Cukrovarská

Kontaktní informace

Ing. Stanislava Maronová MBA

vedoucí ekonomického úseku a koordinace stanovisek

tel. :+420 378 035 019
e-mail: maronova@plzen.euPřestavbové území Cukrovarská se nachází v blízkosti centra města ve východní části čtvrti Doudlevce v prostoru mezi řekou Radbuzou a Doudleveckou ulicí. Jedná se o bývalý areál depa PMDP a.s.

Urbanisticko-architektonická studie obsahuje komplexní názor na zástavbu vymezeného území jako živého polyfunkčního území, a to po schválení nového územního plánu. Rozvoj lokality je koncipován jako pokračování městské struktury, návrh doplňuje narušenou tkáň města sítí ulic a náměstí, nalézá hranici zástavby vzhledem k řece Radbuze. Objekty původní industriální architektury jsou v maximální možné míře zachovány. Dialog mezi historickou a novou architekturou je přínosem v rozvoji území. Návrh dále vymezuje veřejný prostor, výškové členění domů, základní principy dopravní obslužnosti, dopravy v klidu a napojení na inženýrské sítě. Ve studii je také navrženo rozdělení území na rozvojové plochy a možná etapizace zástavby.

Urbanisticko–architektonická studie byla odsouhlasena usnesením Rady města Plzně č. 1070 ze dne 25. září 2014. Dalším krokem bylo zpracování Prověřovací studie Cukrovarská – využití stávajících objektů (autoři Ing. arch. Jiří Zábran, Ing. Josef Houška a kol.), ve které byl prověřen nejvhodnější způsob využití původních objektů bývalého areálu dopravních podniků a lihovaru. Ty jsou ve studii „Plzeň – Cukrovarská“ (D3A, 07/2014) určeny k zachování. Dále studie posoudila využití a velikost navazujících veřejných prostranství řešených objektů včetně koridorů pro související inženýrské sítě, které byly vymezeny ve studii D3A. Studie prověřila napojení objektů na dopravní a technickou infrastrukturu.


Pro objekt SO-03 a SO-05, tedy bývalou tramvajovou vozovnu a zámečnickou dílnu, bylo nalezeno společné využití pro muzeum historických vozidel. Objekty bývalého cukrovaru a kotelny (SO-9, SO-10) byly již částečně upraveny a jsou využívány pro dům digitálních dovedností (DDD Plzeň). 


V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace pro územní řízení DEPO – inženýrské sítě, kterou zajišťuje Odbor investic Magistrátu města Plzně.

Historie
Vzhledem k významu tohoto území byly získávány názory více architektů na jeho využití. Území bylo zapojeno již v roce 2004 do mezinárodní soutěže EUROPAN 8 a usnesením č. 304 ze dne 22. června 2006 schválilo Zastupitelstvo města Plzně využití vítězného návrhu soutěže pro další rozpracování. Jednalo se o návrh španělských architektů Alberta, Merina, Dominga, Sanze, Tena, kteří byly sdruženi do ateliéru MIXURO. V roce 2013, kdy došlo k revizi, doplnění a aktualizaci veškerých podkladů a sestavení nových zadávacích podmínek studie, však bylo konstatováno, že není možné pouze jednoduše navázat na vítězný návrh soutěže a Zastupitelstvo města Plzně své rozhodnutí zrušilo a usnesením č. 307 ze dne 20. 6. 2013 rozhodlo o pořízení urbanisticko-architektonické studie pro areál Cukrovarská formou paralelního zadání.

Paralelní zadání je soutěží, která se uskutečnila ve dvou krocích: nejprve bylo zadáno zpracování jednoduché studie vyzvaným autorům, kteří v ní prokázali svůj přístup k danému tématu. Na základě posouzení těchto jednoduchých studií odbornou komisí došlo k výběru autora, který dopracoval celou studii do požadované podrobnosti. Vyzvaní autoři byli osloveni na základě zkušenosti a znalosti území či prokázání městotvorného přístupu k přestavbovým územím. Jednalo se o již výše zmíněný ateliér MIXURO, dále ateliér D3A spol. s r.o., MgA. Ing. Adama Kekulu a autorský tým ve složení Ing. arch. Radek Dragoun, Ing. arch. Jakub Chvojka, Ing. arch. Martin Spěváček, Ing. arch. Jaromír Veselák. Na základě posouzení jednoduchých studií zvolila odborná komise dne 8. listopadu 2013 k dopracování návrh ateliéru D3A spol. s r.o.

 

Soubory ke stažení