Světovar 2010

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euVýsledky soutěže

Při řešení prostoru bývalého pivovaru Světovar zvítězil v konkurenci dvaceti týmů návrh z ateliéru D3A.
autoři: Ing. arch. Jaroslav Zima, Ing. arch. Tomáš Prouza
spolupracující: Ing. arch. Linda Audyová, Milan Bulva, Ing. arch. Jan Bürgermeister, Bc. Lukáš Kutílek, Ing. arch. Petr Jehlík, Ing. arch. Eva Macková, Ing. arch. Lukáš Pinkava, Ing. Jan Přikryl, Ing. Šárka Sojková

Hodnocení poroty:
V návrhu jsou stávající objekty doplněny nepravidelnou novou strukturou. V řešeném území tak vzniká v asymetrické kompozici kompaktní zóna otevřeného veřejného prostoru, která přiléhá k hlavní ulici Koterovská. Zbytek řešeného území je řešen formou husté zástavby s nepravidelnými uličkami a vnitřními dvory. Uvnitř dvorů je zachována většina dalších stávajících objektů pro zachování paměti místa. V návrhu je prezentována strategie rozvoje v čase. V dokončené formě je nově vyřešen roh ulic Koterovská a Slovanská alej. Stávající budova vojenské ubytovny je ve finální podobě v areálu zrušena. Úpravu a zpevnění západní hranice mimo řešené území považuje porota za zajímavý námět k úvaze. V návrhu je vhodně řešen poměr komerčních a nekomerčních ploch a aktivit. Kvalitou návrhu je dobrá návaznost na charakter širšího území.

Druhá cena návrh č. 8: Ing. arch. Pavel Hnilička, Ing. arch. Marek Řehoř, Bc. Veronika Kommová
Hodnocení poroty:
Přínosem je především podrobnější urbanistická analýza místa, pracující se strategií postupného rozvoje v čase. Návrh jasně zakládá budoucí zónování území, které je schopné dalšího vývoje, jednoduchými prostředky definuje toto zónování a hierarchii veřejných prostor, nabízí pevnější definici hran v území. Studentská kolej a startovní byty jsou navrženy ve vhodné pozici objektu A. Umístění objektů F1 a F2 je diskutabilní a snižuje kvalitu návrhu.

Třetí cena návrh č. 1: Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Pavel Ullmann, Ing. arch. Ondřej Smolík, Ing. arch. Jaromír Kosnar
Hodnocení poroty:
Návrh jednoduchými prostředky definuje rozdělení řešeného území na jednotlivé zóny. Jasně určuje rozsah komerční zóny podél ulice Slovanská alej. Střední zóna stávajících objektů určuje formu a velikost centrálního veřejného prostoru. Forma a měřítko komerčních objektů podél ulice Slovanská alej je možná, včetně šikmých forem střech. Polosoukromé prostory komerčních objektů vhodně doplňují přilehlý centrální veřejný prostor. Porota je toho názoru, že pobytová louka je nejslabší článek návrhu a potřebuje předefinovat funkční využití.

Odměna návrh č. 2: Ing. Mgr. art. Martin Vanko, Ing. Mgr. art. Ľubomír Fuňa, Mgr. art. Martin Antal, Mgr. art. Jakub Kausitz.
Hodnocení poroty:
Ve svém přístupu k organizaci a ztvárnění území je návrh naprosto odlišný, přínosný a svébytný. Veřejnému prostoru dává formu městského landscapu, kapotujícího navržené funkce v rozsahu celého území. Vzhledem k charakteru území tento návrh nehledá hierarchii hlavních os a vstupů, je všesměrně orientovaný a je neutrální ve smyslu příchodů a pohybu. Postavení historických objektů je akcentováno dominantním umístěním v uměle vytvořeném parku. Návrh reprezentuje osobitý způsob scelení areálu, jiný pohled na kompaktnost místa, vytváří ji nepravidelnou plošnou strukturou.

Schůzka poroty k zodpovězení dotazů soutěžících

Dne 15. června 2010 proběhla schůzka poroty k zodpovězení dotazů soutěžících. Zápis z této schůzky bude odeslán všem zájemcům, kteří si vyzvedli do data odeslání zápisu soutěžní podmínky a podklady. Dále bude zápis přikládán jako součást soutěžních podkladů pro další zájemce o účast v soutěži. Po tomto zasedání poroty již nelze přijímat žádné dotazy k předmětu soutěže.

Informace o soutěži

Město Plzeň vyhlašuje prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně veřejnou jednokolovou urbanisticko architektonickou soutěž na zpracování ideového návrhu řešení prostoru Světovar – areál bývalého pivovaru. Cílem soutěže je nalezení optimální struktury a způsobu využití dané lokality a akcentem na synergický vztah nově navrhovaných aktivit v kontextu městské čtvrti. Je požadováno, aby soutěžní návrhy zohlednily požadavek města na umístění a provoz muzea designu a životního stylu, multižánrového kulturního centra a městského archivu.

Vyhlašovatel

město Plzeň

Zmocněný zástupce vyhlašovatele

Ing. Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je zpracování ideového urbanisticko architektonického návrhu revitalizace území „Světovar“ – prostor areálu bývalého pivovaru. Prioritním požadavkem vyhlašovatele je kvalitní návrh prostorového a funkčního uspořádání řešeného území respektující požadavky města na umístění kulturních aktivit a archivu. Návrh musí řešit umístění nových staveb a jejich vazeb a stavby zachovávané, úpravy a využití nezastavěných prostor a vazby na okolní městskou zástavbu. Řešení bude vycházet z toho, že objekty B1, B3, B4 a veřejná prostranství s nimi související zůstanou ve veřejném vlastnictví. Stávající objekt B2, ostatní plochy a objekty budou nabídnuty městek k soukromým ekonomicky reálným investicím.

Místo vyzvednutí soutěžních podmínek

Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě v českém jazyce a budou poskytovány prostřednictvím sekretáře soutěže Ing. Brejchové (brejchova@plzen.eu). Soutěžní podmínky a podklady lze též na základě písemné žádosti sekretáři soutěže vydat v tištěné podobě. Podklady v tištěné podobě budou vydávány pouze osobně, a to na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, v kanceláři č. 56 sekretářem soutěže Ing. Brejchovou po předchozí domluvě.

Termíny

24. května 2010 – vyhlášení soutěže
do 23. července 2010 lhůta k vyzvednutí soutěžních podkladů
do 9. června 2010 lhůta pro písemné podání dotazů soutěžících
15. června 2010 schůzka poroty se soutěžícími
26. až 30. červenec 2010 odevzdání soutěžních návrhů
5. a 6. srpen 2010 zasedání poroty
do 16. srpna 2010 vyhlášení výsledků

 

Odkazy

Katalog soutěžních návrhů - Světovar

Soubory ke stažení