Koncepce

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euMěsto Plzeň se věnuje budování koncepčního přístupu ke kvalitě veřejných prostranství již delší dobu a v ČR patří v tomto směru k průkopníkům. Územní plán města obsahuje vrstvu veřejných prostranství, byl vypracován generel veřejných prostranství a řada dílčích metodik. Utváření kompletní struktury nástrojů koncepčního přístupu je ale dlouhodobý kontinuální proces, v němž se jednotlivé nástroje doplňují postupně, a to na základě reálné situace a možností města.

Město se rozhodlo ve spolupráci s MCA připravit Koncepci veřejných prostranství, která obsahuje ucelený pohled na veřejná prostranství a jejich možné budoucí směřování.

O zpracovateli:

Pavla Melková je v České republice ojedinělým specialistou na problematiku koncepčního přístupu měst k veřejným prostranstvím. Byla spoluzakladatelkou Institutu plánování a rozvoje v Praze, kde také založila Kancelář veřejného prostoru a připravila systematiku koncepčního rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy. V Kanceláři veřejného prostoru rovněž, spolu s kolektivem, vytvořila například Manuál tvorby veřejných prostranství, který se stal pilotním metodickým dokumentem, ze kterého v následujících letech čerpaly a čerpají další česká města.

Úvodní slovo zpracovatele: doc. Ing. arch. Pavla Melková Ph.D. - MCA atelier

Kvalita prostředí ovlivňuje náš život víc, než si obvykle uvědomujeme. Veřejná prostranství jsou místem, kde ve městě trávíme množství času, někdy i více než ve vlastních domovech. A jsme-li návštěvníky, jsou tím prvním, co z města vidíme. Jsou tváří města, jeho očima a ústy, místem, skrze které město s lidmi hovoří.

Proto se vyplatí věnovat jejich kvalitě čas, energii a finance. Protože veřejná prostranství zároveň tvoří propojenou strukturu - kostru města, navíc jejich rozvoj je dlouhodobý, je zapotřebí věnovat se jim systematicky.

Součástí takového systematického přístupu je vytvoření základních, navzájem logicky propojených koncepčních dokumentů, které se věnují celku veřejných prostranství města a dlouhodobému horizontu.

Město Plzeň se řadí k českým městům, která si kvalitu veřejných prostranství vytýčila jako jednou z hlavních cílů a zahájila také postupnou přípravu systémových dokumentů. Naším úkolem bylo vymodelovat strukturu, jak by mohl takový dlouhodobý koncepční přístup vypadat, zrevidovat dokumenty a kroky, které již město Plzeň udělalo, a jejich roli v celku a doporučit, které další kroky udělat. Zároveň jsme jeden z potřebných dokumentů, Manuál tvorby veřejných prostranství města Plzně, i vypracovali.

Přeji městu, aby jim Manuál i Systém koncepčního přístupu dobře sloužily, a připomínám, že jejich smysl není spánek v šuplíku, ale každodenní používání všemi, kteří ovlivňují podobu veřejných prostranství. Jedině tak se to, co je na papíře, propíše i do každodenní reality okolo nás.

za zpracovatelský tým
doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D

Aktuálně:

V současné době se Koncepce veřejných prostranství a z ní vycházející Manuál veřejných prostranství dokončuje. Po dokončení budou oba dokumenty uveřejněny na těchto webových stránkách. Představení materiálů veřejnosti se uskuteční 23. listopadu 2023 od 17 hodin v Klempírně DEPO 2015. Na akci je zvána široká veřejnost, vstup je zdarma bez nutnosti registrace. Akce bude přenášena online streamem na facebook Plzeň.eu.

 

 

Studie veřejných prostranství (2015)

V roce 2015 byla ve spolupráci se společností Partnerství, o. p. s. zpracována Studie veřejných prostranství v Plzni, jejíž úvodní částí je Metodika pro přístup k veřejným prostranstvím. Metodická část prezentuje postup, jak vymezit veřejně přístupná prostranství ve městě a navrhuje jejich zařazení a ohodnocení jejich stavu, tzv. kategorizaci a klasifikaci.

Kategorizace spočívá v zařazení veřejných prostranství především podle struktury zástavby, typologie a významu ve městě. Metodika koresponduje s principy Územního plánu Plzeň (2016) a pracuje s deseti strukturami zástavby, typickými přímo pro Plzeň, např. kompaktní bloková, rostlá městská atp. Typologie vychází ze zákonné definice veřejných prostranství – ulice, náměstí, park a další. V kontextu celého města mají veřejná prostranství význam nadměstský, celoměstský, okrskový či lokální.

Metodika navrhuje klasifikaci veřejných prostranství z hlediska bezpečí, pohodlí a atraktivity. Je hodnocen nejen aktuální stav konkrétního veřejného prostranství, ale i jeho potenciál. Klasifikace slouží při tvorbě doporučení, jakým směrem by se úprava konkrétního veřejného prostranství měla ubírat.

Studie obsahuje kromě metodické části také právní rozbor, požadavky na veřejná prostranství a popularizačně zpracovaná pozitiva a negativa plzeňských veřejných prostranství.

Metodika pro přístup k veřejným prostranstvím (Partnerství, o. p. s., 2015) byla schválena v Radě města Plzně usnesením č. 780 ze dne 25. června 2015.