Ovzduší

Kontaktní informace

Mgr. Kateřina Zachová

Ateliér životního prostředí

tel. :+420 378 035 005
e-mail: zachovak@plzen.euNa území města Plzně byly v předchozích letech opakovaně překračovány platné imisní limity pro ochranu zdraví pro suspendované částice velikostní frakce PM10. Kromě toho byly na území Plzně rovněž opakovaně překračovány cílové imisní limity pro ochranu zdraví pro polycyklické aromatické uhlovodíky PAHs, vyjádřené jako benzo[a]pyren B(a)P, které mají negativní dopad na lidské zdraví, a v minulých letech i pro přízemní ozón O3.

Přirozené poměry v ovzduší jsou ovlivněny emisemi (z energetických a výrobních procesů a z dopravy), přičemž zátěž prostředí z dopravy je největším problémem kvality ovzduší v Plzni. Okolí centra města je trvale zatíženo automobilovou dopravou. Silná doprava se projevuje přetížením městských tříd zvýšenými hodnotami emisí a hlukovým znečištěním. Především drobné částice velikostních frakcí PM10, PM2,5 a PM1 mají negativní dopad na lidské zdraví.

Rada města Plzně se dne 14. 9. 2006 usnesla, v souladu s ustanoveními § 7, odstavec 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), na přípravě dokumentu „Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně“. Program PZKO byl několikrát aktualizován. V roce 2010 byla zpracována 1. aktualizace PZKO a v roce 2016 byla zpracována 2. aktualizace PZKO. Cílem PZKO, vycházejícím z Programu zlepšování ovzduší, zóna Jihozápad, CZ–03, je do roku 2020 dosáhnout na celém území města Plzně splnění imisních limitů daných zákonem č. 201/2012 Sb.

Soubory ke stažení