Územní plán Plzeň

Kontaktní informace

Ing. Jitka Hánová

Vedoucí Úseku územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euAktuálně platný Územní plán Plzeň (r. 2023)

Město Plzeň má zpracovaný  Územní plán Plzeň (dále ÚPP), který byl schválen usnesením č. 434 ze dne 8. září 2016.Tento územní plán byl aktualizován formou Změny č. 1 ÚPP (2021), Změny č. 2 ÚPP (2023) a Změny č 3 (2023) .

Změna č. 4 Územního plánu Plzeň

O zahájení pořizování Změny č. 4 ÚPP rozhodlo Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 176 ze dne 15. 6. 2023. Náměty na změnu územního plánu bylo možné zasílat do 30. září 2023 na podatelnu Odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně, Škroupova 4, 301 00 Plzeň. Posuzovat se budou též náměty, které byly zaslány na stavební úřad do současné doby. Náměty na změnu územního plánu budou vyhodnoceny a eventuálně zapracovány.

Formulář pro podání námětu na změnu územně plánovací dokumentace města Plzně naleznete v dokumentech ke stažení zde.

Změny č. 2 a 3 Územního plánu Plzeň (2023)

 Zastupitelstvo města Plzně dne 9. 5. 2022 Usnesením č. 119 schválilo zahájení pořizování Změny č. 2 Územního plánu Plzeň týkající se lokality 4_42 Zóna Cvokařská.

Zastupitelstvo města Plzně dne 20. 6. 2022 Usnesením č. 188 schválilo pořízení Změny č. 2 Územního plánu Plzeň zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona a obsah Změny č. 2 Územního plánu Plzeň (ÚPP). Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval návrh Změny č. 2 ÚPP.
Veřejné projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Plzeň (ÚPP) se uskutečnilo dne 10. 11. 2022 v budově Technického úřadu MMP, Škroupova 5, Plzeň.
Úplné znění Územního plánu Plzeň po Změnách č. 2 a 3 (r. 2023) je k nahlédnutí zde:
Úplné znění Územního plánu Plzeň po Změně č. 2 a 3

 

Změna č. 1 Územního plánu Plzeň (2021)

Zpracovaný návrh Změny č. 1, předložený k veřejnému projednání dne 11. června 2020, obsahoval 129 jednotlivých změn. Současně s návrhem změny bylo projednáno i Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 ÚP Plzeň na životní prostředí (tzv. SEA). Na základě projednání byl návrh změny upraven a projednán s dotčenými orgány a veřejností na opakovaném veřejném projednání 15. října 2020. Z opakovaného veřejného projednání nevzešly žádné další požadavky, které by projednávaný návrh Změny č. 1 ÚPP dále měnily.

Výsledný návrh Změny č. 1 ÚPP, který obsahuje 120 dílčích změn, byl projednán se všemi městskými obvody, dále v Komisi pro koncepci a rozvoj Rady města Plzně a následně odsouhlasen Radou města Plzně.

Změna byla schválena usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 85 ze dne 29. 3. 2021 a vydána opatřením obecné povahy č. 1/2021. Účinnosti nabyla ke dni 30. dubna 2021.

Úplné znění Územního plánu Plzeň po Změně č. 1 (r. 2021) je k nahlédnutí zde:
Úplné znění Územního plánu Plzeň po Změně č. 1


Změna č. 1 Územního plánu Plzeň (r. 2021) je k nahlédnutí zde:
Změna č. 1 Územního plánu Plzeň

 

Územní plán Plzeň (r. 2016) je k nahlédnutí zde:
Územní plán Plzeň

 


Územní plán Plzeň lze zobrazit i v aplikaci GIS - mapový portál.

 

Formulář k podání námětu na změnu Územního plánu Plzeň najdete v článku Způsob podávání informací k územnímu plánu města Plzně.

 


Územní plán Plzeň byl v rámci celostátní soutěže Stavba roku 2017 vyhlášen Urbanistickým projektem roku 2017.

 

 

 

Abecední seznam zkratek používaných v územním plánu v pdf souboru

 

 

 

 

Soubory ke stažení