Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 9 – Malesice

Kontaktní informace

Ing. Jitka Hánová

Vedoucí Úseku územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euPro lokalitu městského obvodu Plzeň 9 – Malesice byly vytvořeny následující územní studie a územně analytické podklady. Jejich kompletní seznam a znění nalezete ke stažení na webu města Plzně nebo v následujících odstavcích, které vybrané studie krátce shrnují.

Územní studie

Krajinářská studie

Územní studie Plzeň - Malesice, lokalita Za parkem

V městské části Plzeň 9 – Malesice je zpracovaná územní studie pro rozvojová území Za parkem, Karpaty, U šlemu a Dolní Vlkýš (podklady ke stažení),která jsou určena především pro bydlení v rodinných domech. První tři jmenované lokality umožňují rozvoj Malesic na okrajích sídla. V současnosti jsou nezastavěné, tvořené zemědělskými pozemky, některé aktuálně leží ladem. Prostorové uspořádání reaguje na tvar území, jeho optimální dopravní obsluhu, terénní poměry a problematiku nezbytného řešení technické infrastruktury. Pro rozvojová území v městské části Dolní Vlkýš byla na základě dokumentací vydávána jednotlivá územní rozhodnutí. Dokumentace však neřešily rozvojové plochy jako celek, ale vycházely z majetkových vztahů a reagovaly na požadavky jednotlivých vlastníků nebo investorů. Ve studii jsou proto zkompletovány dokumentace pro jednotlivé lokality a jsou navrženy zásady pro rozvoj zbývajících ploch rozvojových území. Dokumentace jsou vloženy do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (Karpaty, U šlemu, Dolní Vlkýš).

Územní studie Plzeň, Malesice, lokalita U Šlemu, ÚKRMP, 2017

Územní studie řeší možnou zástavbu lokality 9_2a Malesice, vymezené v Územním plánu Plzeň pro využití plochy smíšené obytné (podklady ke stažení). Pro dané území byla v minulosti zpracována územní studie. V části území bylo podle této studie postupováno a v současné době zde probíhá výstavba rodinných domů. V původní územní studii byla koncepce řešení obsluhy celého území založena na myšlence napojit území z Mlýnské ulice v nejoptimálnější poloze jak z hlediska dopravního, tak z možnosti odkanalizování území. Pořizovatel STAV MMP na základě nesouhlasu vlastníka klíčového pozemku vypracoval zadání na prověření možnosti jiného řešení. Nový návrh se tedy odvíjí zejména od nově zvolené komunikační sítě členící řešené území. Skelet je navržen tak, aby umožňoval optimální obsluhu řešeného území a zároveň splnil podmínky pro vedení technické infrastruktury. Dopravní napojení je navrženo dvěma vjezdy z Mlýnské ulice a z komunikace do Dolního Vlkýše. Studie navrhuje celkovou koncepci území, přičemž důraz je kladen zejména na stanovení základní struktury zástavby. Studie řeší funkční a prostorovou regulaci. Území je navrženo především pro formy nízkopodlažní obytné zástavby. Návrh reaguje na svažitost pozemku v jeho severní části, na sousedství stávajícího výrobního areálu a další limity využití území. Důležitým aspektem řešení je návrh veřejného prostranství v centru řešeného území. Návrhem jsou vymezeny koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu. Podmiňující investicí pro napojení území na veřejný vodovod je vybudování vodárenského souboru Vodovod Malesice. Řešené území bude odkanalizováno oddílnou kanalizací s limitem odtoku dešťových vod4 l/s/ha dle Generelu odvodnění města Plzně. Splaškové odpadní vody je nutno přečerpávat. Odvedení dešťových vod z veřejných komunikací je řešeno povrchovým způsobem pomocí zatravněných průlehů s možností vsakování. Přebytečné vody budou dále svedeny do otevřené retenční nádrže v jihozápadní části lokality, kde bude odtok z území retenován ve stanoveném limitu a dále odveden do řeky Mže. Dešťové vody ze střech nových objektů a zpevněných ploch budou zasakovány nebo využívány na pozemcích jednotlivých investorů. Územní studie byla vložena do evidence územně plánovací činnosti a bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území.

Plzeň - Malesice – Dolní Vlkýš

Část Územní studie Plzeň, Malesice – Dolní Vlkýš ÚKRMP/2008) týkající se lokality „U šlemu“ je nahrazena aktualizovanou územní studií Plzeň Malesice, lokalita „U Šlemu“ (ÚKRMP/2017). Podklady ke stažení naleznete zde.