Úvodní stránka O nás Základní údaje a organizační struktura

Základní údaje a organizační struktura

Kontaktní informace

UKR

Škroupova 5, 305 84 Plzeň

tel. :+420 378 035 001
e-mail: ukrmp@plzen.euÚtvar koncepce a rozvoje města Plzně byl zřízen pro zajištění širokého spektra dokumentů pro budoucí rozvoj města. Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: statutární město Plzeň

Organizace byla zřízena na základě usnesení Zastupitelstva Plzně č. 64 ze dne 24. září 1991. Vznik organizace byl zveřejněn v Ústředním věstníku České republiky, v částce 1 z 8. března 1993. Ředitele organizace jmenuje a odvolává Rada města Plzně. Zástupce ředitele jmenuje a odvolává ředitel organizace. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je zřízen na dobu neurčitou. Vznikl transformací Útvaru hlavního architekta města Plzně, který byl k 31. 12. 1991 zrušen.

 

Hlavní činnost

 • tvorba a garance analytických, programových a koncepčních dokumentů rozvoje a regenerace území města
 • zabezpečování urbanistických a architektonických soutěží
 • strategické plánování rozvoje města
 • územní plánování
 • plánovaní rozvoje dopravní, technické a sociální infrastruktury města
 • řízení rozvojových projektů
 • prezentace výsledků analýz města, rozvojových dokumentů a rozvojových záměrů
 • vydávání odborných stanovisek k nakládání s majetkem města, k investičním záměrům a k územním řízením
 • zajišťování tvorby a aktualizace rozvojových dokumentů jednotlivých systémů infrastruktury v návaznosti na územní plán města Plzně
 • knihovnická činnost (technická knihovna)
 • provádění projekční a inženýrské činnosti pro investiční záměry města

 

 Doplňková činnost

 • projektová činnost ve výstavbě
 • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

  Doplňkovou činnost je organizace oprávněna provozovat pouze v rozsahu daném volnou provozní kapacitou po splnění povinností vyplývajících z hlavní činnosti organizace.

   

Organizační struktura

Soubory ke stažení