Územní studie

Kontaktní informace

Ing. Jitka Hánová

Vedoucí Úseku územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euÚzemní studie jsou územně plánovací podklady, které ověřují možnosti a podmínky změn v území a slouží jako podklad pro rozhodování v území. Pro větší přehlednost jsou rozděleny dle územního dosahu na

Územní studie jsou zpracovávány na základě zadání od pořizovatele, zpracovaného dle §30 stavebního zákona. Jejich zpracovatelem je většinou Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Územní studie jsou po projednání předány pořizovateli, kterým je Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně. Ten následně projedná možnost jejich využití jako podkladu pro rozhodování v území. Po schválení podá Odbor stavebně správní návrh na vložení dat o studii do evidence územně plánovací činnosti.

Přehled aktuální dokumentace, jejíž data jsou uvedena v evidenci územně plánovací činnosti Plzně, jsou pro přehlednost uvedena zde.