Automobilová doprava

Kontaktní informace

Ing. Petr Raška

vedoucí úseku dopravy a technické infrastruktury

tel. :+420 37 803 5015
e-mail: raskap@plzen.euKomunikační systém je součástí celkové dopravní koncepce města a jeho fungování je možné zajistit pouze v součinnosti s dalšími dopravními systémy (statická doprava, městská hromadná doprava, pěší a cyklistická doprava atd.)

Návrh komunikační sítě byl zpracován Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně jako součást Územního plánu Plzeň, v letech 2014 – 2016. Řešení je znázorněno v grafické příloze Výkres č. 6 - Dopravní infrastruktura. Podrobné zdůvodnění a cíle navrženého řešení jsou popsány v odůvodnění Územního plánu Plzeň doplnit odkaz na odůvodnění ÚP. 

Územně plánovací průmět rozvoje komunikační sítě je zpracován na základě probíhající projektové přípravy.  Dokládajícím dokumentem je Dopravní systém města Plzně - stav projektové dokumentace (ÚKRMP, 5/2020), který obsahuje přehled projektových dokumentací, pořízených pro rozvoj dopravních systémů. Tento dokument je podkladem pro územně plánovací činnost Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, pro činnost správcovských, investorských organizací a orgánů státní správy a samosprávy.  

Soubory ke stažení