Úvodní stránka Územní plánování Územní studie Územní studie v lokalitě městského obvodu…

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 1

Kontaktní informace

Ing. Jitka Hánová

Vedoucí Úseku územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euPro lokalitu městského obvodu Plzeň 1 byly vytvořeny následující územní studie a územně analytické podklady. Jejich kompletní seznam a znění nalezete ke stažení na webu města Plzně nebo v následujících odstavcích, které vybrané studie krátce shrnují.

Územní studie

Krajinářské studie

 Regenerace sídlišť

Územní studie Plzeň – Pod Fakultní nemocnicí

Cílem návrhu územní studie Plzeň – Pod Fakultní nemocnicí (podklady ke stažení) bylo navrhnout urbanistickou koncepci území, která zajistí celkovou prostupnost území, prováže okolní lokality, zajistí dostatek odpočinkových ploch a parků a vytvoří adekvátně intenzivní zástavbu na z většiny městských pozemích. Studie je vložena do evidence plánovací činnosti obcí a je podkladem pro rozhodování v území a zároveň podkladem pro změnu Územního plánu Plzeň. 

Územní studie Plzeň – Ostende

Zpracování studie Plzeň, Ostende, studie veřejného prostranství - prověření možností využití, (podklady ke stažení) má za cíl jasně definovat zejména prostorové, ale i funkční možnosti využití území v kontextu potřeb města definovaných zejména hlavními dokumenty města, tj. Územním plánem Plzeň, Strategickým plánem města Plzně a dalšími koncepčními dokumenty, případně známými záměry v území, kdy lokalita 1_20 Ostende je lokalitou hromadné rekreace a lokalita 1_46 Bolevecké rybníky tvoří významné krajinné zázemí pro území celého Severního předměstí, zároveň je vyhledávanou rekreační lokalitou celoměstského významu. Podle výše uvedených strategií je cílem posilování této lokality a jejího rekreačního potenciálu na základě jednotné koncepce. Návrh areálu Ostende vychází ze současné podoby, kdy se jednotlivé objekty ve volné areálové struktuře orientují (viz ÚPP) k Velkému Boleveckému rybníku a navazují na promenádní cestu vedoucí po severní hraně rybníka. Studie navrhuje vytvoření místa s kvalitními podmínkami pro využívání krajinného zázemí rekreační oblasti Bolevecké rybníky - místo s kvalitními přírodními plochami a plochami pro rekreaci a sport místních obyvatel i návštěvníků z jiných částí města. Řešená lokalita (1_20 Ostende) s plochami rekreace vytváří významný vztah s krajinnou lokalitou (1_46 Bolevecké rybníky), tento vztah studie podtrhuje a posiluje. Stavby a mobiliář jsou řešeny v jednotném architektonickém a materiálovém konceptu. Veřejná prostranství jsou řešena v jednotném materiálovém konceptu a studie uplatňuje prvky modrozelené infrastruktury.

Územní studie Plzeň – Bílá Hora

Pořízení územní studie Plzeň, Bílá Hora (podklady ke stažení) předepisuje Územní plán Plzeň v kapitole 10 jako závaznou podmínku pro rozhodování v území. Jedná se o samostatnou část lokality 1_2c Bílá Hora vymezenou jako zastavitelná plocha s rozdílným způsobem využití plochy smíšené obytné. Převážná část pozemků v řešeném území je v majetku několika fyzických osob (severní část lokality) a jedné právnické osoby (jižní část lokality). Statutární město Plzeň vlastní pozemky pod stávajícími komunikacemi a dále pozemky v pásu východně od komunikace Zručská cesta tvořící volný prostor před areálem mateřské školy. Předmětnou lokalitu tvoří dosud volné, nezastavěné plochy dělené stávající cestou, vedoucí zhruba ve směru východ – západ, na dvě charakterově odlišné části A, B. Základním principem řešení lokality je dokomponování oblíbené rezidenční čtvrti Bílá Hora, která je územním plánem určena pro nízkopodlažní zástavbu. Prostorové uspořádání území jako celku vychází z kontextu okolní zástavby, její struktury a výškové hladiny. Zástavba severní části (A) je navržena výhradně pro rodinné domy s maximální výškovou hladinou 2 NP. Naopak zástavba jižní části (B) je určena pro nízkopodlažní zástavbu, a to buď pro bytové domy s maximální výškovou hladinou 3 NP nebo zde lze alternativně umístit rodinné domy s výškovou hladinou max. 2 NP, případně kombinovat oba druhy zástavby (tj. bytové a rodinné domy) dle podmínek pro jednotlivé bloky. Důraz je ve studii kladen na řešení dopravní a technické infrastruktury. Zásadní je napojení zastavitelných ploch na stávající komunikační síť. Územní studie byla projednána s MO Plzeň 1, vybranými dotčenými orgány a městskými organizacemi. Studie byla odsouhlasena usnesením RMP č. 1174 ze dne 23. listopadu 2017 a bude vložena do evidence územně plánovací činnosti obcí.

Územní studie Plzeň, Karlovarská

Pořízení Územní studie Plzeň, Karlovarská (podklady ke stažení) předepisuje Územní plán Plzeň jako závaznou podmínku pro rozhodování v území. Řešené území o cca 41,8 ha je tzv. území přestavbové pro způsob využití plochy smíšené obytné. Územím prochází kapacitní komunikace, jediná spojnice mezi severem a centra města, která není s územím provázána a její fyzické řešení nevytváří uliční prostor. Charakteristickým rysem tohoto území je zásadní rozpor mezi jednoznačně centrální polohou území a velmi narušenou, či nevhodnou urbanistickou strukturou. Dalším specifikem je fenomén, kdy krajina v podobě nivních luk vstupuje hluboko do města až do kontaktu s centrem. V území chybí (kromě systému protipovodňové ochrany) urbanisticky jasné vymezení hranice mezi těmito přírodními plochami a plochami zastavitelnými. Územní studie navrhuje pro přestavbovou část lokality prostorovou regulaci a další podmínky pro zástavbu tak, aby posílila polyfunkční charakter lokality s důrazem na doplnění a obestavění Karlovarské třídy kompaktní městskou zástavbou tak, aby podpořila rozvoj Karlovarské jako městské třídy a rozvoj kvalitní městské zástavby s vazbou na krajinné zázemí. Studie dále prověřuje napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Územní studie "Plzeň, Karlovarská" (9/2015) byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 174 ze dne 2. března 2017.

Územní studie Plzeň – Košutka, lokalita U Statku

Územní studie Plzeň – Košutka, lokalita U Statku (podklady ke stažení) prověřuje řešené území z hlediska možného způsobu zástavby a napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Stanovuje základní funkční a prostorové podmínky pro výstavbu, podmínky pro řešení dopravní a technické infrastruktury a vytváří předpoklady pro vznik kvalitní zástavby. Podmínky pro zástavbu jsou stanoveny ve dvou variantách, a to buď pro celé území se zachováním košuteckého statku (varianta A), nebo v případě jeho demolice (varianta B). Koncepce řešení a návrh základních regulačních prvků vychází jak z polohy území na okraji zástavby v severozápadní části Plzně, tak jeho limit, tedy především vedení vodovodních řadů a respektování tras radioreleových spojů. V území je možné situovat vícepodlažní zástavbu, halové objekty a v jednom bloku také bytové domy. Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování o budoucích záměrech v území. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Územní studie Plzeň – Malý Bolevec

Prostor řešený v územní studii Plzeň – Malý Bolevec (podklady ke stažení) se nachází v severní části Plzně, v atraktivní oblasti Boleveckých rybníků. Územní studie prověřila možnost zástavby rodinnými domy v uvedené lokalitě a vymezila funkční, prostorové a objemové regulace včetně základní koncepce napojení na technickou infrastrukturu. Návrh řešení zástavby vychází především ze stávajících prostorových vazeb v území a dochovaných stavebně historických hodnot a charakteru venkovské zástavby Malého Bolevce. Jedná se o vhodné skloubení lidové architektury Malého Bolevce se soudobými požadavky na novou zástavbu. Po vyhodnocení těchto skutečností je v daném území navržena výstavba rodinných domů na parcelách větších rozměrů tak, aby byl v lokalitě zachován charakter venkovského bydlení.

Územní studie Plzeň – Sylván a Vinice-sever 

Územní studie Plzeň – Sylván a Vinice-sever (podklady ke stažení) tvoří komplexní návrh urbanistického řešení pro dané území. Územní studie je zpracována pro rozvojové území, které je určeno z velké části pro bydlení a jeho doprovodné funkce. Jedná se o rozsáhlé (cca 100 ha) území, ležící na severním okraji města, s velmi atraktivní polohou jižního svahu s výhledem na centrum města. Osou celého území je prodloužená alej Svobody pokračující směrem k západnímu okruhu. Na tuto páteřní komunikaci se napojují další městské ulice, které řešené území člení na několik menších částí (bloků), pro každou část je stanovena samostatná regulace. Pro dopravní obsluhu území je navrhována tramvaj v ulici Na Chmelnicích, její konečná je řešena variantně, a to buď jako úvrať ve stávajícím koridoru ulice Na Chmelnicích, nebo jako smyčkové obratiště v přímě vazbě na tuto ulici. Zástavba v této lokalitě je však limitována několika faktory, a to nutností vybudovat nové dostatečné dopravní napojení území (v prodloužení aleje Svobody, napojení na západní okruh), a řešení odkanalizování (vybudování retenční nádrže Vinice).  Územní studie byla schválena Radou města Plzně č. u. 598 ze dne 21. a 25. 5. 2015. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.  

 

Soubory ke stažení