ÚvodÚzemní plánováníÚzemní studieÚzemní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 3

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 3

Kontaktní informace

Ing. Jitka Hánová

úsek územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.eu



Územní studie náměstí Emila Škody vychází z návrhu architektonicko-urbanistické soutěže a byla zpracována jejím vítězem - společností ABM architekti, s. r. o.. Jedná se o území, které je v novém územním plánu zařazeno do přestavbové lokality U Škodovky (plochy obytné smíšené). Cílem studie je navrhnout podmínky pro rozvoj území, které je jedním ze zajímavých příkladů transformačního území uvnitř stávající zástavby. Území a jeho struktura byly v minulosti narušeny. Jeho rehabilitace vychází z důrazu na doplnění a intenzifikaci urbanistické struktury a vymezení veřejného prostranství. Návrh slučuje charakter historické blokové zástavby se současnými společenskými aktivitami a vytváří tak polyfunkční prostředí. Studie stanovila nejen jednoznačné podmínky pro strukturu a využití území, ale i dopravní a technickou infrastrukturu. Návrh respektuje podzemní objekt bývalého krytu civilní obrany a jsou reflektuje potřeby města pro dopravu v klidu vyjádřené návrhem parkoviště P+R. Území je řešeno ve dvou základních etapách a děleno do jednotlivých bloků. Vzniká "nové náměstí Emila Škody", které může fungovat jako hlavní střed aktivit v této čtvrti.

Územní studie Domažlická – Emingerova obsahuje komplexní návrh urbanistického řešení pro území, které bude citelně zasaženo plánovaným přesmykem železniční trati na Domažlice a vedením komunikace I/26. Řešení tohoto významného dopravního uzlu zcela změní prostorové a funkční danosti území. Řešené území je jedním z přestavbových území určených k intenzifikaci zástavby a potvrzení historicky významné dopravní osy jako významné historické radiály ve městě. Plánovanou stavbou přesmyku domažlické trati dojde k výrazným zásahům do stávající zástavby v blízkosti VII. brány areálu Škoda. Studie stanovila základní principy využití území, členění na nezastavitelné a zastavitelné plochy, prostorovou regulaci nové zástavby, možnosti dopravního napojení na stávající komunikační síť a základní řešení inženýrských sítí.

Územní studie řešící přestavbové území Cukrovarská, které se nachází v blízkosti centra města ve východní části čtvrti Doudlevce v prostoru mezi řekou Radbuzou a Doudleveckou ulicí. Území sloužilo jako dopravní základna Plzeňských městských dopravních podniků a.s. až do doby vybudování nové základny. Po opuštění této lokality byla zpracována urbanisticko-architektonické studie, která navrhuje nové využití území, pro městské funkce – zejména bydlení a rekreační zázemí pro obyvatele čtvrti. Při tom by měla být reflektována blízkost centra města i řeky Radbuzy. V rámci projednání této studie Plzeň, Cukrovarská (D3A s r. o., 2014) bylo doporučeno navrhnout podmínky pro rozvoj navazujícího dosud neřešeného území, lokality Doudlevecká. Základním principem řešení je navrhnout doplnění urbanistické struktury vytvořením celistvých bloků, zejména pro bydlení. V části vymezené ulicemi Presslova a U Radbuzy předpokládá revitalizace části bloku vymístění stávajícího areálu. Podél řeky návrhem vzniká dostatečný prostor pro vedení sportovně-rekreační trasy i pro vznik stromořadí. Návrh také doplňuje řešení dopravy v klidu a propočet finančních nákladů na vybudování dopravní a technické infrastruktury.

Územní studie Přemyslova–Radčická–Kalikova řeší území v blízkosti centra města vymezené těmito ulicemi. Studie na základě stanovení výsledné trasy komunikace I/27 navrhuje regulační podmínky pro další rozvoj a dostavbu území a vhodný způsob využití s ohledem na blízkost centra města a s ohledem na hluk, který bude generován z okolních komunikací I. třídy. Charakter této časti mezi ulicemi Skvrňanská a Tylova byl v minulosti vážně narušen válečným bombardováním a umístěním plochy Centrálního autobusového nádraží (CAN), kvůli kterému došlo k demolicím zástavby i narušení původní uliční sítě. V současné době je zvažována redukce provozu CAN a nabízí se možnost rehabilitace této části města. Základním principem řešení je navrhnout rozvoj městské části s běžnými městskými aktivitami (bydlení, obchod, služby, administrativu apod.) včetně úpravy významného prostoru náměstí Emila Škody.

Územní studie Rychtářka řeší území, které se nachází na pravém břehu řeky Mže, mezi Rooseveltovým mostem a ulicí Pallovou. Pro území je podstatná těsná vazba mezi historickým jádrem města a rekreačním zázemím řeky, zejména pak sousedstvím revitalizovaného sportovně-relaxačního areálu ve Štruncových sadech. Lokalita je dnes ve směru od centra výrazně izolovaná čtyřproudou komunikací v Tyršově ulici, další limitou je výskyt pasivní zátopy v území. Prostředí s rozpadlou urbanistickou strukturou je nutné transformovat a umožnit dostavbu jádrového města. Studie vychází z předpokladu realizace komunikačního systému Roudná a dobudování nábřežní promenády pro pěší a cyklisty podél nábřeží. V celém území je navržena funkce smíšená (bydlení, administrativa, drobný obchod, služby, apod.), se specifikací vhodné převažující funkce v rámci jednotlivých bloků.

Předmětem územní studie Skvrňanská – Vejprnická – Na Jíkalce je území na severozápadním okraji vnitřního města. Studie sloužila jako jeden z podkladů pro tvorbu nového územního plánu. Studie stanovuje základní principy využití a dává jasnou urbanistickou kompozici a koncepci širšího území v návaznosti na řešení navrhovaná již v předchozích dokumentacích, které se zabývaly rehabilitací území Vejprnického potoka a revitalizací nábřeží řeky Mže. S ohledem na zatěžující prvky a limity v území (vedení kapacitní komunikace celoměstského významu, zátopové území, výrazné převýšení terénu a další) studie určuje zastavitelné a nezastavitelné plochy, definuje hmotovou strukturu, charakter a funkční využití nové zástavby.

Územní studie U Trati – Doudlevecká řeší území v Doudlevcích, tvořené z převážné části funkčně i provozně samostatně vymezeným areálem, se nachází v blízkosti centra města, na západním břehu řeky Radbuzy. Z původní podoby výrobního areálu se po realizaci silničního koridoru v ulici U Trati a navazujícího mostu Milénia zachovalo pouze několik budov. Studie navrhuje možnou změnu stávajícího využití s ohledem na atraktivní polohu území ve středu města a navrhuje regulace pro možnou zástavbu. Zpracovaná studie sloužila jako podklad pro nový územní plán.

Územní studie Zborovská řeší území v Doudlevcích, které je určeno pro bydlení. Studie obsahuje komplexní návrh urbanistického řešení a stanovuje základní funkční a prostorové podmínky pro využití tohoto území, včetně podmínek pro dopravní a technickou infrastrukturu. Studie řeší jak území samotné, tak lokality navazující. Lokalita je určená pro nízkopodlažní zástavbu tj. převážně individuální a řadové rodinné domy a dvojdomy. Prostorové regulační prvky zahrnují typ a výšku zástavby, míru možného zastavění pozemku a podíl zeleně. Vnitřní síť komunikací vychází z navrženého typu zástavby a z místních podmínek. Pro celé řešené území jsou rovněž navrženy regulační prvky pro technickou infrastrukturu.

Vzhledem k záměru dotvořit architektonicky hodnotný celek v centru města byla zpracována studie využití území Anglické nábřeží – jih. Dokument slouží jako podklad pro rozhodování o záměrech v území a pro řešení majetkových vztahů. Využití daného prostoru je značně omezeno trasami inženýrských sítí. Centrem řešené lokality prochází páteřní trasa horkovodního kanálu, která ji rozděluje do dvou stávajících výškových úrovní. Studie má dvě varianty zpracování. V první z nich je vymezen prostor vhodný pro zástavbu a prověřena možnost dostavby území deskovým objektem. Návrh se zabývá také problematickým propojením horní i spodní výškové úrovně a zároveň zpřístupněním náplavky a kontaktu s vodním prvkem. Druhá varianta prověřuje možnost zachování stávajícího parkoviště a s tím spojené pohledové úpravy stěny topenářského kanálu a výměny prvků zábradlí. Toto řešení je vnímáno pouze jako dočasné, jednoznačně je preferována dostavba daného území.

Cílem územní studie Plzeň – Výsluní – jih bylo navrhnout základní urbanisticko-architektonické řešení a stanovit regulační podmínky, které budou sloužit jako územně plánovací podklad pro další rozhodování v území. Studie předpokládá vznik kvalitní městské rezidenční čtvrti. Studie řešené území rozděluje na 13 sektorů, z nichž pro každý jsou stanoveny regulační podmínky zástavby. Koncepce řešení a návrh regulačních prvků vychází z polohy území na okraji města Plzně ležící v těsném sousedství s rekreační oblastí Výsluní. Pozemky, které přímo sousedí s rekreačním územím, jsou určené pro zástavbu individuálními rodinnými domy. Ve vzdálenější části lokality je uvažována zástavba intenzivnější a je zde navrženo lokální centrum se službami a drobnými obchody.

Rozvojové území Plzeň – Malá Homolka, přičleněné k jižnímu okraji Plzně, je určené pro rozvoj bydlení. Územní studie stanovuje základní funkční a prostorové podmínky pro využití území a podmínky pro dopravní a technickou infrastrukturu včetně podmiňujících investic pro výstavbu v území. Daná lokalita je určená pro rozvoj bydlení. Vzhledem k tomu, že se řešené území nachází v okrajové lokalitě města, je navržena pouze výstavba samostatně stojících rodinných domů. Řešené území je mimo dosah stávajících sítí technické infrastruktury (vodovod a kanalizace). Pro výstavbu v území byly stanoveny podmiňující investice zahrnující například úpravy silnice III/180 32, vybudování vodárenského souboru Litice nebo vybudování oddílné kanalizace do Radobyčic.

 

1310

Dokumenty ke stažení