CityRegio II - projekt Plzeň – Jižní město

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euCityRegio II
Mezinárodní projekt CityRegio vznikl již v roce 2002. Cílem projektu bylo navázání spolupráce mezi městy a institucemi z různých států při řešení obdobných strategických problémů při rozvoji regionálních center. Projekt byl schválen a finančně podporován programem Evropské unie INTERREG III B, který pokryl cca 75% rozpočtu. Na projektu tehdy spolupracovali partneři z regionů Lipsko, Plzeň a Linec.

V roce 2005 projekt skončil. Ukázalo se však, že jeho myšlenka je nadále životaschopná a že dosažené výsledky otevřely mnoho dalších otázek v oblasti regionálního rozvoje. Regionální centra z různých států se mají od sebe vzájemně co naučit a navíc zde vzniká žádoucí efekt sbližování lidí, regionů a institucí v rámci Evropské unie. Proto byla partnery zpracována žádost do programu INTERREG III B o podporu dalšího projektu CityRegio II.

Této žádosti bylo vyhověno a Plzni byla přiznána podpora její části projektu ve výši cca 250.000,- EUR s nutností 25% spolufinancování. Druhá fáze projektu tedy mohla začít v dubnu 2006 a je rozprostřena do dvou let. Klíčovou aktivitou města Plzně v jeho rámci je hledání nejvhodnějšího urbanistického řešení Jižního města a příprava územní dokumentace k tomuto strategickému území až do úrovně regulačního plánu.

Projektoví partneři
Česká republika: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (vedoucí partner projektu), Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje; Německo: Lipsko, okres Muldentalkreis, okres Delitzsch, okres Leipziger Land, Aufbauwerk Region Leipzig GmbH; Polsko: Gdaňsk, Gdansk Enterpreneurship Foundation; Maďarsko: Pécs, Kaposvár, Szekszárd, Rozvojová agentura jižní podunajské části Maďarska; Itálie: Bologna; Bulharsko: Varna


Plzeň – Jižní město – nová městská čtvrť v blízkosti dálnice D 5
Projekt Plzeň – Jižní město si klade za cíl navrhnout a realizovat vznik nové, urbanisticky hodnotné městské části s pestrou skladbou funkčního využití území. Z dosud zpracovaných analýz lze již v této chvíli říci, že území o rozloze téměř 650 ha je vhodné pro naplnění řady cílů, které má město ve svých programových dokumentech. Je zde možné realizovat projekty z oblasti bydlení, občanské vybavenosti i pracovních příležitostí. Může zde vzniknout svébytná městská část s veškerým potřebným vybavením, zároveň je zde příležitost lokalizovat projekty celoměstského i regionálního charakteru – strategickou výrobní zónu, výstavní areál, či projekty reagující na stále se zvyšující poptávku po volno-časových aktivitách – sportovní a zábavní centrum, aquapark apod.

Uvědomujeme si, že takto rozsáhlý projekt bude provázet řada problémů. Za jeden z největších lze označit složité majetkové vztahy, kdy území tvoří velké množství drobných pozemků převážně ve vlastnictví fyzických osob. Velkou nevýhodou je totální absence inženýrských sítí a potřeba náročných podmiňujících investic jako je např. nový vodárenský soubor, posílení energetické sítě a vybudování kanalizačních řadů. Nelze také nezmínit potřebu vyřešit dopravní obslužnost celého území v kontextu celoměstské dopravní sítě.

Informace o posouzení vlivů rozvoje území Plzeň – Jižní město na udržitelný rozvoj
Součástí projektu Plzeň – Jižní město je posouzení vlivů rozvoje tohoto území z hlediska udržitelného rozvoje.
Posouzení pokrývá všechny pilíře trvale udržitelného rozvoje. Ty jsou tři: environmentální, sociální a ekonomický. Posouzení je zaměřeno na oblast životního prostředí tak, aby zohlednilo požadavky stanovené zákonem (zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů) a zároveň je rozšířeno o oblast sociální a ekonomickou tak, aby vyhovělo požadavkům na hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj dle nového stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).
Koordinátorem posouzení je společnost Integra Consulting Services, s.r.o. Pracovníci společnosti jsou autory návrhu metodiky pro posouzení a jsou odpovědní za metodické vedení expertního týmu.
Expertní tým je tvořen zástupci Útvaru a koncepce rozvoje města Plzně, Magistrátu města Plzně, Úřadu práce města Plzně a dalších subjektů, které působí na úrovni města Plzně, případně Plzeňského kraje.
Podrobnější informace o posouzení vlivů rozvoje území Plzeň – Jižní město na udržitelný rozvoj naleznete na internetových stránkách www.integranet.cz.

Odkazy

CITYREGIO 2

Interreg III B CADSES

Posouzení vlivů rozvoje území na udržitelný rozvoj

Soubory ke stažení