Úvodní stránka O nás Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999…

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontaktní informace

UKR

Škroupova 5, 305 84 Plzeň

tel. :+420 378 035 001
e-mail: ukrmp@plzen.euŽádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

 

 

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v souladu s vyhláškou 515/2020 Sb.

 

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Zřizovací listina

Organizace byla zřízena na základě usnesení Zastupitelstva Plzně č. 64 ze dne 24. září 1991. Vznik organizace byl zveřejněn v Ústředním věstníku České republiky, v částce 1 z 8. března 1993. Ředitele organizace jmenuje a odvolává Rada města Plzně. Zástupce ředitele jmenuje a odvolává ředitel organizace. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je zřízen na dobu neurčitou.

 

Hlavní činnost

·         tvorba a garance analytických, programových a koncepčních dokumentů rozvoje a regenerace území města

·         zabezpečování urbanistických a architektonických soutěží

·         strategické plánování rozvoje města

·         územní plánování

·         plánovaní rozvoje dopravní, technické a sociální infrastruktury města

·         řízení rozvojových projektů

·         prezentace výsledků analýz města, rozvojových dokumentů a rozvojových záměrů

·         vydávání odborných stanovisek k nakládání s majetkem města, k investičním záměrům a k územním řízením

·         zajišťování tvorby a aktualizace rozvojových dokumentů jednotlivých systémů infrastruktury v návaznosti na územní plán města Plzně

·         knihovnická činnost (technická knihovna)

·         provádění projekční a inženýrské činnosti pro investiční záměry města

 

 Doplňková činnost

·         projektová činnost ve výstavbě

·         poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

·         Doplňkovou činnost je organizace oprávněna provozovat pouze v rozsahu daném volnou provozní kapacitou po splnění povinností vyplývajících z hlavní činnosti organizace.

 

Celé znění zřizovací listiny je k dispozici v kanceláři č. 50 a na https://ukr.plzen.eu/

3.

Organizační struktura

Organizační řád 

a) vymezuje zaměstnance organizace, jejich počet a jejich základní práva a povinnosti,

b) stanovuje základní principy činnosti organizace,

c) specifikuje činnost organizace stanovenou zřizovací listinou organizace,

d) upravuje organizační členění organizace a rozsah činnosti jednotlivých organizačních složek,

e) upravuje formy řízení v organizaci a vztahy řídících složek a složek řízených,

f) stanovuje pravomoci a odpovědnosti řídících zaměstnanců g) stanovuje zásady jmenování a odvolávání řídících zaměstnanců,

h) stanovuje zásady pro zastupování řídících zaměstnanců a delegování jejich pravomocí,

i) upravuje systém porad v organizaci,

j) stanovuje zásady vydávání vnitřních předpisů organizace a dalších řídících aktů v působnosti organizace,

k) definuje výstupy činnosti organizace a stanovuje zásady jejich archivace a evidence,

l) stanovuje zásady poskytování informací,

m) stanovuje zásady uzavírání obchodních vztahů.

 

(2) Ustanovení organizačního řádu mají charakter zásad a principů a jsou dále podrobněji upravena

a) příslušnými obecně závaznými právními předpisy

b) řídícími akty v působnosti zřizovatele, kterými se rozumí zejména

1. vyhlášky města,

2. usnesení Rady města Plzně a Zastupitelstva města Plzně,

3. úkoly z porad vedení města Plzně,

4. úkoly z porad ředitele KŘTÚ MMP,

5. směrnice a pokyny zřizovatele,

c) řídícími akty v působnosti organizace, kterými se rozumí zejména

1. vnitřní předpisy organizace,

2. dokumenty s vnitřní působností v rámci organizace jako metodické pokyny, pracovní postupy, programové dokumenty upravující vybranou část činnosti organizace, vzory výstupů organizace a další (dále jen „vnitřní dokumenty“),

3. pracovní smlouvy a náplně prací jednotlivých zaměstnanců organizace,

4. nařízení ředitele organizace,

5. pokyny, příkazy a rozhodnutí řídících zaměstnanců,

6. zápisy z porad.

 

 

 

Organizační schéma

Celé znění organizačního řádu je k dispozici v kanceláři č. 50 a dále na https://ukr.plzen.eu/

4.

Kontaktní spojení

 

4.1

Kontaktní poštovní adresa

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE
MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

Škroupova 5, 305 84 Plzeň

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Viz bod 4.1.

4.3

Úřední hodiny

po – pá 8.-14.00 hod.

4.4

Telefonní číslo

+420 378 035 001

4.5

Adresa internetových stránek

www.ukr.plzen.eu

4.6

Adresa podatelny

Škroupova 5, 305 84 Plzeň,

2.patro, č.dv. 50

 

Dokumenty doručované v elektronické podobě jsou přijímány na technickém nosiči - USB flash disk, ve formátech .pdf, .doc., .xls

4.7

Elektronická adresa podatelny

ukrmp@plzen.eu

 

4.8

Datová schránka

IDDS      2j8ifzw

5.

Číslo účtu pro případné platby

 

33237-311/0100

6.

IČO

00227277

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH

8.

Dokumenty

 

8.1

Seznam hlavních dokumentů

Jedná se o koncepční dokumenty v oblasti: územního plánování, tj. územní studie včetně Územního plánu Plzeň, v oblasti rozvoje města (včetně strategického plánu), životního prostředí, dopravy a technická infrastruktury

Územní plán Plzeň včetně všech výkresů je vyvěšen v tomto nadzemním podlaží, kompletní grafická i textová část je k dispozici na https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/uzemni-plan-plzen/

8.2

Rozpočet

Rozpočet organizace je uveřejněný v rámci Rozpočtu města Plzně na https://www.plzen.eu/urad/verejne-dokumenty/rozpocet/.

Rozpočet schvaluje Zastupitelstvo města Plzně.

9.

Žádosti o informace

 

Informace lze získat podáním žádosti o poskytnutí informace dle přiloženého formuláře:

 

1.Žádost o poskytnutí informace

Žádost o informaci musí obsahovat povinné údaje, uvedené v  §14, odst. 2) zákona č. 106/1999 Sb.

Jméno a příjmení žadatele, datum narození (u fyzických osob):

Název, IČO (u právnických osob):

 ………………………………………………………………………

adresa jeho trvalého bydliště (u fyzické osoby):

sídlo firmy (u právnické osoby):

……………………………………………………………………….

 

Doručovací adresa, pokud je odlišná od místa bydliště nebo sídla firmy, e-mailová adresa

……………………………………………………………………………

 

Žadatel požaduje od Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně tyto informace:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Datum podání žádosti:  …………………..      Podpis žadatele: 

 

Žádost za ÚKRMP města Plzně přijal

……………………………………………………………………………

datum , jméno  a  příjmení  pracovníka,                         podpis

 

 

Podat jí lze

1. elektronicky:

a. Prostřednictvím elektronické pošty: ukrmp@plzen.eu

b. Prostřednictvím datové schránky (ID): 2j8ifzw

 

2. písemně:

a. Poštou – na adresu sídla organizace Škroupova 5, 305 84 Plzeň

b. Osobně – v sídle organizace Škroupova 5, 305 84 Plzeň

 

Žádost o poskytnutí informace osobně je podána žadatelem písemně nebo příjemce musí ústní žádost zaznamenat do písemné podoby (žadatel musí být vždy poučen o lhůtách, postupech a podmínkách vztahujících se k vyřízení jeho žádosti).

Písemné žádosti přijímá sekretariát, kancelář č. 50.

10.

Příjem podání a podnětů

1. Podání elektronicky:

a. Prostřednictvím elektronické pošty: ukrmp@plzen.eu

b. Prostřednictvím datové schránky (ID): 2j8ifzw

 

2. Podání písemně:

a. Poštou – na adresu sídla organizace Škroupova 5, 305 84 Plzeň

b. Osobně – v sídle organizace Škroupova 5, 305 84 Plzeň

11.

Předpisy

 

11.1

Nejdůležitější používané předpisy

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Vybrané právní předpisy ČR – jsou dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

11.2

Vydané právní předpisy

Právní předpisy statutárního města Plzně -  https://vyhlasky.plzen.eu  , fyzicky jsou k nahlédnutí v sídle MMP, nám. Republiky 1, v úředních hodinách

12.

Úhrady za poskytování informací

 

 

Pro rok 2024 platí sazebník úhrad s účinností od 1. 12. 2015.

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací:

1. Náklady za pořízení kopií

a) Černobílé kopie nebo tisk A4

jednostranná kopie 0,80 Kč

oboustranná kopie 1,50 Kč

b) Barevná kopie nebo tisk A4

jednostranná kopie 1,60 Kč

oboustranná kopie 3,10 Kč

c) Černobílé kopírování nebo tisk formát A3

jednostranná kopie 1,30 Kč

oboustranná kopie 2,30 Kč

d) Barevná kopie nebo tisk formát A3

jednostranná kopie 2,90 Kč

oboustranná kopie 5,50 Kč

e) Kopie nebo tisk formátu A0, A1 a A2, data a výstupy z datových souborů Geografického informačního systému města Plzně (GIS) ve výši skutečné ceny dle aktuálního ceníku konkrétního poskytovatele tiskových či kopírovacích služeb (příspěvkové organizace Správa informačních technologií města Plzně nebo komerčního poskytovatele kopírovacích služeb).

f) Elektronická kopie, je-li informace poskytována prostřednictvím elektronické pošty nebo formou uložení na datovém nosiči

černobílé i barevné

jednostranné skenování formát A4 0,70 Kč

oboustranné skenování formát A4 1,40 Kč

jednostranné skenování formát A3 1,00 Kč

oboustranné skenování formát A3 2,00 Kč

Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně, případně statutárním městem Plzeň, výše úhrady se stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytne-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

2. Náklady za opatření technických nosičů dat

Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:

a) 1ks CD disk 3,50 Kč

b) 1ks DVD disk 4,50 Kč

c) Jiný technický nosič dat dle jeho pořizovací ceny

3. Náklady za odeslání informací žadateli

Náklady za poštovní služby budou účtovány dle aktuálního sazebníku České pošty, s. p.

4. Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace se stanovuje hodinová sazba ve výši 245,00 Kč.

Při nevyužití celé další hodiny při mimořádně rozsáhlém vyhledání informace je účtována adekvátní část hodinové sazby. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

Pokud je mimořádně rozsáhlé vyhledání informace celkově kratší než 1 hodinu, úhrada nákladů dle tohoto bodu se nepožaduje.

Celková výše úhrady za poskytování informace je zaokrouhlována na celé koruny nahoru.

Nepřesáhne-li celková vypočtená částka 280,00 Kč, od zpoplatnění se upustí a informace bude poskytnuta na náklady ÚKRMP.

 

Nejsou rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.

13.

Licenční smlouvy

  13.1

Vzory licenčních smluv

Nejsou stanoveny.

  13.2.

Výhradní licence

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně dosud neuzavřel žádnou licenční smlouvu.

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy jsou zveřejněny na stránkách organizace v sekci „O nás“, záložce „Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. „ a dále „Vyřízené žádosti a výroční zprávy podle zákon č. 106/1999 Sb.

https://ukr.plzen.eu/o-nas/zadosti-o-informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/vyrizene-zadosti-a-vyrocni-zpravy-podle-zakon-c-106-1999-sb/vyrizene-zadosti-a-vyrocni-zpravy-podle-zakona-c-106-1999-sb.aspx