Veřejná prostranství

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euVeřejná prostranství jsou definována v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích jako "všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“

Veřejná prostranství utvářejí obraz města. Jsou to místa, která zásadním způsobem utváří život v sídlech, mají různé funkce, velikost, měřítko, vzhled atp. Všechny tyto parametry veřejných prostranství předurčují jejich běžné užívání a oblíbenost u obyvatel. Veřejná prostranství poskytují prostor k setkávání a komunikaci, odpočinku, pozorování, hrám.

Téma veřejných prostranství nabývá zvláště v posledních letech na významu. Město Plzeň proto v roce 2014 zahájilo zpracování dokumentace, která komplexně řeší koncepci veřejných prostranství. Cílem je objasnit principy vymezování veřejných prostranství, navrhnout zhodnocení jejich umístění v celoměstském měřítku a posoudit stávající kvalitu.

Fotogalerie