Generel

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euV průběhu roku 2015 započalo zpracování třetího bodu koncepce plzeňských veřejných prostranství, a to tzv. Generelu veřejných prostranství. Generel vznikl v souladu s Metodikou pro přístup k veřejným prostranstvím (Partnerství, o. p. s., 2015) a zobrazuje síť veřejných prostranství ve městě, dělí je podle významu a typologie a hodnotí jejich aktuální stav, propojenost a funkčnost.

Generel veřejných prostranství v Plzni (dále jen Generel) navazuje na vymezení významných veřejných prostranství v Územním plánu Plzeň (2016) a dále tyto plochy rozšiřuje o všechna zbývající veřejná prostranství. Zobrazuje tedy kompletní síť veřejných prostranství ve městě, dělí je podle významu a typologie a hodnotí jejich aktuální stav, propojenost a funkčnost.

Generel obsahuje  analytickou a návrhovou část. Analytickou část Generelu tvoří tři výkresy – Význam, Typologie a Majetkové vztahy. V těchto částech jsou veřejná prostranství rozdělena do kategorií dle významu ve městě, typu veřejného prostranství a vlastnických vztahů.

V návrhové části Generelu jsou vymezena veřejná prostranství na území celého města a je stanovena jejich významnost. Pro některá významná veřejná prostranství byly vytvořeny tzv. karty veřejného prostranství, které obsahují doporučení, jakým směrem by se úprava konkrétního veřejného prostranství měla ubírat. Požadavky uvedené v kartách veřejných prostranství zohledňují nejen strukturu zástavby a charakter prostranství, ale především hodnotí kvalitativní parametry (bezpečí, pohodlí a atraktivitu prostoru). Klasifikace těchto vybraných veřejných prostranství je doplňujícím, informativním podkladem pro možné úpravy těchto prostorů.

V rámci Generelu jsou rovněž vymezena tzv. dočasná veřejná prostranství, která by mohla být v budoucnu zastavěna (proluky, doplnění urbanistické struktury apod.).

Dále byly zpracovány Principy řešení veřejných prostranství, které stanovují zásadní požadavky a vhodné postupy při úpravách veřejných prostranství s ohledem na jejich umístění, význam a stávající kvalitu. Principy řešení veřejných prostranství budou podkladem pro revitalizaci uceleného veřejného prostranství i pro realizaci nových veřejných prostranství.

Generel veřejných prostranství je každoročně vyhodnocován a dle potřeby upravován, ať už v rámci jednotlivých změn či kompletní aktualizací celého dokumentu. Veškeré změny jsou projednávány s příslušnými městskými obvody a dalšími dotčenými orgány a předloženy ke schválení Radě města Plzně.

Generel veřejných prostranství v Plzni byl projednán se všemi městskými obvody a dalšími dotčenými organizacemi a byl schválen Radou města Plzně dne 1. 12. 2016 a je pravidelně každoročně aktualizován.