ÚvodÚzemní plánováníÚzemní plán Plzeň

Územní plán Plzeň

Kontaktní informace

Ing. Jitka Hánová

Vedoucí Úseku územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euMěsto Plzeň má zpracovaný  Územní plán Plzeň (dále ÚPP), který byl schválen usnesením č. 434 ze dne 8. září 2016.Tento územní plán byl aktualizován formou Změny č. 1 ÚPP. Náměty na tuto změnu mohly městské obvody, organizace i veřejnost podávat do konce září 2018.

Zpracovaný návrh změny, předložený k veřejnému projednání dne 11. června 2020, obsahoval 129 jednotlivých změn. Současně s návrhem změny bylo projednáno i Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 ÚP Plzeň na životní prostředí (tzv. SEA). Na základě projednání byl návrh změny upraven a projednán s dotčenými orgány a veřejností na opakovaném veřejném projednání 15. října 2020. Z opakovaného veřejného projednání nevzešly žádné další požadavky, které by projednávaný návrh Změny č. 1 ÚPP dále měnily.

Výsledný návrh Změny č. 1 ÚPP, který obsahuje 120 dílčích změn, byl projednán se všemi městskými obvody, dále v Komisi pro koncepci a rozvoj Rady města Plzně a následně odsouhlasen Radou města Plzně.

Změna byla schválena usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 85 ze dne 29. 3. 2021 a vydána opatřením obecné povahy č. 1/2021. Účinnosti nabyla ke dni 30. dubna 2021.

Zastupitelstvo města Plzně dne 9. 5. 2022 Usnesením č. 119 schválilo zahájení pořizování Změny č. 2 Územního plánu Plzeň týkající se lokality 4_42 Zóna Cvokařská.

Zastupitelstvo města Plzně dne 20. 6. 2022 Usnesením č. 188 schválilo pořízení Změny č. 2 Územního plánu Plzeň zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona a obsah Změny č. 2 Územního plánu Plzeň (ÚPP). Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval návrh Změny č. 2 ÚPP.

Veřejné projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Plzeň (ÚPP) se bude konat dne 10. 11. 2022 v 16 hodin v zasedací místnosti č. 23 (suterén), Škroupova 5, Plzeň.

Návrh Změny č. 2 ÚPP je k nahlédnutí zde:
Návrh Změny č. 2 Územního plánu Plzeň  

Územní plán Plzeň (r. 2016) je k nahlédnutí zde:
Územní plán Plzeň


Změna č. 1 Územního plánu Plzeň (r. 2021) je k nahlédnutí zde:
Změna č. 1 Územního plánu Plzeň


Úplné znění Územního plánu Plzeň po Změně č. 1 (r. 2021) je k nahlédnutí zde:
Úplné znění Územního plánu Plzeň po Změně č. 1


Územní plán Plzeň lze zobrazit i v aplikaci GIS - mapový portál.

Formulář k podání námětu na změnu Územního plánu Plzeň najdete v článku Způsob podávání informací k územnímu plánu města Plzně.

 


Územní plán Plzeň byl v rámci celostátní soutěže Stavba roku 2017 vyhlášen Urbanistickým projektem roku 2017.

 

 

 

Abecední seznam zkratek používaných v územním plánu v pdf souboru

 

9052

Dokumenty ke stažení