Zvláště chráněná území

Kontaktní informace

Mgr. Kateřina Zachová

Ateliér životního prostředí

tel. :+420 378 035 005
e-mail: zachovak@plzen.euZvláště chráněná část přírody je velmi významná nebo jedinečná část živé či neživé přírody; může jí být část krajiny, geologický útvar, strom, živočich, rostlina a nerost vyhlášený ke zvláštní ochraně státním orgánem. Za taková území se považují nejčastěji lokality s unikátní nebo reprezentativní biologickou rozmanitostí, a to na úrovni druhů, populací i společenstev, dále území s jedinečnou geologickou stavbou, území reprezentující charakteristické prvky krajinného rázu kulturní krajiny a území významná z hlediska vědeckého výzkumu.

Území jsou vymezená dle přílohy vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Jsou v kompetenci Odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje a evidována na Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně a v Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Plzeň.

Podmínky pro veškerou činnost v těchto územích vycházejí z § 37 - 45 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a příslušných zřizovacích předpisů. Konkrétní podmínky pro činnost v jednotlivých lokalitách jsou stanoveny v plánech péče, které jsou schvalovány orgány ochrany přírody a jsou závazným podkladem pro územně plánovací dokumentaci.