Územní studie

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euÚzemní studie Plzeň, Americká – Sirková (ke stažení níže) byla odsouhlasena usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 465 dne 26. října 2017. Studie stanovuje základní podmínky pro budoucí podobu významného území v centru města Plzně mezi Americkou ulicí, Denisovým nábřežím a Nádražní ulicí. Jedná se o mimořádně důležité území, jehož význam je dán především jeho výjimečnou polohou mezi hlavním vlakovým nádražím a centrem města.

Vymezené území zaujímá plochu přibližně 11,5 hektaru. Většina zastavitelných bloků je v majetku soukromých vlastníků, stávající veřejná prostranství jsou v majetku statutárního města Plzně. Nově navrhovaná veřejná prostranství jsou pak vedena přes pozemky, které jsou a historicky vždy byly v soukromém vlastnictví.

Územní studie vychází z urbanisticko-architektonické soutěže z roku 2014 a podrobněji rozpracovává podmínky stanovené v Územním plánu Plzeň. Během zpracování byla studie standardně projednána s příslušnými orgány státní správy, správci sítí, městským obvodem Plzeň 3 a klíčovými vlastníky pozemků v území.

Vizualizace dvou z mnoha možných řešení zástavby v území dle regulace.

Východiska pořízení územní studie

Územní studie Americká – Sirková vychází z požadavku Územního plánu Plzeň (nabyl účinnosti dne 1. října 2016), který pořízení studie předepisuje jako závaznou podmínku pro rozhodování v území. Územní plán Plzeň stanovuje pro dané území základní principy a požadavky, které územní studie dále rozvíjí a zpřesňuje.

Základní koncepce řešení vychází z tradičního, historického utváření města, tedy jeho členění na zastavitelné části, bloky a na veřejná prostranství. Zásadním podkladem pro návrh řešení daného území byla architektonicko-urbanistická soutěž, která byla vyhlášena v únoru 2014. Na základě jejích výsledků byly zformulovány urbanistické principy promítnuté jak do Územního plánu Plzeň, tak následně do územní studie. Řešené území tak má být – a je tedy i tak navrženo – jako jednoznačně zastavěné, neboť pouze vhodná zástavba s kvalitně koncipovaným veřejným prostranstvím vnese do území uživatele, život, společenskou a ekonomickou aktivitu, což je nutnou podmínkou pro rehabilitaci a další rozvoj takto významného centrálního území.

Regulační prvky

Územní studie stanovuje prostorovou a funkční regulaci a další podmínky pro budoucí zástavbu v území. Prostorová regulace představuje soubor požadavků na uspořádání a vzhled města, na jeho kompozici a strukturu zástavby. Funkční regulace a další podmínky pro budoucí zástavbu v území zajišťují pestrou skladbu funkcí v území a další příhodné podmínky, jež do území přinášejí život, společenskou a ekonomickou aktivitu.

Etapy pro dosažení cílové podoby

Cílové podoby území má být podle studie dosaženo ve dvou etapách. Tato etapizace se omezuje pouze na prostor křižovatky Americká – Sirková a současný prostor Sirkové ulice.

První etapa umožňuje zahájit přípravu a projednávání konkrétních záměrů ihned a za tímto účelem navrhuje prostorovou a funkční regulaci zástavby a veřejných prostranství pro celek „superbloku“ Americká – Sirková – Denisovo nábřeží a vymezuje základní řešení prostranství v křížení Americká – Sirková – Šumavská – Mikulášská, včetně stanovení charakteru dopravního řešení a úlohy podchodu v území. Sirková ulice je v této etapě ponechána ve svojí dnešní poloze. Řešení křižovatky U Jána je plně přejato dle zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí.

V druhé etapě studie řeší doplnění zástavby mezi Sirkovou a Nádražní ulicí a zároveň upravuje uliční profil Sirkové tak, aby mohl plnit funkci městské třídy. Proto je Sirková ulice přeložena do nové polohy. Je navrženo okružní „Americké náměstí“ s nově umístěnými zastávkami MHD v prostoru dnešního křížení Americká – Sirková – Šumavská – Mikulášská, jako urbanisticky nejvhodnější cílová podoba tohoto prostranství, tedy náměstí, nikoli křižovatka. Doplněna je rovněž zástavba mezi rameny Šumavské a Mikulášské ulice.

Posouzení dopadů

Vzhledem k významu a rozsahu řešeného území zadal Útvar koncepce a rozvoje města Plzně posouzení dopadů možné zástavby na centrální oblast města Plzně, a to především z hlediska dopadu na sektor maloobchodu a služeb. Hodnoceny byly také další související vlivy například na sektor bydlení, administrativy, kultury a společenské vybavenosti. Výsledky posouzení dopadů byly vyhodnoceny a zapracovány do územní studie. 

Představení studie veřejnosti

Zpracovatel studie, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, představil v lednu 2018 územní studii veřejnosti prostřednictvím několika akcí. V rámci třítýdenní výstavy v chodbě Měšťanské besedy v Kopeckého sadech si zájemci mohli na několika výstavních panelech prostudovat historický vývoj významného prostoru mezi řekou Radbuzou a železnicí v kontextu dobu, ale rovněž se mohli seznámit s návrhy na úpravu prostoru v budoucnosti.

Mimořádně zajímavé setkání přinesla 10. ledna 2018 uspořádaná veřejná debata, která se konala přímo v řešeném území v bývalém obchodním domě Tesco na Americké 47 v Plzni. Debaty se zúčastnili zástupci města Plzně, zpracovatelského týmu, klíčového vlastníka v území, externí odborníci na územní plánování a architekturu a především 300 místních obyvatel. Přítomní se seznámili s principem navržených regulačních prvků a během diskuze ještě blíže poznali možnosti pro budoucí podobu řešeného území.

 

Soubory ke stažení