Úvodní stránka Územní plánování Územní studie Územní studie v lokalitě městského obvodu…

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 4

Kontaktní informace

Ing. Jitka Hánová

Vedoucí Úseku územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euPro lokalitu městského obvodu Plzeň 4 byly vytvořeny následující územní studie a územně analytické podklady. Jejich kompletní seznam a znění nalezete ke stažení na webu města Plzně nebo v následujících odstavcích, které vybrané studie krátce shrnují.

Územní studie

Krajinářské studie

Regenerace sídlišť

Územní studie Plzeň, Letenské nábřeží

Řešené území Územní studie Plzeň Letenské nábřeží (podklady ke stažení) se nachází ve východní části města Plzně v katastrálním území Doubravka. Studie představuje územně plánovací podklad, který stanovuje podmínky pro rozvoj stavebních bloků, uličních prostranství a nábřeží řeky. Navržené řešení definuje hranici mezi zástavbou a krajinným zázemím tak, aby mohla být účelně rozvíjena ekosystémová a rekreační funkce přírodních ploch a zároveň mohla být vhodně doplněna zástavba a využity stavební kapacity v území. Návrh v dotčeném území rozvíjí a doplňuje stávající síť uličních prostranství, pro které stanovuje základní požadavky na řešení a charakter uspořádání uličních profilů. Cílem studie je zlepšení podmínek pro chodce a městskou mikromobilitu (prostupnost územím, doplnění příčných vazeb) a zvýšení pobytové kvality stávajících uličních prostranství. ÚS Plzeň, Letenské nábřeží řeší území, do kterého částečně zasahují dvě schválené ÚS: ÚS Plzeň, Rokycanská – Spolková (ÚKRMP, 2014) a Projekt regenerace sídlišť Plzeň – Doubravka (ÚKRMP, 2017). V místech překryvu územních studií budou platit regulativy vymezené v ÚS Plzeň, Letenské nábřeží.
Součástí územní studie Plzeň, Letenské nábřeží jsou přílohy D.01 a D.02. Tyto přílohy slouží jako koordinační podklad a stanovují základní podmínky a limity využití, které by měly být dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace. Příloha D.01 obsahuje základní hmotové prověření dostavby stavebního bloku A. Příloha D.02 představuje koncepční studii základního krajinářského řešení nábřeží Úslavy. Zásadním motivem návrhu je podpora a zvýšení ekosystémové hodnoty nábřežního prostoru a zároveň poskytnutí atraktivního rekreačního prostoru pro obyvatele.
Územní studie byla projednána s MO Plzeň 4, s vybranými dotčenými orgány a městskými organizacemi. Studie byla odsouhlasena usnesením RMP č. 1062 dne 8. listopadu 2023.

Územní studie Plzeň, Bukovec a Bukovec – K Úvozu

Územní studie Plzeň, Bukovec a Bukovec – K Úvozu (podklady ke stažení) stanovuje podmínky pro možný rozvoj území, včetně prostorové regulace možné zástavby a podmínky pro dopravní a technickou infrastrukturu. Studie řeší dvě území, které jsou v Územním plánu Plzeň vymezeny jako zastavitelné plochy určené pro rozdílný způsob využití plochy smíšené obytné. Jedná se o části lokalit 4_2a Bukovec a 4_3a Bukovec K Úvozu. Řešená území se nacházejí na severovýchodním okraji města Plzně v městské části Bukovec. Zastavitelné území lokality 4_2a Bukovec ležící při ulici K Papírně, navazuje na původní nízkopodlažní zástavbu rodinných domů. Hlavním principem návrhu zastavění dosud nezastavěného území je snaha o propojení historické části Bukovce a navazujících míst s územím Chlumku a taktéž možné doplnění občanské vybavenosti typu drobný obchod, služby. Návrh člení území na jednotlivé bloky. Pro každý blok je stanovena prostorová a plošná regulace. V řešeném území je navržena nízkopodlažní zástavba rodinnými izolovanými či řadovými domy. Územní studie byla Územní studie byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 163 ze dne 22. února 2018a je vložena do evidence územně plánovací činnosti obcí.

Územní studie Plzeň, Bukovec pod Kruhovkou

Územní studie „Plzeň, Bukovec Pod Kruhovkou“ (ÚKRMP, 2018) (podklady ke stažení zde) řeší možnou zástavbu lokality 4_4a, tedy zastavitelného území vymezeného v Územním plánu Plzeň pro využití plochy smíšené obytné. Při návrhu celkové koncepce území, které umožňuje rozvoj obytné funkce na okraji sídla, je kladen důraz zejména na stanovení základní struktury zástavby, která reaguje na exponovanou polohu území. Nová zástavba je navrhována jako nízkopodlažní, svým umístěním na pozemcích a dispozičním řešením by měla citlivě reagovat na svažitost terénu. Je možné částečné „zahuštění“ zástavby s tím, že kromě samostatně stojících rodinných domů jsou do koncepce zahrnuty i dvojdomy, navazující hmotově i půdorysně na objekty původního jádra obce (podélný půdorys respektující vrstevnice). Území je komunikační kostrou uspořádáno do bloků, pro které byly stanoveny jak obecné, tak základní regulační prvky pro zástavbu. Bloky jsou odděleny veřejně přístupným koridorem pro nadzemní vedení VN, zastavitelnost bloků je limitována rozsahem jeho OP. Dopravní napojení území je uvažováno z místních i navržených komunikací. V současné době je kapacita vodovodní sítě vyčerpána. Novou zástavbu bude možné napojit na veřejnou vodovodní síť po vybudování vodárenského souboru Švabiny. Řešené území bude odkanalizováno oddílnou kanalizací s limitem odtoku dešťových vod 4 l/s/ha dle Generelu odvodnění města Plzně. Splašková kanalizace bude napojena do stávající stoky v Hlavní ulici.
Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území.

Územní studie Plzeň, Bukovec - krajina

Územní studie Plzeň, Bukovec - krajina (podklady ke stažení). Kompletní informace o zpracování a přípravě územní studie naleznete zde.

Územní studie Plzeň, Hřbitovní – Hrádecká

Územní studie Plzeň, Hřbitovní – Hrádecká (podklady ke stažení) řeší návrh budoucí zástavby v území původní výtopny, jejíž provoz byl před několika lety zastaven, které leží na okraji městské čtvrti Doubravka. Rozsáhlé území je dnes částečně využíváno.  Návrh revitalizace představuje soulad navrženého využití a struktury zástavby s využitím a strukturou zástavby navazující. Idea vytvoření komunikační osy území, která rozdělí řešené území na funkčně odlišné celky, formuje nejen možnosti obsluhy území, ale také funkční a prostorové podmínky. V návaznosti na stabilizované výrobní území při Hřbitovní ulici je vymezen blok určený pro služby, drobné provozovny, administrativu nebo volný čas. Druhý blok navazující na krajinné zázemí podél vodoteče je určený zejména pro bydlení. V rámci územní studie byly prověřeny rozdílné formy zástavby. Pro jednotlivé bloky je stanovena prostorová regulace a podmínky pro připojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Územní studie Hřbitovní - Hrádecká dokončená v březnu 2016 byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 332 ze dne 6. dubna 2017 jako podklad pro rozhodování v území a bude vložena do evidence územně plánovací činnosti obcí.

Územní studie Plzeň, Rokycanská – Spolková

Územní studie Plzeň, Rokycanská – Spolková (podklady ke stažení) je zpracovaná pro území navazující na Rokycanskou ulici v úseku mezi mostem přes řeku Úslavu a křížením s Masarykovou a Dlouhou ulicí. Studie navrhuje řešení úprav Rokycanské a Spolkové ulice, které zahrnují zejména řešení příčných propojení přes Rokycanskou včetně prověření možnosti propojení ulic Sousedská a Rodinná lávkou. Úpravy Rokycanské zahrnují například vyčlenění nových ploch pro statickou a cyklistickou dopravu nebo úpravu křižovatky s místy pro přecházení. Návrh uspořádání Spolkové ulice zahrnuje možnost otáčení vozidel a vhodnými prostředky zajišťuje oddělení předprostoru Divadla ALFA. Je také řešeno parkování pro autobusy návštěvníků Divadla ALFA. Dále jsou řešeny možnosti využití území, které navazuje na Rokycanskou ulici a vztahy na krajinné zázemí bloků při Spolkové a Živnostenské ulici, které zasahuje do nivy řeky Úslavy. Územní studie Plzeň, Rokycanská - Spolková z roku 2014 byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 1031 ze dne 11. září 2014.

Územní studie Plzeň, Hřbitovní - Rokycanská

Územní studie Plzeň, Hřbitovní - Rokycanská (podklady ke stažení) je zpracována pro území vymezené pro další rozvoj zástavby určené pro výrobu, skladování a obchod a je zařazeno do zastavitelných ploch lokalit 4_11a Hřbitovní a 4_43a Zóna Rokycanská Studií jsou stanoveny podmínky pro využití území. Důraz byl kladen nejen na stanovení základních podmínek způsobu využití, ale zejména stanovení základní struktury zástavby, prostorové regulace, řešení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu nebo konkrétního řešení respektování hodnot území. Koncepce řešení se odvíjí od vymezení komunikačního skeletu na jedné straně (optimální obsluha řešeného území a zároveň podmínky pro vedení technické infrastruktury) a „zeleného“ skeletu na straně druhé (ochrana krajinného rázu a hodnot území). Komunikační síť dělí řešené území na jednotlivé bloky, ke kterým se vztahují podmínky pro plošné i prostorové uspořádání, například stanovení maximální plochy zastavění jednou stavbou (3000 m²) a zároveň koeficient zastavění, parcelní a stavební čára a minimální koeficient zeleně. Je stanovena maximální výška objektů (4NP pro objekty např. administrativy, pro halové objekty 9m). Významnou částí řešení je rovněž návrh zeleně, zahrnuje vymezení plochy urbanistické zeleně (PUZ) a je reagováno na požadované průhledy územím. Nezastavitelným pásmem 40 m návrh reaguje na sousedství Ústředního hřbitova.
Obsluha řešeného území je řešena z Rokycanské ulice novou křižovatkou. Navrhovaná dopravní obsluha je tvořená dvěma hlavními komunikacemi uspořádanými do tvaru písmene T, jejich křížení je řešeno okružní křižovatkou, která může plnit funkci obratiště MHD. Pro řešené území byly návrhem vymezeny koridory pro vedení sítí technické infrastruktury a stanoveny podmínky pro připojování staveb.
Studie byla vložena do evidence územně plánovací činnosti obcí.

Územní studie pro lokalitu Červený Hrádek – lokalita Vesnická

Územní studie pro lokalitu Červený Hrádek – lokalita Vesnická (podklady ke stažení) stanovuje základní funkční a prostorové podmínky pro výstavbu, podmínky pro řešení dopravní a technické infrastruktury a vytváří předpoklad pro vznik kvalitní obytné čtvrti pro bydlení v rodinných domech. Jihozápadně orientovaná mírně svažitá lokalita o rozloze cca 6 ha se nachází na východním okraji Červeného Hrádku a navazuje na stávající zástavbu rodinnými domy. Koncepce řešení vychází z polohy lokality a základních limit území, především trasy vzdušného vedení VN a meliorace. Součástí lokality je i veřejné prostranství a plochy zeleně. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.   

Územní studie Plzeň – Cvokařská – Doubravecká

Územní studie Plzeň – Cvokařská – Doubravecká  se věnuje lokalitě, která je v Územním plánu Plzeň vymezena jako plocha určená pro využití obchod, služby a výrobu. Jedná se o samostatnou lokalitu 4_42 Zóna Cvokařská. Lokalita je z jedné strany ohraničena železniční tratí a z druhé řekou Úslavou. Její využití výrazně ovlivňují jak stávající komunikace Rokycanská a Jateční, tak plánovaná komunikace I. třídy - I/20. Urbanistickým těžištěm lokality je uliční prostor Rokycanské ulice, která je jednou z hlavních tříd při vstupu do města. Cílem návrhu je vytvořit zde městský charakter zástavby, odpovídající výšky a typologie objektů. Je navrhováno doplnění zástavby hlavně obestavění Rokycanské ulice. Návrh je zpracován variantně. První varianta respektuje veškeré technické limity v území a navrhuje možnou dostavbu pouze tam, kde nedochází ke kolizi s jejich trasou. Výhledová varianta předpokládá přeložení významných kanalizačních řadů a vodovodu.  Návrh též uvažuje o rozšíření stávajícího systému pěších tras a cyklostezek podél řeky Úslavy s propojením do centra města. Územní studie byla určena jako podklad pro zpracování nového územního plánu, nebyla odsouhlasena RMP a nebyla vložena do evidence územně plánovací činnosti.

Soubory ke stažení