Úvodní stránka Územní plánování Územní studie Územní studie v lokalitě městského obvodu…

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 3

Kontaktní informace

Ing. Jitka Hánová

Vedoucí Úseku územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euPro lokalitu městského obvodu Plzeň 3 byly vytvořeny následující územní studie a územně analytické podklady. Jejich kompletní seznam a znění nalezete ke stažení na webu města Plzně nebo v následujících odstavcích, které vybrané studie krátce shrnují.

Územní studie

Krajinářské studie

Regenerace sídlišť

Územní studie Plzeň, U Škodovky

Územní studie Plzeň, U Škodovky (podklady ke stažení) aktualizuje a v plném rozsahu nahrazuje původní územní studii Plzeň, náměstí Emila Škody“ (ABM architekti s.r.o., 2015). Návrh studie má umožnit transformaci území, ve kterém dnes převažuje dopravní funkce, v moderní polyfunkční čtvrť s významným podílem rezidenčního bydlení. Zástavba části území je realizovatelná až po vymístění Centrálního autobusového nádraží Plzeň. S tím souvisí i reorganizace veřejné dopravy. Územní studie navrhuje vznik přestupního uzlu veřejné dopravy v místě křížení ulic Vejprnická – Domažlická. Je předepsáno umístění obratiště a odstavů autobusů a trolejbusů, veřejných parkovacích kapacit a také se zde předpokládá umístění mateřské a základní školy při parkově upravené ploše náměstí Emila Škody. Územní studie byla schválena Radou města Plzně č. u. 483 ze dne 30. května 2024. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

Územní studie Anglické nábřeží - jih

 Studie využití území Anglické nábřeží – jih (podklady ke stažení) byla zpracována vzhledem k záměru dotvořit architektonicky hodnotný celek v centru města. Dokument slouží jako podklad pro rozhodování o záměrech v území a pro řešení majetkových vztahů. Využití daného prostoru je značně omezeno trasami inženýrských sítí. Centrem řešené lokality prochází páteřní trasa horkovodního kanálu, která ji rozděluje do dvou stávajících výškových úrovní. Studie má dvě varianty zpracování. V první z nich je vymezen prostor vhodný pro zástavbu a prověřena možnost dostavby území deskovým objektem. Návrh se zabývá také problematickým propojením horní i spodní výškové úrovně a zároveň zpřístupněním náplavky a kontaktu s vodním prvkem. Druhá varianta prověřuje možnost zachování stávajícího parkoviště a s tím spojené pohledové úpravy stěny topenářského kanálu a výměny prvků zábradlí. Toto řešení je vnímáno pouze jako dočasné, jednoznačně je preferována dostavba daného území.

Územní studie Plzeň, Americká – Sirková

Územní studie Plzeň, Americká – Sirková (podklady ke stažení) stanovuje základní podmínky pro budoucí podobu významného území v centru města Plzně mezi Americkou ulicí, Denisovým nábřežím a Nádraží ulicí. Jedná se o mimořádně důležité území, jehož význam je dán především jeho výjimečnou polohou mezi hlavním vlakovým nádražím a centrem města. Většina zastavitelných bloků je v majetku soukromých vlastníků, stávající veřejná prostranství jsou v majetku statutárního města Plzně. Nově navrhovaná veřejná prostranství jsou pak vedena přes pozemky, které jsou a historicky vždy byly v soukromém vlastnictví. Územní studie vychází z urbanisticko-architektonické soutěže z roku 2014 a podrobněji rozpracovává podmínky stanovené v Územním plánu Plzeň. Během zpracování byla studie standardně projednána s příslušnými orgány státní správy, správci sítí, městským obvodem Plzeň 3 a klíčovými vlastníky pozemků v území. Územní studie byla odsouhlasena usnesením ZMP č. 465 dne 26. října 2017 a je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Více informací ke studii a řešenému území k nalezení zde.

Územní studie Plzeň, Domažlická – Emingerova

Územní studie Plzeň, Domažlická – Emingerova (podklady ke stažení) obsahuje komplexní návrh urbanistického řešení pro území, které bude citelně zasaženo plánovaným přesmykem železniční trati na Domažlice a vedením komunikace I/26. Řešení tohoto významného dopravního uzlu zcela změní prostorové a funkční danosti území. Řešené území je jedním z přestavbových území určených k intenzifikaci zástavby a potvrzení historicky významné dopravní osy jako významné historické radiály ve městě. Plánovanou stavbou přesmyku domažlické trati dojde k výrazným zásahům do stávající zástavby v blízkosti VII. brány areálu Škoda. Studie stanovila základní principy využití území, členění na nezastavitelné a zastavitelné plochy, prostorovou regulaci nové zástavby, možnosti dopravního napojení na stávající komunikační síť a základní řešení inženýrských sítí. Územní studie byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 1071 ze dne 25. září 2014. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

Územní studie Plzeň, Doudlevecká

V lokalitě Plzeň, Doudlevecká (podklady ke stažení) je základním principem řešení navrhnout doplnění urbanistické struktury vytvořením celistvých bloků, zejména pro bydlení. V části vymezené ulicemi Presslova a U Radbuzy předpokládá revitalizace části bloku vymístění stávajícího areálu. Podél řeky návrhem vzniká dostatečný prostor pro vedení sportovně-rekreační trasy i pro vznik stromořadí. Návrh také doplňuje řešení dopravy v klidu a propočet finančních nákladů na vybudování dopravní a technické infrastruktury. Územní studie byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 1070 ze dne 25. září 2014.

Územní studie Plzeň, Jízdecká – Palackého

Územní studie Plzeň, Jízdecká – Palackého (podklady ke stažení) řeší území v těsném sousedství Nového divadla. Návrh člení území na tři části (A, B, C), pro které stanovuje regulace. V části C byl navržen rozsah a charakter veřejných prostranství, a to včetně prostorové regulace a způsobu využití budoucích objektů. Dále byl na základě jednání s dopravními orgány stanoven způsob napojení na dopravní infrastrukturu. Tento návrh umožňuje využití území jak ze strany soukromých subjektů, tak ze strany samotného města. V případě aktualizace této územní studie by bylo vhodné znovu ověřit a projednat možnost dopravního napojení části zástavby při Palackého náměstí přímo z této komunikace. Územní studie byla schválena usnesením RMP č. 432 ze dne 16. dubna 2015 a vložena do evidence územně plánovací činnosti obcí.

Územní studie Plzeň, Radobyčice

Pořízení územní studie Plzeň, Radobyčice (podklady ke stažení) předepisuje Územní plán Plzeň jako závaznou podmínku pro rozhodování v území. Základní potřebou v území je vytvoření odpovídající struktury zástavby a veřejných prostranství pro zastavitelné části lokalit (3_30b a 3_31a). Studie proto stanovuje prostorovou koncepci využití území a navrhuje posílení rezidenčního charakteru území, tj. nízkopodlažní zástavbu rodinných domů, dvojdomů, případně malých skupin řadových domů. Území se nachází v pásmu ochrany vodního zdroje. Tato důležitá limita v území je zohledněna při umístění veřejných prostranství (včetně ploch urbanistické zeleně) a při stanovení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu (včetně stanovení podmínek pro připojování staveb). Studie taktéž přejímá navržené polohy pro retenční nádrže dle územního plánu, které jsou podmínkou pro výstavbu v území. Dále jsou pro obytná území zajištěny alternativy dopravního napojení na širší dopravní síť. Územní studie byla v průběhu zpracování projednána s dotčenými orgány, městskými organizacemi, Osadím výborem Radobyčice a v Radě MO Plzeň 3, která ji odsouhlasila usnesením č. 372 ze dne 16. října 2017. Územní studie je vložena do evidence územně plánovací činnosti a slouží jako podklad pro rozhodování v území.

Územní studie Plzeň, Skvrňanská – Vejprnická – Na Jíkalce

Předmětem územní studie Plzeň, Skvrňanská – Vejprnická – Na Jíkalce (podklady ke stažení) je území na severozápadním okraji vnitřního města. Studie sloužila jako jeden z podkladů pro tvorbu nového územního plánu. Studie stanovuje základní principy využití a dává jasnou urbanistickou kompozici a koncepci širšího území v návaznosti na řešení navrhovaná již v předchozích dokumentacích, které se zabývaly rehabilitací území Vejprnického potoka a revitalizací nábřeží řeky Mže. S ohledem na zatěžující prvky a limity v území (vedení kapacitní komunikace celoměstského významu, zátopové území, výrazné převýšení terénu a další) studie určuje zastavitelné a nezastavitelné plochy, definuje hmotovou strukturu, charakter a funkční využití nové zástavby. Územní studie byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 1576 dne 29. listopadu 2012.    

Územní studie Plzeň, V Lukách

Důvodem pro zpracování Územní studie Plzeň, V Lukách (podklady ke stažení) je narůstající rozpor mezi faktickým stavem v území a stavem z hlediska územního plánování, kdy platné územní rozhodnutí na vybudování dopravní a technické infrastruktury je zastaralé a z hlediska majetkoprávního a technického ve svém původním rozsahu nerealizovatelné bez nutných změn. Dalším důvodem je požadavek na zpracování územní studie lokality vyplývající z  územního plánu. Územní plán Plzeň vymezuje celé území jako plochy smíšené obytné zastavitelné, v části lokality stabilizované a rezervní. Co do polohy se jedná o periferní část Jižního Předměstí. Pouze zlomek území je zastavěn rodinnými domy a rekreačními objekty s nepříliš dobrou stavebně architektonickou kvalitou a bez fungující struktury veřejných prostranství, část územní je zemědělsky využívána a převažující část lokality tvoří neudržované přírodní plochy. Studie vychází z platného územního rozhodnutí a aktualizuje především technické řešení a vyplývající prostorové požadavky na veřejná prostranství tak, aby potřeba změny územního rozhodnutí byla minimální a tím byl minimalizován dopad do právního stavu v území a do práv vlastníků pozemků. Územní studie "Plzeň, V Lukách" (1/2015) byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 779 ze dne 25. června 2015. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.  

Územní studie Plzeň, Zadní Skvrňany

Územní studie Plzeň, Zadní Skvrňany (podklady ke stažení) stanovuje podmínky pro využití území, které je v Územním plánu Plzeň určené pro další rozvoj zástavby nejen pro bydlení ale i pro výrobu. Pořízení územní studie předepisuje Územní plán Plzeň jako závaznou podmínku pro rozhodování v území. Studie zohledňuje všechny požadavky na využívání území. Důležitým aspektem návrhu je poloha řešeného území na okraji města a dobrá dostupnost z významné městské komunikace. Koncepce řešení území se odvíjí od rozšíření komunikačního skeletu tak, aby umožňoval optimální obsluhu lokality. V části řešeného území jsou vymezené plochy pro rozvoj občanského vybavení – pro sport a sociální služby. Část lokality je navržena pro bydlení ve vícepodlažních objektech. V severozápadním cípu území, jehož využití je problematické z důvodu odkanalizování, je navržena plocha urbanistické zeleně. Ta nabídne dosud chybějící vhodný prostor pro každodenní aktivní odpočinek obyvatel sídliště. Její součástí je navržená retenční nádrž. Dále je v tomto území vymezená plocha určená pro rozvoj dopravní základny. Územní studie navrhla a stanovila nejen jednoznačné podmínky pro uspořádání řešeného území, tedy jeho strukturu a využití, ale i podmínky pro obsluhu dopravní a technickou infrastrukturu. Územní studie „Plzeň, Zadní Skvrňany“ (11/2016) byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 452 ze dne 27. dubna 2017.

Územní studie Plzeň – Cukrovarská

Územní studie řešící přestavbové území Plzeň – Cukrovarská (podklady ke stažení), které se nachází v blízkosti centra města ve východní části čtvrti Doudlevce v prostoru mezi řekou Radbuzou a Doudleveckou ulicí. Území sloužilo jako dopravní základna Plzeňských městských dopravních podniků a.s. až do doby vybudování nové základny. Po opuštění této lokality byla zpracována urbanisticko-architektonické studie, která navrhuje nové využití území, pro městské funkce – zejména bydlení a rekreační zázemí pro obyvatele čtvrti. Při tom by měla být reflektována blízkost centra města i řeky Radbuzy. V rámci projednání této studie Plzeň, Cukrovarská (D3A s r. o., 2014) bylo doporučeno navrhnout podmínky pro rozvoj navazujícího dosud neřešeného území – lokality Plzeň, Doudlevecká (podklady ke stažení), kde je základním principem řešení navrhnout doplnění urbanistické struktury vytvořením celistvých bloků, zejména pro bydlení. V části vymezené ulicemi Presslova a U Radbuzy předpokládá revitalizace části bloku vymístění stávajícího areálu. Podél řeky návrhem vzniká dostatečný prostor pro vedení sportovně-rekreační trasy i pro vznik stromořadí. Návrh také doplňuje řešení dopravy v klidu a propočet finančních nákladů na vybudování dopravní a technické infrastruktury. Územní studie byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 1070 ze dne 25. září 2014.

Územní studie Plzeň – lokalita Rychtářka

Územní studie Plzeň – lokalita Rychtářka (podklady ke stažení) řeší území, které se nachází na pravém břehu řeky Mže, mezi Rooseveltovým mostem a ulicí Pallovou. Pro území je podstatná těsná vazba mezi historickým jádrem města a rekreačním zázemím řeky, zejména pak sousedstvím revitalizovaného sportovně-relaxačního areálu ve Štruncových sadech. Lokalita je dnes ve směru od centra výrazně izolovaná čtyřproudou komunikací v Tyršově ulici, další limitou je výskyt pasivní zátopy v území. Prostředí s rozpadlou urbanistickou strukturou je nutné transformovat a umožnit dostavbu jádrového města. Studie vychází z předpokladu realizace komunikačního systému Roudná a dobudování nábřežní promenády pro pěší a cyklisty podél nábřeží. V celém území je navržena funkce smíšená (bydlení, administrativa, drobný obchod, služby, apod.), se specifikací vhodné převažující funkce v rámci jednotlivých bloků.

Územní studie Plzeň – lokalita Výsluní 

Cílem územní studie Plzeň – lokalita Výsluní (podklady ke stažení) bylo navrhnout základní urbanisticko-architektonické řešení a stanovit regulační podmínky, které budou sloužit jako územně plánovací podklad pro další rozhodování v území. Studie předpokládá vznik kvalitní městské rezidenční čtvrti. Studie řešené území rozděluje na 13 sektorů, z nichž pro každý jsou stanoveny regulační podmínky zástavby. Koncepce řešení a návrh regulačních prvků vychází z polohy území na okraji města Plzně ležící v těsném sousedství s rekreační oblastí Výsluní. Pozemky, které přímo sousedí s rekreačním územím, jsou určené pro zástavbu individuálními rodinnými domy. Ve vzdálenější části lokality je uvažována zástavba intenzivnější a je zde navrženo lokální centrum se službami a drobnými obchody. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.    

Územní studie Plzeň - Malá Homolka

Rozvojové území Plzeň – Malá Homolka (podklady ke stažení), přičleněné k jižnímu okraji Plzně, je určené pro rozvoj bydlení. Územní studie stanovuje základní funkční a prostorové podmínky pro využití území a podmínky pro dopravní a technickou infrastrukturu včetně podmiňujících investic pro výstavbu v území. Daná lokalita je určená pro rozvoj bydlení. Vzhledem k tomu, že se řešené území nachází v okrajové lokalitě města, je navržena pouze výstavba samostatně stojících rodinných domů. Řešené území je mimo dosah stávajících sítí technické infrastruktury (vodovod a kanalizace). Pro výstavbu v území byly stanoveny podmiňující investice zahrnující například úpravy silnice III/180 32, vybudování vodárenského souboru Litice nebo vybudování oddílné kanalizace do Radobyčic. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.     

Územní studie Plzeň – Univerzitní 

Územní studie Plzeň – Univerzitní (podklady ke stažení) stanovuje podmínky pro využití území v jihozápadním sektoru města, které je vymezeno Územním plánem Plzeň pro plochy s rozdílným způsobem využití výroby a skladování. Řešené území zahrnuje pozemky, které jsou ve vlastnictví města, část z nich je pronajata. Studie zohledňuje všechny požadavky na využívání území. Návrh řeší území jako jeden celek. Poloha při průmyslové zóně Borská pole, sousedství Západočeské univerzity a pozemky ve vlastnictví města jsou klíčové důvody pro rozhodnutí prověřit a navrhnout další místo pro realizaci infrastruktury na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Využitelné území je vymezené uličními čarami a jsou pro něj stanoveny závazné regulační prvky. Pro dobré využití celého území je navrženo dosypání terénu. Navržená struktura zástavby reaguje jak na způsob využití, tak na stávající strukturu vysokoškolského kampusu, přičemž uspořádání objektů bude vhodně prostorově reagovat na kontakt s Univerzitní ulicí. Vícepodlažní objekty mohou být doplněny halovými například pro laboratoře nebo zkušebny. Pro uskutečnění navrženého řešení je třeba vypořádat majetkové vztahy v území. Územní studie Plzeň – Univerzitní (3/2017) byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 846 ze dne 10. srpna 2017. Studie bude vložena do evidence územně plánovací činnosti obcí. 

Územní studie Plzeň – U Trati – Doudlevecká 

Územní studie Plzeň – U Trati – Doudlevecká (podklady ke stažení) řeší území v Doudlevcích, tvořené z převážné části funkčně i provozně samostatně vymezeným areálem, se nachází v blízkosti centra města, na západním břehu řeky Radbuzy. Z původní podoby výrobního areálu se po realizaci silničního koridoru v ulici U Trati a navazujícího mostu Milénia zachovalo pouze několik budov. Studie navrhuje možnou změnu stávajícího využití s ohledem na atraktivní polohu území ve středu města a navrhuje regulace pro možnou zástavbu. Zpracovaná studie sloužila jako podklad pro nový územní plán.

Územní studie Plzeň – Zborovská

Územní studie Plzeň – Zborovská (podklady ke stažení) řeší území v Doudlevcích, které je určeno pro bydlení. Studie obsahuje komplexní návrh urbanistického řešení a stanovuje základní funkční a prostorové podmínky pro využití tohoto území, včetně podmínek pro dopravní a technickou infrastrukturu. Studie řeší jak území samotné, tak lokality navazující. Lokalita je určená pro nízkopodlažní zástavbu tj. převážně individuální a řadové rodinné domy a dvojdomy. Prostorové regulační prvky zahrnují typ a výšku zástavby, míru možného zastavění pozemku a podíl zeleně. Vnitřní síť komunikací vychází z navrženého typu zástavby a z místních podmínek. Pro celé řešené území jsou rovněž navrženy regulační prvky pro technickou infrastrukturu. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.     

Územní studie Plzeň - Přemyslova – Kalikova – Radčická

Územní studie Přemyslova – Kalikova – Radčická (podklady ke stažení) řeší území v blízkosti centra města vymezené těmito ulicemi. Studie na základě stanovení výsledné trasy komunikace I/27 navrhuje regulační podmínky pro další rozvoj a dostavbu území a vhodný způsob využití s ohledem na blízkost centra města a s ohledem na hluk, který bude generován z okolních komunikací I. třídy. Charakter této časti mezi ulicemi Skvrňanská a Tylova byl v minulosti vážně narušen válečným bombardováním a umístěním plochy Centrálního autobusového nádraží (CAN), kvůli kterému došlo k demolicím zástavby i narušení původní uliční sítě. V současné době je zvažována redukce provozu CAN a nabízí se možnost rehabilitace této části města. Základním principem řešení je navrhnout rozvoj městské části s běžnými městskými aktivitami (bydlení, obchod, služby, administrativu apod.) včetně úpravy významného prostoru náměstí Emila Škody.

Územní studie Zelený trojúhelník - sever

Lokalita Zelený trojúhelník – sever (podklady ke stažení) Územním plánem Plzeň určená pro výrobu a skladování a jako území smíšené obytné. Pro dané území byla v minulosti zpracována urbanistická studie Plzeň, Zelený trojúhelník – sever. Vzhledem k některým změnám v území a zpřesnění trasy přeložky státní silnice I/27, byla zpracována její aktualizace. Studie navrhla a stanovila podmínky pro využívání území, které zahrnují jak prostorové podmínky, tak podmínky pro dopravní a technickou infrastrukturu. V části území, zejména při Borské ulici, jsou navrženy plochy pro výrobu a služby. Západně od Goldscheidrovky je uvažována vícepodlažní zástavba bytových domů podle platného územního rozhodnutí. Komunikace I/27 v úseku Sukova – Borská by měla plnit funkci městské třídy. Tento charakter podporuje navržené oboustranné obestavění. Územní studie Zelený trojúhelník - sever z roku  2016 byla během zpracování standardně projednána s dotčenými orgány a městskými organizacemi a byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 136 ze dne 9. února 2017 jako podklad pro rozhodování v území. Studie bude vložena do evidence územně plánovací činnosti obcí.

Plzeň – Zelený trojúhelník – jih

Řešené území je součástí původního rozvojového území Zelený trojúhelník jih (podklady pro stažení zde), pro které byl schválen regulační plán. Na jeho základě byl v území například vymezen koridor pro vedení tramvajové trati nebo základní komunikační kostra, zrealizována zástavba nebo vydána území rozhodnutí a stavební povolení. Pro dosud nezastavěnou část území byla nutnost stanovit nové podmínky pro další rozvoj vzhledem k tomu, že platnost regulačního plánu byla vydáním nového územního plánu zrušena.
Koncepce řešení území vychází především z jeho polohy, z charakteru lokality jako celku a způsobu využití v ÚPP. Významnou roli hraje skutečnost, že se území nachází v dobře dostupné poloze města, navazuje na univerzitní kampus i obchodní areály. V území, které tramvajová trať dělí na dvě části s odlišným využitím, je klíčové dokomponování území navazujícího na okružní křižovatku Sukova. Základním principem řešení je rozvoj a posílení polyfunkčního charakteru. Poloha při vstupu do města ji umožňuje řešit jako kompozičně významný bod, vhodným řešením může být výšková nebo tvarová dominanta. Dále je nezbytné jasné definování uličního prostoru ulice směřující do území z okružní křižovatky, která by měla mít městotvorný charakter. Ten podpoří navrhované formy především volné sídlištní struktury, kdy objekty jsou umístěny na pevné stavební čáře ve stopě čáry uliční. Důležitým prvkem návrhu je umístění veřejného prostranství. Část území vymezená prodlouženou Kaplířovou ulicí s alejí stromů a navrženou tramvajovou tratí tvoří bloky, které jsou primárně určeny pro rozvoj občanského vybavení – vysokého školství. Bloky jsou určeny pro další rozvoj univerzitního areálu, lze zde umístit objekty pro vysoké školy, vysokoškolské koleje, laboratoře, zařízení pro výzkum a vývoj nebo pro sport a volný čas apod., které doplní nabídku vysokoškolského kampusu. Návrhem jsou vymezeny koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu.
Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území.