Regenerace sídlišť

Kontaktní informace

Ing. Jitka Hánová

Vedoucí Úseku územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euRegenerace panelových sídlišť je dlouhodobý proces obnovy, na němž již řadu let spolupracuje Útvar koncepce a rozvoje města Plzně s jednotlivými městskými obvody.

Od konce 90. let byly zpracovávány projekty regenerace všech velkých plzeňských sídlišť jako podklad pro postupné úpravy veřejných prostranství, především zeleně, chodníků, ulic i parkovišť a dle potřeby jsou průběžně aktualizovány.

Cílem zpracování těchto projektů je zkvalitnění podmínek pro život obyvatel na sídlištích. Po dokončení komplexních architektonických studií pro jednotlivá sídliště jsou zpracovávány podrobnější prováděcí dokumentace pro vybrané plochy, podle nichž jsou následně konkrétní úpravy realizovány. Komplexní dokumentace k regeneracím plzeňských sídlišť jsou podkladem pro rozhodování městské správy o postupných úpravách v území a pro podávání žádostí o dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

V roce 2017 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Plzeň 3 zpracoval projekt regenerace sídliště Skvrňany , které byla v květnu 2018 schválena Zastupitelstvem Městského obvodu Plzeň 3 a v červnu 2018 schválena Zastupitelstvem města Plzně.

V roce 2017 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Plzeň 1 zpracoval projekty regenerací sídlišť Bolevec a Lochotín, které byly v dubnu 2018 schváleny Zastupitelstvem Městského obvodu Plzeň 1 a v květnu 2018 schváleny Zastupitelstvem města Plzně.

V roce 2016 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně opět ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Plzeň 1 zpracoval projekty regenerací sídlišť Vinice a Košutka, které byly v září 2017 schváleny Zastupitelstvem Městského obvodu Plzeň 1. V minulosti byly dále zpracovány regenerace sídlišť Doubravka, Bory a Slovany.

Zpracované regenerace

Níže jsou uvedeny doposud zpracované regenerace panelových sídlišť v lokalitách jednotlivých městských obvodů, a to včetně dokumentace ke stažení (na konci stránky). Problémy v jednotlivých sídlištích jsou v obecné rovině velmi podobné. Vždy je ale potřeba zjistit, kde konkrétně vidí obyvatelé potíže - která místa je potřeba upravit, kde jim chybí např. lavičky, zeleň nebo kde postrádají dostatek parkovacích míst. Nejčastěji se řeší úprava konkrétních veřejných prostranství, doplnění mobiliáře a parkování.

V lokalitě městského obvodu Plzeň 1
V roce 2017 byly vytvořeny projekty regenerací sídlišť Bolevec a Lochotín.

Dne 24. 10. 2017 byl občanům představen návrh regenerace sídliště Bolevec a následně dne 7. 11. 2017 návrh regenerace sídliště Lochotín (oba ke stažení níže). Jednání se zúčastnili zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Městského obvodu Plzeň 1 a zpracovatelé projektů regenerací (Ing. arch. Jiří Zábran - Bolevec, Ing. arch. Oldřich Hysek - Lochotín). Občané přítomní na místě (Bolevec - 80 obyvatel, Lochotín - 60 obyvatel) měli možnost vyjádřit své připomínky přímo, ostatní je mohli zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto webových stránkách. Vypořádání připomínek z veřejného projednání i kontaktního formuláře najdete zde:

Vypořádání připomínek k regeneraci sídliště Bolevec
Vypořádání připomínek k regeneraci sídliště Lochotín

Dne 20. 6. 2024 byla Zastupitelstvem města Plzně schválena "Změna č. 1 Projektu regenerace sídliště Plzeň - Lochotín". Změna č. 1 projektu spočívá ve změně funkčního využití bloku Komenského – Pod Cvičištěm – Ledecká (bývalý sportovní areál Sokolovna Bolevec).

Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 1 schválilo v září 2017 Projekt regenerace sídliště Plzeň – Vinice a Projekt regenerace sídliště Plzeň – Košutka.

Komplexní projekty regenerací sídlišť Plzeň – Vinice a Plzeň – Košutka byly zpracovány v roce 2016. Součástí analýz byly ankety, které zjišťovaly názor obyvatel na život v konkrétní lokalitě. Návrh regenerace sídliště Vinice byl občanům představen dne 6. 10. 2016 na veřejném projednání a následně byl dne 8. 11. 2016 představen návrh regenerace sídliště Košutka. Jednání se zúčastnili zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Městského obvodu Plzeň 1 a zpracovatelé projektu regenerací (Ing. arch. Martin Kliment - Vinice, Ing. arch. Oldřich Hysek - Košutka). Občané přítomní na místě (Vinice - 130 obyvatel, Košutka - 180 obyvatel) měli možnost vyjádřit své připomínky přímo, ostatní mohli zaslat připomínky prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto webových stránkách. Vypořádání připomínek z veřejného projednání i kontaktního formuláře najdete zde:

Vypořádání připomínek k regeneraci sídliště Vinice
Vypořádání připomínek k regeneraci sídliště Košutka

V lokalitě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
V lokalitě daného obvodu byl zpracován Projekt regenerace sídliště Plzeň – Slovany (Ing. Arch. O. Fára, 04/2007), který byl schválen usnesením ZMP č. 98 ze dne 26. 2. 2009. V souvislosti s podáním žádosti o dotaci MMR ČR byl projekt několikrát aktualizován, a to v letech 2012, 2013, 2015 a 2016. Aktualizace projektu musela vždy splnit podmínky podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť tak, jak je v daném roce v rámci tohoto podprogramu stanovilo MMR ČR. Aktualizace projektu byly schváleny postupně usneseními ZMP č. 12 ze dne 19. 1. 2012, č. 62 ze dne 21. 2. 2013, č. 643 ze dne 10. 12. 2015 a č. 629 ze dne 15. 12. 2016.

V lokalitě městského obvodu Plzeň 3
V roce 2018 byl zpracován návrh regenerace sídliště Skvrňany.

Studii Regenerace sídliště Plzeň – Skvrňany zpracoval tým z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně vedený architektkou Zuzanou Froňkovou. Navrženy jsou úpravy na využití veřejných prostranství, plochy zeleně k ochraně a regeneraci, rozvoj zázemí pro pobyt, hry a sport obyvatel, zatraktivnění centrálních prostor sídliště a předprostorů veřejných budov, posílení a rozvoj pěších tras a cyklostezek, zefektivnění parkování, možnosti umístění parkovacích objektů, či prověření možností dostaveb pro doplnění chybějících funkcí v sídlišti. Cílem všech navrhovaných úprav je vždy zkvalitnění prostředí sídliště a tím i života jeho obyvatel. Kompletní územní studie je pro zájemce ke stažení níže.

V úterý 27. února 2018 se do kinosálu Středního odborného učiliště elektrotechnického ve Vejprnické ulici přišlo se studií seznámit téměř 200 místních obyvatel. Během více než dvouhodinového setkání diskutovali zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a městského obvodu Plzeň 3 s přítomnými občany o přístupu k zeleni, efektivnější práci s dešťovou vodou, možnostech řešení parkování, zatraktivnění centrálních prostor, posílení pěších tras a cyklostezek a dalších opatřeních pro kvalitnější život v panelovém sídlišti.

Vypořádání připomínek k regeneraci sídliště Skvrňany

Regenerace sídliště Bory
Regeneraci sídliště Bory zpracoval tým z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně vedený architektem Josefem Váně. Původní studie z roku 2009 byla nahrazena verzí novou usnesením ZMP č. 9 ze dne 21.2. 2022. Regenerace se celkově věnuje 3 lokalitám: sídliště Bory, sídliště Tomanova a okolí ulice Sukova. Studie podrobně rozpracovává jednotlivá regenerační opatření v sídlišti pomocí tematických kapitol: od regenerace veřejných prostranství, přes zavádění prvků modro-zelené infrastruktury, přes řešení dopravní infrastruktury po doplnění veřejné vybavenosti. V neposlední řadě se věnuje i možnostem přestaveb stávajících budov a potenciálu umístění budov nových. Tyto možnosti byly prověřovány ve 3D modelu, který je k dispozici na tomto odkazu. Všechny principy byly projednány s veřejností dne 8.9. 2021 , následně byly vypořádány a zapracovány připomínky a petice do samotného dokumentu. Cílem všech úprav je vždy zkvalitnění prostředí sídliště a jeho obyvatel.

Vypořádání připomínek k regeneraci sídliště Plzeň - Bory

V lokalitě městského obvodu Plzeň 4
V roce 2016 byl zpracován komplexní Projekt regenerace sídliště Plzeň - Doubravka, který byl rozdělen na tři sektory, které se projednávaly a schvalovaly samostatně. Sektor I. byl schválen v orgánech města i v orgánech městského obvodu Plzeň 4 na podzim roku 2016. Sektory II. a III. byly schváleny v orgánech městského obvodu Plzeň 4 na podzim 2016, v orgánech města Plzně proběhlo schválení v létě 2017.

V lokalitě městského obvodu Plzeň 6

V dané lokalitě byl zpracován projekt Regenerace sídliště Litice vedený Ing. arch. Kateřinou Špilarovou. Návrh projektu byl 1.3.2022 veřejně představen v Liticích místním obyvatelům i zastupitelům MO Plzeň 6 - Litice. Připomínky vzešlé z tohoto projednání byly řádně vypořádány. Zastupitelstvo města Plzně schválilo projekt Regenerace sídliště Litice dne 9.5.2022.

Vypořádání připomínek k regeneraci sídliště Litice

Dokumenty ke stažení 

Regenerace sídliště Plzeň Bolevec(zip, 50,75 MB)
Regenerace sídliště Plzeň Lochotín(zip, 141,85 MB)
Regenerace sídliště Plzeň Vinice(zip, 9,44 MB)
Regenerace sídliště Plzeň Košutka (zip, 281,15 MB)
Regenerace sídliště Plzeň Slovany(zip, 270,63 MB)
Regenerace sídliště Plzeň Skvrňany(zip, 170,23 MB)
Regenerace sídliště Plzeň Bory(zip, 100,54 MB)
Regenerace sídliště Plzeň Doubravka(zip, 109,07 MB)
Regenerace sídliště Plzeň Litice