Úvodní stránka Životní prostředí Revitalizace nábřeží plzeňských řek

Revitalizace nábřeží plzeňských řek

Kontaktní informace

Mgr. Kateřina Zachová

Ateliér životního prostředí

tel. :+420 378 035 005
e-mail: zachovak@plzen.euPro jednotlivé řeky jsou zpracovány komplexní územní studie a to pro území jejich údolních niv na území města Plzně. Hlavním cílem studií bylo posoudit možnosti využití území z hlediska sportovních a relaxačních aktivit při respektování limit využití území.

Studie stanoví hlavní principy, které by měly být dodržovány při revitalizaci vodních toků v zastavěných městských územích i volné krajině. Jedná se především o preferenci přírodě blízkých úprav před dalšími technickými zákroky do krajiny; dále o přijetí myšlenky, že řeky a potoky potřebují více prostoru; umožnění přirozeného rozlivu do údolních niv; obnovení původní trasy koryt drobných vodních toků a zamezení jejich dalšímu zatrubňování. Je rovněž potřeba předejít umělému navyšování původního terénu z důvodu nové stavební činnosti v aktivní zátopové zóně. Dalšími důležitými opatřeními jsou také doplnění břehových a doprovodných porostů vodních toků nebo zvýšení retenční schopnosti krajiny vytvořením prvků v rámci územního systému ekologické stability (např. mokřadních společenstev).

Již dříve zpracovaná studie sportovně-rekreačních tras v údolích plzeňských řek, na kterou tyto územní studie navazují, prokázala potřebnost a oblíbenost smíšených stezek chodci, cyklisty a ostatními nemotorovými uživateli. Paprskovité uspořádání sportovně-rekreačních tras v údolích plzeňských řek nabízí příjemné a bezpečné propojení jednotlivých částí města. Studie revitalizace nábřeží plzeňský řek navrhly lokality vhodné pro umístění sportovních a relaxačních aktivit a areálů podél těchto tras - tzv. „odpočinková místa“. Ta budou vybavena městským mobiliářem (lavičkami, odpadkovými koši, stojany na kola, informačními panely, rozcestníky a směrovými ukazateli). V návaznosti na sportovně-rekreační trasy na některých místech vznikly nebo se plánují dětské herní prvky nebo nové lávky.

V září roku 2008 se město Plzeň prostřednictvím své příspěvkové organizace Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně zapojilo do projektu REURIS (REvitalisation of Urban RIver Spaces) v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE. 

V Plzni byl projekt REURIS zaměřen především na zpracování základních principů revitalizace řek a návrhy struktury rekreačních míst a jejich lokalizace. Důležitou podmínkou projektu představuje vytváření a udržování místních partnerství, tedy zapojení orgánů Úřadů městských obvodů a města, veřejnosti a majitelů dotčených pozemků. Hlavním cílem je  zachovat a zhodnotit říční krajinu ve městě z hlediska urbanistického, rekreačního a sportovního, ale i z hlediska ekologického, krajinného a protipovodňového.

V rámci projektu REURIS byly pro konkrétní lokality zpracovány následující studie:

Kompletní seznam všech zpracovaných studií včetně rozdělení podle městských obvodů naleznete zde.