Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 6 – Litice

Kontaktní informace

Ing. Jitka Hánová

Vedoucí Úseku územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euPro lokalitu městského obvodu Plzeň 6 – Litice byly vytvořeny následující územní studie a územně analytické podklady. Jejich kompletní seznam a znění nalezete ke stažení na webu města Plzně nebo v následujících odstavcích, které vybrané studie krátce shrnují.

Územní studie

Územní studie Litice, Na Vršku

Pořízení Územní studie Litice, Na Vršku (podklady ke stažení) předepisuje Územní plán Plzeň jako závaznou podmínku pro rozhodování v území. Výměra řešeného území je cca 23 ha a nachází se v městském obvodě Plzeň 6 – Litice. Z jihu je vymezené původním zemědělským areálem, ze severu přírodními plochami a částečně stávající zástavbou, ze západu stávající obytnou zástavbou a na východě se svažuje směrem ke komunikaci I/27. Území je z většiny nezastavěné, zemědělsky využívané a je převážně v majetku soukromých fyzických osob. Řešené území tvoří dvě lokality s různým způsobem využití, konkrétně plochy obytné smíšené a plochy výroby a skladování. Studie navrhuje urbanistickou strukturu především prostřednictvím veřejných prostranství a zeleně, zejména řeší styk dvou lokalit s rozdílným způsobem využití, kdy musí zajistit ochranu obytné zástavby před negativními vlivy z ploch výrobních. Studie uplatňuje prostorovou regulaci a reaguje na terénní podmínky, tj. na svažitost území a jeho polohu v rámci okolní krajiny. Pro obytné území zajišťuje alternativy dopravního napojení na širší dopravní síť. Studie zejména řeší prostupnost území pro pěší. Pro území výroby navrhuje nově jeho dostatečné napojení. Územní studie navrhuje řešení technické infrastruktury pro navrhovanou zástavbu ve vymezeném území i v rámci širších vztahů. Územní studie Litice, Na Vršku byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 1161 ze dne 27. října 2016. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

Územní studie Plzeň - Litice, lokalita Litický dvůr

 Územní studie Plzeň – Litice, lokalita Litický dvůr (podklady ke stažení) stanovuje podmínky pro rozvoj prostoru bývalého vrchnostenského Litického dvora vymezeného hospodářskými budovami a přilehlou plochu bývalého ovocného sadu. Území leží na severovýchodním okraji části Plzeň-Litice. Celý areál dříve sloužil pro zemědělskou produkci. V souvislosti s dokončením směny pozemků mezi firmou Agrofarma Litice s.r.o. a statutárním městem Plzeň vyvstala potřeba zpracování podrobnější dokumentace, mimo jiné s ohledem na záměr úřadu městského obvodu přesídlit do bývalé správní budovy areálu a vytvořit zde nové centrum obce.

Územní studie Budilovo náměstí

Územní studie řeší historicky, architektonicky i urbanisticky hodnotné území prostoru Budilova náměstí (podklady ke stažení). Území se nachází ve stabilizované zástavbě, na hranici historického jádra Litic. Dominantami v území jsou historické objekty kostela a fary. Studie stanovuje prostorovou a dopravní koncepci místa a regulační podmínky pro dostavbu objektu mateřské školy. Rovněž definuje funkční i materiálové požadavky pro úpravu stávajících i doplnění nových zpevněných ploch a navrhuje plochy pro umístění mobiliáře.