Revitalizace prostoru křižovatky

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euNa základě Územní studie Plzeň, Americká – Sirková, kterou odsouhlasilo Zastupitelstvo města plzně v říjnu roku 2017, je připravována revitalizace prostoru u nádraží, v okolí křižovatky ulic Americká a Sirková.


Řešený veřejný prostor je ústředním místem nejen lokality Americká – Sirková, ale i jedním z hlavních veřejných prostor celé centrální části Plzně. Význam tohoto prostoru je dán jeho polohou mezi hlavním nádražím a historickým centrem města kde se setkávají hlavní trasy pro pěší, páteřní trasy MHD a významné komunikace. Každodenně sem vedou kroky více než 30 000 lidí, kteří přicházejí v obou směrech z rušné obchodní třídy, hlavního vlakového nádraží, historického centra či mimořádně navštěvovaného místního pivovaru a fotbalového stadionu. Z tohoto důvodu si prostor zasluhuje celkovou obnovu, která umožní jak vznik nových prostor pro setkávání, odpočinek, občerstvení či kulturu, tak zajistí kvalitní přestup cestujících veřejné dopravy a bezpečné dopravní řešení komunikací. Prostor křižovatky Americká – Sirková nabízí taktéž možnosti pro novou výstavu stálých i dočasných staveb. Všechny tyto úpravy by měly místu pomoci stát se hodnotným veřejným prostorem a pro mnohé také důstojnou vstupní branou do města Plzně.


Budoucí podobu křižovatky Americká – Sirková, netvořili pouze odborníci. Oslovena byla odborná, ale i široká veřejnost. Od května roku 2017 se zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně několikrát setkávali s místními obyvateli a zjišťovali jejich názory, dotazy a připomínky. V červnu roku 2018 proběhl plánovací den, během nějž se probírala detailně chystaná revitalizace prostoru křižovatky.

Proč

Proč přistupujeme k revitalizaci právě prostoru křižovatky Americká – Sirková? Řešený veřejný prostor je ústředním místem nejen lokality Americká – Sirková, ale i jedním z hlavních veřejných prostor celé centrální části Plzně. Každodenně sem vedou kroky více než 30 000 lidí, kteří přicházejí v obou směrech z rušné obchodní třídy, hlavního vlakového nádraží, historického centra či mimořádně navštěvovaného místního pivovaru a fotbalového stadionu.

Současný stav místa je natolik nevyhovující, že revitalizaci nelze odkládat. Právě rozvoj veřejných prostranství, která jsou v majetku statutárního města Plzně, mohou být impulzem pro kvalitní rozvoj celého území Americká – Sirková.


Cíle

Na základě analýzy území jsme definovali 4 cíle rozvoje prostoru křižovatky Americká – Sirková. Jejich naplnění v reálném čase povede k revitalizaci daného veřejného prostranství a bude impulzem pro kvalitní rozvoj celého území.

  1. DŮSTOJNÁ BRÁNA DO MĚSTA. Tvoříme prostor, kterým denně projde více než 30 000 místních obyvatel, lidí dojíždějících za prací i poprvé příchozích návštěvníků města. Prostor, kde si utváří zásadní první dojem z navštíveného místa. Město významu a velikosti Plzně potřebuje důstojnou bránu do města s kvalitním řešením, službami odpovídajícími významu regionálního dopravního uzlu a bezpečným zázemím pro jeho každodenní uživatele.

  2. DOBRÁ ADRESA. Tvoříme prostor, ve kterém lidé chtějí žít a trávit čas. Dobrou adresu vytváří kvalitní zástavba, byty, kanceláře, obchodní prostory i veřejný prostor. Město má jít při tvorbě takového místa příkladem a vytvořit právě takové ulice, náměstí a další veřejná prostranství, která budou předpokladem pro pozitivní vnímání dané městské části, a která budou přirozeně vybízet k jejímu kvalitnímu zastavění a užívání.

  3. MODERNÍ PŘESTUPNÍ UZEL. Tvoříme prostor, který bude spojovat a fungovat. Kvalitní návaznost několika druhů dopravy je nezbytnou součástí každodenního života tisíců lidí, kteří k cestování využívají vlaky, autobusy a městskou hromadnou dopravu. Pamatujeme i na automobilovou dosažitelnost a cyklodopravu a pro ni potřebné zázemí. Moderní přestupní uzel k tomu musí zůstat přehledný, komfortní a uživatelsky přívětivý.   

  4. BEZPEČNOST A UDRŽITELNOST. Tvoříme prostor, kde bude bezpečno. Právě bezpečnost Plzeňané vnímají dle Pocitové mapy 2017 v řešeném prostoru velmi negativně. Při návrhu řešení se držíme jednoduchého pravidla – čím přehlednější, tím bezpečnější místo. K tomu klademe důraz na univerzálnost řešení, která je spolu s tím základním krokem pro dlouhodobé fungování a udržení záměru.

 Východiska

Při řešení revitalizace prostoru křižovatky Americká – Sirková bereme ohled na stávající skutečnosti a platné dokumenty, kterými jsou:

  • Územní studie Plzeň, Americká – Sirková. Na podzim roku 2017 byla usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 465 odsouhlasena Územní studie Plzeň, Americká – Sirková, která stanovuje základní podmínky pro budoucí podobu významného území v centru města Plzně mezi Americkou ulicí, Denisovým nábřežím a Nádražní ulicí o rozloze přibližně 11,5 hektaru. Touto studií byly stanoveny základní mantinely, ve kterých se musí pohybovat jak místní zástavba, tak pro veřejná prostranství.

  • Související projekty v území.  Řešený prostor je průsečíkem značného množství rozsáhlých veřejných i soukromých projektů. Mezi ty nejzásadnější patří: Železniční uzel Plzeň, II. stavba – SŽDC + Plzeň (právě se provádí), Přestupní terminál Šumavská (IV. etapy) – Plzeň (právě se provádí I. etapa), Úprava křižovatky U Jána – Plzeň (v přípravě vydané územní rozhodnutí).

  • Vnímání prostoru veřejností. Od května do června 2017 se zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně ptali místních lidí, kam rádi chodí, kam by vzali návštěvu, kde by chtěli bydlet, ale i kde se cítí nepříjemně a které místo potřebuje změnu. Zjištěné názory byly zaneseny do Pocitové mapy Plzně 2017, zveřejněny a následně využívány při přípravě projektů, a to včetně Revitalizace prostoru křižovatky Americká – Sirková.

Vizualizace návrhu možného řešení území

 

Soubory ke stažení