Světovar

Kontaktní informace

Ing. Jitka Hánová

Vedoucí Úseku územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euSvětovar, areál bývalého pivovaru, později kasáren, je dnes rozvojovým územím o rozloze 5,9 ha. Leží na jižním okraji městského obvodu Slovany, který má převážně klasické urbanistické uspořádání ulic a bloků a chybí mu jednoznačné urbanistické a společenské centrum. Světovar tak má potenciál stát se součástí města a nabídnout vedle vývojového centra, kanceláří, obchodů nebo restaurací i nové plochy pro bydlení.

Zdroj: studie D3A spol. s r.o.

Město Plzeň nabízí rozvojové plochy k prodeji
Záměr prodat jednotlivá rozvojová území schválilo Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 626 ze dne 12. 12. 2013, a to včetně rámcových podmínek pro jednání o prodeji pozemků.

Výstavba na pozemcích je možná pouze v souladu s územní studií Světovar II – rozvojová území a doprava“ (D3A spol. s r.o. 12/2012). Studie je ke stažení po jednotlivých částech pod tímto článkem nebo v souboru zip v Dokumentech ke stažení.

Prodej pozemků probíhá po etapách v návaznosti na řešení jednotlivých rozvojových ploch v uvedené studii, včetně specifikace nově vybudované dopravní a veškeré technické infrastruktury.

Prodej pozemků dotčených stavbou se uskuteční po vydání pravomocného územního rozhodnutí. V kupních smlouvách budou uplatňovány obvyklé podmínky a sankce. Zároveň s prodejem budou řešeny podmínky převodu TDI do majetku města.

Nabídková cena za pozemky budovy a stavby v lokalitě bude řešena dle znaleckého posudku na cenu v místě a čase obvyklou, v roce 2013 činila tato cena 3 700 Kč/m2 pozemku.

Historie projektu
Město Plzeň prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně uspořádalo v roce 2010 urbanisticko-architektonickou soutěž na řešení celého prostoru, ve které zvítězil ateliér D3A  spol. s r.o. Ten  následně rozpracoval svůj vítězný návrh do podrobné studie, kterou schválilo Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 317 ze dne 21. 6. 2012 jako závazný podklad pro výstavbu v území.

V prosinci 2012 bylo dokončeno rozpracování studie do podkladu pro rozhodování o nakládání s majetkem. Tento podklad je označován jako Světovar II. a obsahuje velmi podrobný přehled rozfázování výstavby území. Pro každou rozvojovou plochu jsou přesně popsány kapacity jednotlivých ploch (např. technika, zázemí, komunikace, garáže, prodejní plochy, kanceláře, byty). Dále je podrobně zpracováno technické řešení, tj. délky komunikací, kanalizace, vodovodu, horkovodu a všech dalších sítí technické infrastruktury, sadových úprav ad. Studie Světovar II. je ke stažení po jednotlivých částech pod tímto článkem nebo v souboru zip v Dokumentech ke stažení.

První novostavbou v území je bytový dům společnosti BC Real a. s., který jer umístěný v blocích označených studií Světovar II jako D1 – D3. Zajímavá novostavba již získala několik ocenění za architekturu. V blocích označených G1 - G6 připravuje rovněž společnost BC Real a.s. nyní další záměr výstavby bytových domů

Město samo v území zahájilo přípravu realizace Technologického centra Dronet, které bude umístěno v objektu bývalé stáčírny a ležáckých sklepů. Hlavní náplní centra budou aktivity na poli robotiky (ve studii Světovar II. označováno jako nultá etapa, objekt B4).  Rovněž se zpracovává projektová dokumentacena umístění Archivu města Plzně a archivu Odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně a to v bývalé hale Bratislava a v přilehlých novostavbách (ve studii Světovar II. označováno jako objekt B9 a objekty C2 – C4).

Jednotlivé části studie Světovar II – rozvojová území a doprava, 12/2012, D3A – ke stažení
• Úvodní strany studie Světovar II
• Rozvojové plochy – strana 9 až 17 studie Světovar II
• Bilance rozvojového území A1 až A4 – strana 18 až 25 studie Světovar II
• Bilance rozvojového území A5 – strana 26 až 30 studie Světovar II
• Bilance rozvojového území C1 – strana 31 až 36 studie Světovar II
• Bilance rozvojového území C2 až C7 – strana 37 až 50 studie Světovar II
• Bilance rozvojového území D1 až D3 a B6 – strana 51 až 56 studie Světovar
• Bilance rozvojového E – strana 57 až 61 studie Světovar
• Bilance rozvojového F1 až F6 – strana 62 až 70 studie Světovar
• Bilance rozvojového G1 až G6 – strana 71 až 77 studie Světovar
• Bilance rozvojového H1 až H7 – strana 78 až 85 studie Světovar
• Objekty B – strana 86 až 111 studie Světovar
• Etapizace – strana 112 až 142 studie Světovar
• Dopravní řešení – strana 143 až 152 studie Světovar
• Vizualizace – strana 153 až 158 studie Světovar
• Situace – strana 159 až 162 studie Světovar

Odkazy

Nová příležitost pro developery: Plzeň začala s prodejem areálu Světovar - tisková zpráva z 28. 3. 2014


Článek na iDNES.cz z 31. 3. 2014


Světovar - výsledky urbanisticko-architektonické soutěže z roku 2010

Soubory ke stažení