Úhlava

Kontaktní informace

Mgr. Kateřina Zachová

Ateliér životního prostředí

tel. :+420 378 035 005
e-mail: zachovak@plzen.euŘeka Úhlava pramení na severozápadních svazích Pancíře ve výšce 1110 m n.m. Povodí o ploše 915 km2 odvodňuje část Železnorudské hornatiny, dále tok protéká Švihovskou vrchovinou a směřuje severním směrem do Plzeňské kotliny, kam přivádí průměrně 5,69 m3 vody za vteřinu. V Plzni se po cestě dlouhé 108,5 km spojuje Úhlava s Radbuzou, přitékající zleva od západu. Nadmořská výška soutoku je 303 m n. m. Plzní protéká Úhlava v délce 11,1 km. Podélný sklon toku činí 0,742 %, k čemuž významně přispívají první dva horní kilometry se sklonem 17,05 %. V úseku nad jezem v Nýrsku průměrný podélný sklon klesá na 1,98 %, na středním toku od Nýrska k ústí Drnového potoka na 0,272 %. Dolní tok pokračuje již v mírném spádu 0,13 %. Na horním toku se nachází vodní nádrž Nýrsko (hráz je na říčním kilometru 93,6, počátek vzdutí je na říčním kilometru 97,0). Ta slouží jako zásobárna pitné vody pro Klatovy, Domažlicko a Plzeň. Ze všech nádrží v povodí Berounky má nejčistší vodu, nejsou zde ani řasy ani sinice, snadno se upravuje na pitnou vodu. Těsně před soutokem s Radbuzou je umístěno odběrné místo pro zásobování Plzně a okolí pitnou vodou. Akciová společnost Vodárna Plzeň, která vznikla v roce 1996 a navázala na 110letou tradici plzeňského vodárenství, zajišťuje provozování vodohospodářské infrastruktury Statutárního města Plzně, Vodárenské a kanalizační akciové společnosti (oblast Plzeň-sever) a dalších měst a obcí bývalých okresů Plzeň-jih a Rokycany. Pitnou vodou zásobuje celkem kolem 230 tisíc obyvatel, významné průmyslové podniky a ostatní odběratele. Společnost Vodárna Plzeň patří prostřednictvím společnosti Veolia Water do nadnárodního koncernu Veolia Environnement. Pro města a obce společnost zajišťuje zejména výrobu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Akreditovaná laboratoř společnosti provádí rozbory pitných a odpadních vod. První vodárna byla zřízena v letech 1888–1890 s kapacitou 115 l/s. Byla rozšiřována v letech 1905, 1917, 1924–1926 a v 60. letech 20. století. Nová úpravna vody byla realizována v letech 1986–1996. Dnešní kapacita je 1500 l/s. Úhlava má ze čtyř plzeňských řek třetí největší povodí, z hlediska vodnosti je srovnatelná s Radbuzou. Z historických povodní vyniká nedávná povodeň 13. 8. 2002, označená za tisíciletou vodu N1000, kdy ve Štěnovicích naměřili průtok 398 m3 za vteřinu (výška hladiny 513 cm).

Úhlava do Plzeňské pánve přitéká jako řeka na svém dobře vyvinutém středním toku. Před Plzní a v Plzni je charakteristická hojným meandrováním. Hydromorfologie Úhlavy je významně ovlivněna jezovými zdržemi, které zaujímají asi 45 % délky toku. V nadjezích dochází k zanášení původního přirozeně hrubozrnného dna jemným materiálem, což má velký vliv na strukturu biocenózy snížením její rozmanitosti. Povodí Úhlavy je poměrně hustě osídlené a intenzivně hospodářsky využívané. Zásadní problémy kvality vody byly vyřešeny do roku 2004 a týkaly se především nakládání s odpadními vodami v městech a obcích, včetně odkanalizování plzeňské městské části Bručná. Od roku 2004 je kvalita vody v Úhlavě poměrně dobrá. Voda není organicky znečištěná a má dobrý kyslíkový režim, není příliš bohatá živinami a bakteriální znečištění není vysoké. Z pohledu hydrobiologického se jedná o středně úživný tok, v proudných úsecích s polopřirozeným společenstvem organismů dna (bentosu), kde se vyskytují i druhy preferující čistší vodu (např. larvy pošvatek rodu Perla). Mlži (rody škeble a velevrub) i rak jsou běžnou součástí biocenózy. V povodí Úhlavy se sice nachází jen málo rybníků (Točník, Lužany), přesto je vnos planktonu velmi významný. Proto jsme na jaře svědky různě intenzivního hnědého vegetačního zákalu rozsivek a v létě slabšího zeleného vegetačního zbarvení zelenými řasami s příměsí sinic. Z pohledu případné rekreační využitelnosti nepředstavuje přítomnost rybničního planktonu žádný problém, protože jeho biomasa je nízká.

Soubory ke stažení