Demografické analýzy

Kontaktní informace

RNDr. Miroslav Kopecký

společenské informace a analýzy

tel. :+420 378 035 035
e-mail: kopecky@plzen.euDemografické analýzy jsou zaměřeny na podrobnější rozbor vybraných problémů populačního vývoje Plzně a slouží jako podklady při plánování rozvoje města.

Studie "Migrační vztahy Plzně s okolními obcemi" vychází z analýzy migrace mezi Plzní a obcemi v širším zázemí města. Práce obsahuje zhodnocení průběhu suburbanizace na Plzeňsku a přináší informace o hlavních směrech stěhování obyvatel z města, rozsahu území se ziskem obyvatel migrací z Plzně, o věkové a vzdělanostní struktuře stěhujících se osob a důvodech jejich odchodu mimo město.

Problematikou budoucího vývoje věkového složení obyvatelstva jednotlivých městských obvodů se zabývají studie "Analýza věkového složení dětí v městských obvodech Plzně",  "Očekávané změny počtu obyvatel poproduktivního věku v městských obvodech Plzně" a "Vývoj obyvatelstva městského obvodu Plzeň 4 do roku 2026". Tyto práce slouží jako podklady pro rozhodování o budoucí potřebě školských zařízení a při řešení potřeb sociální a zdravotní péče v jednotlivých městských obvodech.

3154

Dokumenty ke stažení