Regenerace sídlišť

Kontaktní informace

Ing. Martina Jedličková

vedoucí úseku rozvoje města

tel. :+420 378 035 036
e-mail: jedlickovama@plzen.euZákladní informace

Regenerace panelových sídlišť je dlouhodobý proces obnovy, na němž již řadu let spolupracuje Útvar koncepce a rozvoje města Plzně s jednotlivými městskými obvody. Od konce 90. let byly zpracovávány projekty regenerace všech velkých plzeňských sídlišť jako podklad pro postupné úpravy veřejných prostranství, především zeleně, chodníků, ulic i parkovišť a dle potřeby jsou průběžně aktualizovány.

Cílem zpracování těchto projektů je zkvalitnění podmínek pro život obyvatel na sídlištích. Po dokončení komplexních architektonických studií pro jednotlivá sídliště jsou zpracovávány podrobnější prováděcí dokumentace pro vybrané plochy, podle nichž jsou následně konkrétní úpravy realizovány. Komplexní dokumentace k regeneracím plzeňských sídlišť jsou podkladem pro rozhodování městské správy o postupných úpravách v území a pro podávání žádostí o dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

V roce 2016 byly zpracovávány komplexní projekty regenerací sídlišť Vinice, Košutka a Doubravka. Součástí analýz byly ankety, které zjišťovaly názor obyvatel na život v konkrétní lokalitě. Problémy v jednotlivých sídlištích jsou v obecné rovině velmi podobné. Vždy je ale potřeba zjistit, kde konkrétně vidí obyvatelé potíže - která místa je potřeba upravit, kde jim chybí např. lavičky, zeleň nebo kde postrádají dostatek parkovacích míst. Nejčastěji se řeší úprava konkrétních veřejných prostranství, doplnění mobiliáře a parkování.

Příkladem podrobnější prováděcí dokumentace zpracované v roce 2016 je na podzim dokončený projekt pro úpravu vnitrobloku Zábělská v Doubravce, který je další etapou z řady revitalizací navrhovaných pro regeneraci sídliště Doubravka. V Zábělské jsou plánovány úpravy předprostoru základní školy, doplnění odpočinkových ploch v zeleni, výsadba stromů, street workoutové hřiště pro teenegery či nové povrchy komunikací. Zahájení této třetí etapy se předpokládá na podzim 2017.

Vypořádání připomínek

Dne 6. 10. 2016 byl občanům na veřejném projednání představen návrh regenerace sídliště Vinice a následně dne 8. 11. 2016 návrh regenerace sídliště Košutka. Jednání se zúčastnili zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Městského obvodu Plzeň 1 a zpracovatelé projektu regenerací (Ing. arch. Martin Kliment - Vinice, Ing. arch. Oldřich Hysek - Košutka). Občané přítomní na místě (Vinice 130 obyvatel, Košutka 180) měli možnost vyjádřit své připomínky přímo, ostatní je mohli zaslat připomínky prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto webových stránkách. Vypořádání připomínek z veřejného projednání i kontaktního formuláře najdete zde:

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně děkuje všem zúčastněným za zájem podílet se na rozhodování o budoucí podobě sídlišť. Poděkování patří všem obyvatelům sídlišť, kteří se osobně zúčastnili veřejných projednání, a taktéž těm, kteří vyjádřili svůj názor prostřednictvím kontaktního formuláře.

Vypořádání připomínek bude předáno Městskému obvodu Plzeň 1 a dalším složkám města, které je využijí při přípravě podrobnějších dokumentací a konkrétních úprav v území.

 

4165

Dokumenty ke stažení

Odkazy


Tisková zpráva z 1. 11. 2016: V úterý seznámí architekti veřejnost s návrhem regenerace sídliště Košutka

Tisková zpráva z 6. 10. 2016: Návrh regenerace sídliště Vinice představí veřejnosti