Parkování

Kontaktní informace

Ing. Petr Raška

vedoucí úseku dopravy a technické infrastruktury

tel. :+420 37 803 5015
e-mail: raskap@plzen.euDoprava v klidu (parkování a odstavování vozidel) je nedílnou součástí dopravního systému a její řešení významnou součástí Plánu udržitelné mobility Plzně.

Koncepci dopravy v klidu podrobně rozpracoval Generel dopravy v klidu města Plzně, který byl schválen usnesením Rady města Plzně č. 359 dne 5. června 1997 a od té doby je pravidelně aktualizován. Systém dopravy v klidu je utvářen jako jednolitý celek s kombinací regulačních a nabídkových opatření. Jako regulační opatření je navržena zóna placeného parkování, nabídková opatření tvoří navržená záchytná parkoviště P+G a P+R a rezidentské parkovací objekty. Součástí „Generelu“ jsou Pravidla pro aplikaci normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, určující v závislosti na poloze v urbanistické struktuře města hodnotu koeficientu kp, potřebnou pro stanovení počtu parkovacích stání při navrhování nových záměrů. Pro navrhování parkovišť „Generel“ stanovuje podmínky pro ozelenění parkovacích ploch, a to požadavkem výsadby 1 stromu na pět parkovacích míst. Poslední aktualizaci „Generelu“ schválilo Zastupitelstva města Plzně usnesením č. 214/2021 dne 21. června 2021.

V návaznosti na „Generel“ Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracovává nebo pořizuje zpracování podrobnějších dokumentů, jako jsou průzkumy, koncepční metodické podklady nebo podrobné studie parkovišť a parkovacích objektů.

V roce 2023 zpracoval ÚKRMP na základě podnětu 1. náměstka primátora Pavla Bosáka prověření možností realizace patrových parkovišť na sídlištích městského obvodu Plzeň 1. Cílem je zlepšení parkovacích možností pro rezidenty bez výrazných zásahů do veřejné zeleně. Z tohoto důvodu byla prověření orientována na plochy stávajících parkovišť. Prezentaci představující výsledky těchto prověření najdete níže v dokumentech ke stažení.


Soubory ke stažení