Úvodní stránka O nás Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Kontaktní informace

Ing. Stanislava Maronová MBA

vedoucí ekonomického úseku a koordinace stanovisek

tel. :+420 378 035 019
e-mail: maronova@plzen.euÚtvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů (dále jen GDPR). Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných důvodů uvedených v čl. 6 GDPR. Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu, nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Práva subjektu údajů

Subjekt osobních údajů má právo za podmínek stanovených v čl. 15 až 20 GDPR:

  • přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
  • opravu zpracovávaných osobních údajů,
  • výmaz zpracovávaných osobních údajů,
  • omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů,
  • přenositelnost zpracovávaných osobních údajů.

Subjekt údajů má právo podat námitku podle čl. 21 GDPR  proti zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvkovou organizací.

Podání žádosti

Subjekt může údaje podat některou z výše uvedených žádostí písemně:

  • datovou schránkou (ID): 2j8ifzw
  • e-mailem: ukrmp@plzen.eu (s elektronickým podpisem subjektu údajů)
  • v listinné podobě s ověřeným podpisem na žádosti na adresu: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace, Škroupova 5, 305 84 Plzeň.

Žádosti může také podat osobně, kdy se subjektem údajů bude sepsán záznam o podání žádosti na přístup k osobním údajům a ověřena jeho totožnost podle občanského průkazu nebo cestovního dokladu.

Lhůta na vyřízení

Ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení žádosti bude subjekt údajů vyrozuměn o způsobu její vyřízení, případně o prodloužení lhůty (lze prodloužit o další dva měsíce) spolu s důvody odkladu.

Zpoplatnění

Podání žádosti je bezplatné. Bude-li žádost shledána jako zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může být odmítnuta.

Pořizování audio a video záznamů z veřejných projednání, vzdělávacích a společenských akcí

Upozorňujeme účastníky veřejných projednání, vzdělávacích a společenských akcí pořádaných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvkovou organizací, že z konání těchto akcí jsou pořizovány fotografie a multimediální záznamy, které slouží k dokumentaci a prezentaci na webových stránkách a v mediálním prostoru. Účastníci těchto akcí berou na vědomí, že záznam může být dále zpracováván k informovanosti občanů a ve veřejném zájmu.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvkovou organizaci vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů Ing. Jiří Baumruk, telefon: +420 378 032 207, e-mail: gdpr@plzen.eu.