Americká – Sirková

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

ateliér urbanismu a architektury I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euÚzemní studie Americká – Sirková (ke stažení níže) byla odsouhlasena usnesením ZMP č. 465 dne 26. října 2017. Studie stanovuje základní podmínky pro budoucí podobu významného území v centru města Plzně mezi Americkou ulicí, Denisovo nábřežím a Nádražní ulicí. Jedná se o mimořádně důležité území, jehož význam je dán především jeho výjimečnou polohou mezi hlavním vlakovým nádražím a centrem města. Současný neutěšený stav tomuto významu bohužel neodpovídá.

Vymezené území zaujímá plochu přibližně 11,5 hektaru a jeho součástí je mimo jiné prostor po bývalém Domě kultury. Většina zastavitelných bloků je v majetku soukromých vlastníků, stávající veřejná prostranství jsou v majetku statutárního města Plzně. Nově navrhovaná veřejná prostranství jsou pak vedena přes pozemky, které jsou a historicky vždy byly v soukromém vlastnictví.

Územní studie vychází z urbanisticko-architektonické soutěže z roku 2014 a podrobněji rozpracovává podmínky stanovené v Územním plánu Plzeň. Během zpracování byla studie standardně projednána s příslušnými orgány státní správy, správci sítí, městským obvodem Plzeň 3 a klíčovými vlastníky pozemků v území.

Představení studie veřejnosti

Zpracovatel studie, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, představil v lednu 2018 územní studii veřejnosti prostřednictvím několika akcí. V rámci třítýdenní výstavy v chodbě Měšťanské besedy v Kopeckého sadech si zájemci mohli na několika výstavních panelech prostudovat historický vývoj významného prostoru mezi řekou Radbuzou a železnicí v kontextu dobu, ale rovněž se mohli seznámit s návrhy na úpravu prostoru v budoucnosti.

Mimořádně zajímavé setkání přinesla 10. ledna 2018 uspořádaná veřejná debata, která se konala přímo v řešeném území v bývalém obchodním domě Tesco na Americké 47 v Plzni. Debaty se zúčastnili zástupci města Plzně, zpracovatelského týmu, klíčového vlastníka v území, externí odborníci na územní plánování a architekturu a především 300 místních obyvatel. Přítomní se seznámili s principem navržených regulačních prvků a během diskuze ještě blíže poznali možnosti pro budoucí podobu řešeného území.

 

  

Vizualizace 1: Příklad jednoho z mnoha možných řešení zástavby v území.

 

Vizualizace 2: Příklad jednoho z mnoha možných řešení zástavby v území.

 

Východiska pořízení územní studie

Územní studie Americká – Sirková vychází z požadavku Územního plánu Plzeň (nabyl účinnosti dne 1. října 2016), který pořízení studie předepisuje jako závaznou podmínku pro rozhodování v území. Územní plán Plzeň stanovuje pro dané území základní principy a požadavky, které územní studie dále rozvíjí a zpřesňuje.

Základní koncepce řešení vychází z tradičního, historického utváření města, tedy jeho členění na zastavitelné části, bloky a na veřejná prostranství. Zásadním podkladem pro návrh řešení daného území byla architektonicko-urbanistická soutěž, která byla vyhlášena v únoru 2014. Na základě jejích výsledků byly zformulovány urbanistické principy promítnuté jak do Územního plánu Plzeň, tak následně do územní studie. Řešené území tak má být – a je tedy i tak navrženo – jako jednoznačně zastavěné, neboť pouze vhodná zástavba s kvalitně koncipovaným veřejným prostranstvím vnese do území uživatele, život, společenskou a ekonomickou aktivitu, což je nutnou podmínkou pro rehabilitaci a další rozvoj takto významného centrálního území.

Regulační prvky

Nejvyšší důraz je kladen na tzv. strukturu zástavby, která má v území vzniknout. Tuto strukturu určuje především způsob členění území na veřejná prostranství a vlastní zástavbu, tedy jakýsi charakteristický vzor nebo kresba, tvořená těmito dvěma složkami.

Pro tyto účely je stanovena tzv. prostorová regulace, která určuje zejména polohu, typ a minimální rozměry ulic a „piazzet“, minimální a maximální velikost bloků a taktéž minimální a maximální výšku zástavby tak, aby nová zástavba respektovala požadovanou strukturu zástavby a její měřítko. Žádný z nově navrhovaných bloků tak nemůže přesáhnout velikost 8000 m2 a šířka žádné z nových ulic tak nemůže klesnout pod 12m.

Nová zástavba při Americké ulici musí respektovat výškovou hladinu a členění bloků dle stávající zástavby na protější straně. V případě významného prostranství u křížení ulic Americká – Sirková – Šumavská – Mikulášská pak studie umožňuje vytvoření výškového urbanistického akcentu, potvrzujícího význam místa a navazujícího veřejného prostoru.

Důraz na veřejná prostranství, jako na základní složku struktury zástavby, není kladen pouze z hlediska estetické kompozice území, ale především z hlediska uživatelského. Trasy nových ulic zajišťují propustnost územím zejména pro pěší a propojují hlavní nádraží se sadovým okruhem přes stávající lávku přes Radbuzu. Další pěší propojení je navrženo z Americké do ulice U Lázní, na které rovněž může v budoucnu navazovat nová lávka, která dále propojí náměstí Republiky přes prostor U Zvonu.

Další požadavky nad rámec prostorové regulace, zejména požadavek, aby parkování pro veškeré funkce bylo zajištěno pod terénem, umožňují nově vzniklé ulice řešit jako čistě pěší trasy.

Studie se věnuje taktéž stávajícím veřejným prostranstvím a zejména rehabilitaci prostoru křižovatky Americká – Sirková a samotné Sirkové ulice. Tato veřejná prostranství nebyla koncipována v souladu s požadavky současného územního plánu, tj. aby vytvářela městský polyfunkční charakter území. Proto je navrženo doplnění zástavby, která jednoznačně vymezí ulice a náměstí a přivede další uživatele do území. Ve studii jsou stanoveny požadavky na tato veřejná prostranství, která tak vytvoří prostor pro rozvoj společenské funkce nutné pro oživení území, například postupným převedením pěší dopravy na povrch. Pro toto území budou zpracovány další podrobnější stupně dokumentace.

Územní plán a zadání studie požadují, jak již bylo řečeno, aby území mělo městský a polyfunkční charakter. Toho studie dosahuje jak pomocí prostorové regulace, tak zejména regulace funkční, která stanovuje maximální podíl dominantní funkce v území (na 60%) a minimální podíly dalších dvou funkcí (na 15% pro každou z nich). Zároveň stanovuje maximální absolutní plochu umístitelnou pro funkci obchod a služby a stanovuje minimální absolutní plochu pro funkci bydlení, která musí být v území umístěna. Další funkce, které studie definuje, tedy administrativa a občanská vybavenost, pak musí být v území taktéž umístěny.

Dalším požadavkem nad rámec prostorové a funkční regulace je, aby ve všech ulicích byl veřejně přístupný parter, tedy přízemí všech objektů bylo přístupné, což vytváří předpoklad vzniku živé městské ulice. Studie dále omezuje možnost vytváření velkoplošných fasád a požaduje, aby bloky byly členěny tradičními prostředky, tedy prostřednictvím odlišení fasád jednotlivých objektů a aby fasády byly členěny klasickými prvky, zejména okny atp. a zajišťuje tak, aby charakter zástavby odpovídal městskému prostředí, nikoli předměstí.

Etapy pro dosažení cílové podoby

Cílové podoby území má být podle studie dosaženo ve dvou etapách. Tato etapizace se omezuje pouze na prostor křižovatky Americká – Sirková a současný prostor Sirkové ulice.

První etapa umožňuje zahájit přípravu a projednávání konkrétních záměrů ihned a za tímto účelem navrhuje prostorovou a funkční regulaci zástavby a veřejných prostranství pro celek „superbloku“ Americká – Sirková – Denisovo nábřeží a vymezuje základní řešení prostranství v křížení Americká – Sirková – Šumavská – Mikulášská, včetně stanovení charakteru dopravního řešení a úlohy podchodu v území. Sirková ulice je v této etapě ponechána ve svojí dnešní poloze. Řešení křižovatky U Jána je plně přejato dle zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí.

V druhé etapě studie řeší doplnění zástavby mezi Sirkovou a Nádražní ulicí a zároveň upravuje uliční profil Sirkové tak, aby mohl plnit funkci městské třídy. Proto je Sirková ulice přeložena do nové polohy. Je navrženo okružní „Americké náměstí“ s nově umístěnými zastávkami MHD v prostoru dnešního křížení Americká – Sirková – Šumavská – Mikulášská, jako urbanisticky nejvhodnější cílová podoba tohoto prostranství, tedy náměstí, nikoli křižovatka. Doplněna je rovněž zástavba mezi rameny Šumavské a Mikulášské ulice.

Posouzení dopadů

Vzhledem k významu a rozsahu řešeného území zadal Útvar koncepce a rozvoje města Plzně posouzení dopadů možné zástavby na centrální oblast města Plzně, a to především z hlediska dopadu na sektor maloobchodu a služeb. Hodnoceny byly také další související vlivy například na sektor bydlení, administrativy, kultury a společenské vybavenosti. Výsledky posouzení dopadů byly vyhodnoceny a zapracovány do územní studie. 

 

3530

Dokumenty ke stažení

AMER_A_Cast_Textova(pdf, 2,97 MB)
Posouzeni_Dopadu(pdf, 1,41 MB)