UrbanAdapt

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euUrbanAdapt - Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím

Města hrají důležitou roli z hlediska možných dopadů změny klimatu. Tři čtvrtiny obyvatel Evropy žijí v městských oblastech, které jsou často zranitelné a nedostatečně připravené na projevy klimatické změny, jako jsou vlny horka, nedostatek vody, sucho, nebo záplavy. Kromě populace městské oblasti soustřeďují vysoký podíl socio-ekonomických aktivit a produkce skleníkových plynů. Rostoucí rizika spojená se změnou klimatu v urbánních oblastech zvyšují jejich zranitelnost a mohou mít rozsáhlé negativní dopady na kvalitu života obyvatel (bezpečnost, zdraví, výdělek a majetek), jakož i na národní ekonomiku, ekosystémy a přírodní kapitál.

Cílem projektu UrbanAdapt  je reagovat na možné dopady změny klimatu ve městech, spustit a rozvíjet proces přípravy adaptačních strategií měst, navrhnout a vyhodnotit vhodná adaptační opatření ve vybraných urbánních oblastech (Praha, Brno, Plzeň) v České republice za podpory ekosystémově založených přístupů. Dílčími cíli projektu je provést posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu na lokální urbánní úrovni, ve spolupráci se zainteresovanými subjekty identifikovat relevantní adaptační opatření, kvantifikovat náklady a přínosy preferovaných adaptačních opatření, připravit a formulovat adaptační strategie měst v návaznosti na připravovanou národní adaptační strategii „Strategii přizpůsobení změně klimatu v podmínkách ČR“ a zahájit implementační proces adaptační strategie a s ní spojených opatření. Významnou součástí projektu UrbanAdapt je začlenění prvků „zelené a modré infrastruktury“ a ekosystémových služeb do adaptačního cyklu a jednotlivých adaptačních opatření a adaptačních alternativ. Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (2013) podporuje ekosystémově založené přístupy k adaptacím jako nákladově efektivní řešení, která jsou snadno dostupná a poskytují široké spektrum výhod jako je snížení povodňového rizika, snížení eroze půdy, lepší kvalita vody a ovzduší a snížení efektu městských tepelných ostrovů.

Projekt UrbanAdapt (EHP-CZ02-OV-1-036-2015) je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Projekt je realizován v období leden 2015 – duben 2016.

Projekt koordinuje Centrum výzkumu globální změny AV ČR v.v.i., Oddělení společenského rozměru globální změny.

Projektovými partnery jsou: Institute for Sustainability Studies, University of Iceland, ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, CI2, o. p. s., České vysoké učení technické v Praze, fakulta dopravní, Nadace Partnerství, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, fakulta sociálně ekonomická

Odkazy

Videospot 06/2016 v článku Inspirace pro města, jak se adaptovat na změny klimatu

Adaptace měst na změnu klimatu - nový animovaný videospot (02/2016)

UrbanAdapt - oficiální stránky projektu

E-book na webových stránkách města Plzně

Soubory ke stažení