Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 8 – Černice

Kontaktní informace

Ing. Jitka Hánová

Vedoucí Úseku územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euPro lokalitu městského obvodu Plzeň 8 – Černice byly vytvořeny následující územní studie a územně analytické podklady. Jejich kompletní seznam a znění nalezete ke stažení na webu města Plzně nebo v následujících odstavcích, které vybrané studie krátce shrnují.

Územní studie

Územní studie Plzeň - Černice Cihelna

Územní studie „Plzeň, Černice Cihelna“ (ÚKRMP, 2017) je podkladem (podklady ke stažení)  pro rozhodování v území v jižním sektoru města, které je vymezeno Územním plánem Plzeň pro plochy s rozdílným způsobem využití výroby a skladování a plochy obchodu, služeb a výroby. Pro řešené území, které je součástí lokalit 8_3 Černice Cihelna a 8_10 Zóna Černice a je částečně tvořeno současně zastavěným územím, jsou stanoveny podmínky pro využití území, včetně prostorové regulace možné zástavby a podmínky pro dopravní a technickou infrastrukturu. Důležitým aspektem návrhu je návaznost na charakteristickou strukturu stávající zástavby. Významnou roli hraje skutečnost, že přichází do styku plochy s různým způsobem využití jako je bydlení – výroba – občanské vybavení (sport). Navržená struktura zástavby (volná areálová) bude uplatněna jak pro rozvoj na zastavitelných plochách, tak pro revitalizaci nebo přestavbu dnes stabilizovaných částí. Měřítko nových objemů bude navazovat na kontext okolní zástavby a převládající výškovou hladinu zastavění. Velikost objektů, především hal, je stanovena jako závazná. Návrhem jsou chráněny vymezené plochy pro občanské vybavení a koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu. Návrhem nové točky MHD je řešen problém s nevyhovující polohou té stávající.

Územní studie Plzeň - Nepomucká

Územní studie Plzeň - Nepomucká (podklady ke stažení). Řešené území se nachází v nezastavěné části mezi příměstskými částmi Bručná a Černice, je vhodné pro výstavbu urbanisticky kvalitního celku. Území je dostupné z přilehlé komunikační sítě a má dobré podmínky pro zástavbu i novou dopravní a technickou infrastrukturu z hlediska konfigurace terénu. Základní urbanistická koncepce podtrhuje skutečnost, že osu řešeného území tvoří ulice Nepomucká. Navrhovanou formu Nepomucké jako městské třídy podporuje požadavek na umístění veřejně přístupného parteru. Návrhem komunikační sítě je území rozděleno na jednotlivé bloky, pro které jsou stanoveny podrobné prvky prostorové regulace. Navržená struktura zástavby zhodnocuje potenciál území a podtrhuje urbanistickou kompozici a vhodně navazuje na stávající zástavbu. Umožňuje vytvoření veřejného prostranství jak formou náměstí, tak parku vzájemně propojenými pěší zónou. Navržený rozsáhlý rozvoj bytové zástavby s sebou přináší nutnost doplnit území občanskou vybaveností. V návrhu je uvažováno s umístěním mateřské školy v jihozápadní části území a základní školy ve východní části, zázemí pro volnočasové aktivity se uvažuje v plochách veřejného prostranství. V rámci bloků se uvažuje s umístěním mobiliáře (tj. pískoviště, herní prvky atd.). Komunikační síť je tvořená obslužnými a obytnými ulicemi, které jsou navrhovány v dimenzích, které umožní jak vedení sítí TI, tak veřejné dopravy nebo pěších a cyklistů. Doprava v klidu bude řešena v rámci bloků a na vlastním pozemku. Pro parkování návštěvníků bude možné využít parkovací pruhy podél obslužných komunikací. Navržený rozvoj území vyžaduje obsluhu území pravidelnou radiální linkou propojující obytnou zástavbu s centrem města. Pro vedení trolejbusové linky je využita Nepomucká ulice procházející zhruba středem navrženého obytného komplexu. Nová trolejbusová trať povede od křižovatky se Štefánikovou ulicí po křižovatku s ulicí K Plzenci. Územní studie „Plzeň, Nepomucká 2_15a byla odsouhlasena Radou města Plzně usnesením č. 642 dne 27. 06. 2022 jako podklad pro rozhodování v území a byla vložena do evidence územně plánovací činnosti obcí.