Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 10 – Lhota

Kontaktní informace

Ing. Jitka Hánová

Vedoucí Úseku územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euPro lokalitu městského obvodu Plzeň 10 – Lhota byly vytvořeny následující územní studie a územně analytické podklady. Jejich kompletní seznam a znění nalezete ke stažení na webu města Plzně nebo v následujících odstavcích, které vybrané studie krátce shrnují.

Územní studie

Územní studie Plzeň – Lhota – Na Dolíkách II.

Územní studie Plzeň – Lhota – Na Dolíkách II. (podklady ke stažení) stanovuje regulační podmínky, pro vznik kvalitní obytné čtvrti. Území navazuje na zastavěnou část obce a je zde možné situovat rodinné domy samostatně stojící a dvojdomy, vyloučena je zástavba řadovými domy. Koncepce řešení a návrh regulačních prvků vychází především z polohy území na okrajích zástavby Lhoty v kontaktu s lesem Mokřiny, charakteru okolní zástavby, a dále z jeho limit, tedy především trasy vzdušného vedení vysokého napětí a ochranného pásma lesa. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

 Územní studie Plzeň - Lhota

Územní studie Plzeň -  Lhota (podklady ke stažení) jejíž pořízení předepisuje Územní plán Plzeň (ÚPP), je zpracována pro zastavitelné plochy lokalit 10_1 Lhota a 10_2 Lhota Lesanka.

Řešené území má výměru cca 57 ha.Koncepce řešení území vychází především z jeho polohy, z charakteru lokality jako celku i, jejích jednotlivých částí a způsobu využití v ÚPP. Zcela zásadním prvkem řešení byla možnost dopravního napojení lokality, především na komunikaci K Sinoru a dále trasy a vedení inženýrských sítí.Území je navrženo k zástavbě rodinnými domy. Výstavba bytových domů jakékoli formy a typu je bez výjimky vyloučena. V území jsou vymezené bloky, určené pro realizaci různých druhů občanského vybavení. Celé řešené území je rozděleno na 3 celky: Lesanka, Na Planinách a K Remízku, V Mokřinách.Celkem je navrženo 28 bloků, pro které jsou podrobně stanoveny regulace. Do bloků je členěna i plocha územní rezervy, a to z důvodu stanovení ucelené koncepce. Vymezeny jsou rovněž plochy urbanistické zeleně.Územní studie byla odsouhlasena ZMO Plzeň 10, vybranými dotčenými orgány a městskými organizacemi i Radou města Plzně.Následně vložena pořizovatelem do Evidence územně plánovací činnosti obcí a stala se tak podkladem pro rozhodování v území.