Doprava

Kontaktní informace

Ing. Petr Raška

vedoucí úseku dopravy a technické infrastruktury

tel. :+420 378 035 015
e-mail: raskap@plzen.euDoprava je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících život města. Je nepostradatelnou službou pro téměř všechny městské funkce. Rozvoj dopravy však není nositelem pouze pozitivních impulsů, ale vytváří často velmi konfliktní střety s ostatními funkcemi.

Doprava má městu především sloužit. Základní městské funkce je třeba ochránit před negativními vlivy dopravy tak, aby nedocházelo k jejich útlumu a degradaci.

Existuje celá řada nástrojů, které pomáhají zabezpečit uspokojení požadavků na dopravní obsluhu a zároveň snížit negativní vlivy dopravy tak, aby se nestaly hrozbou pro město. Základní podmínkou je cílevědomá provázanost a spolupráce všech dopravních subsystémů a citlivá regulace individuální automobilové dopravy. Míra regulačního přístupu k individuální dopravě je určována dopravní politikou města.

Rada města Plzně schválila usnesením č. 516 dne 28. dubna 2011 dokument Zásady rozvoje dopravního systému města Plzně. Dokument je zaměřen na vztahy mezi jednotlivými prvky dopravního systému a na zajištění provázanosti jednotlivých druhů dopravy.

Zásady rozvoje dopravního systému neřeší kompletní soubory požadavků, cílů a zásad pro jednotlivé druhy dopravy, nenahrazují potřebu jednotlivých oborových koncepčních dokumentů. Rozvoj jednotlivých dopravních subsystémů (komunikační systém, pěší a cyklistická doprava, městská hromadná doprava, doprava v klidu, atd.) definují jednotlivé zpracované nebo postupně zpracovávané rozvojové studie a generely. Jejich územní průměty slouží jako podklady pro územně plánovací dokumentace města Plzně. Územní průměty jednotlivých dopravních subsystémů v Územním plánu Plzeň znázorňuje Výkres č. 6 - Dopravní infrastruktura.

Město má zpracovaný strategický dokument Plán udržitelné mobility Plzně. Dokument byl schválen usnesením č. 5 ZMP dne 2. 2. 2017. Cílem PUMP je usilovat o podporu jednotlivých druhů dopravy tam, kde jsou nejvíce přínosné a kde dokáží oslovit nejširší spektrum uživatelů k přechodu od automobilu k udržitelným formám dopravy. Ve veřejné dopravě jsou to páteřní přepravní vztahy, v cyklistické dopravě opatření navázaná na atraktivní trasy podél řek, pro chůzi zlepšení podmínek na krátké vzdálenosti v širším centru města, v automobilové dopravě pak zejména výstavba okruhů pro lepší převedení vzdálenějších přepravních vztahů přes město. Nedílnou součástí PUMP je i jeho pravidelný monitoring a aktualizace. Základem monitoringu je vyhodnocení naplňování jednotlivých opatření z hlediska jejich přípravy a realizace, výstupem je pak Zpráva o naplňování a aktualizace PUMP. V rámci aktualizace jsou z PUMP vyřazena realizovaná opatření, upravovány jsou balíčky opatření a také vkládána opatření nová. Podmínkou vložení nových opatření je soulad s celkovou vizí PUMP a směřování k naplňování základních cílů. Pravidelná aktualizace a monitoring byla Útvarem koncepce a rozvoje provedena v letech 2018, 2020 a 2022 a schválena Zastupitelstvem města Plzně.

1593

Dokumenty ke stažení