Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzeň. Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města.

Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Aktuality

  •  Zasílejte podněty k první aktualizaci Územního plánu Plzeň

    Město Plzeň sbírá podněty k první aktualizaci Územního plánu Plzeň, který byl schválen v říjnu 2016. Veřejnost, organizace a městské obvody mohou zasílat svoje náměty do 30. září 2018 na podatelnu Odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně, Škroupova 4, 301 00 Plzeň.  

      

     

 


Archiv aktualit

Naše projekty

Územní plán

Více informací

Strategický plán

Více informací

Americká – Sirková

Více informací

Cukrovarská

Více informací

Světovar

Více informací

Často používané odkazy