Krajinný ráz

Kontaktní informace

Mgr. Kateřina Zachová

Ateliér životního prostředí

tel. :+420 378 035 005
e-mail: zachovak@plzen.euKrajinný ráz je přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Studie Preventivní hodnocení krajinného rázu v Plzni, kterou v červnu 2014 dokončil ATELIER V, obsahuje preventivní hodnocení území z hlediska ochrany krajinného rázu a údaje pro územně analytické podklady.

Prvním úkolem studie bylo získat údaje pro územně analytické podklady, a to rozdělením území na tzv. oblasti a místa krajinného rázu. Studie člení území celkem na čtrnáct oblastí krajinného rázu. Oblasti krajinného rázu mají krajinný nebo městský charakter a jsou vymezeny s ohledem na morfologii terénu, strukturu zástavby, současný stav dopravní a technické infrastruktury a další významné znaky v krajině. Místa krajinného rázu, kterých studie vymezuje sedmdesát, jsou prostorově ohraničená, vnímatelná a homogenní z hlediska funkčního využití. V každé oblasti resp. místě krajinného rázu jsou popsány přírodní, kulturní a historické charakteristiky.

Druhou částí studie je tzv. preventivní hodnocení. Spočívá ve zhodnocení oblastí a míst krajinného rázu z hlediska přítomnosti znaků a hodnot v území. Výsledkem je rozdělení míst krajinného rázu do tří ochranných pásem, která stanovují různou přísnost při posuzování vlivů konkrétních záměrů na krajinný ráz.

Závěry ze studie vztahující se k ochraně krajinného rázu jsou zapracovány v Územním plánu Plzeň.

Soubory ke stažení