Anglické nábřeží

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euKatalog soutěžních návrhů
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně vydal katalog hodnocených soutěžních návrhů, který je k dispozici na těchto stránkách.
 
Hodnotící zasedání poroty
Porota se rozhodla udělit dvě první ceny, a to soutěžnímu návrhu číslo 14, který zpracoval tým Ing. arch. Alena Jenčková, Ing. arch. Anna Jenčková, Ing. arch. Ondřej Hilský, Ing. arch. Jiří Švehlík, a návrhu číslo 43 zpracovaném týmem Bc. Jan Gadziala, Doc. Ing. Miroslav Meixner, CSc., Bc. Tomáš Růžička, Bc. Roman Strnad, Bc. Šárka Vomelová, Bc. Jan Vrbka. Druhou cenu získal návrh číslo 13 od architektonického týmu Ing. arch. Bohumil Král, Ing. arch. Tomáš Král, Ing. arch. Irena Šebová a třetí cenu návrh číslo 31 zpracovaný týmem Ing. arch. Petr Hurník, Ing. arch. Jakub Kopec, Ing. arch. Jiří Vítek, Ing. arch. Jaroslav Sedlák. Dále byly uděleny dvě odměny, a to návrhu číslo 3 od týmu Ing. arch. Gabriela Elichová, Ing. arch Martin Elich a návrhu číslo 19 od týmu Doc. Ing. arch. Roman Koucký, Šárka Malá, Ing. arch. Annamaria Bohuniczky, Ing. akad. Arch. Libor Kábrt, Ing. arch. Edita Lisecová, Ing. arch. Petr Štěpánek, Ing. arch. Matej Zahatňanský.
 
Předložené návrhy lze rozdělit na základě přístupu k míře a způsobu využití řešené lokality do čtyř skupin:
a)     návrhy, které využívají řešení území jako parkovou plochu;
b)     návrhy, které využívají řešené území jako převažující městský parter (s drobnými objekty);
c)     návrhy, které zastavují pouze část území v kombinaci s městským parterem;
d)     návrhy, které využívají řešené území k převážnému nebo úplnému zastavění.
 
Soutěž prověřila, že zastavění území je možné. Z předložených návrhů vyplynulo, že nejvhodnějším řešením je částečné zastavění území. Důležité je, aby urbanistické a architektonické řešení mělo vysokou kvalitu vzhledem k poloze a významu místa. Dále je důležité, aby program objektu byl funkcí obohacující městské prostředí v tomto území a nezvyšoval nadměrně dopravní zatížení.
 
Hodnocení vítězných návrhů
Návrh číslo 14
Je reprezentantem návrhů, které zastavují řešené území samostatným objektem. Jedná se o elementární tvar z hranolu s dostatečným rozsahem volného parteru přesně umístěného v rámci širších vztahů. Provoz včetně vazby na veřejný prostor je přiměřený místu.
 
Návrh číslo 43
Reprezentant solitérní budovy navržený na vhodném místě řešeného území. Hmotově dobře reaguje na okolí a vytváří příznivý veřejný prostor. Je v jasně definovaném vztahu k významným objektům města. Celková architektonická forma, zejména v pohledu z Americké třídy, není přesvědčivá.
  
Informace o soutěži
Město Plzeň vyhlašuje prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně architektonickou soutěž na řešení území Anglické nábřeží – prostor před stávající Komerční bankou. U této lokality si odborníci již delší dobu kladou otázku zda ji zastavět či nikoliv. Odpověď by měla najít právě vypsaná soutěž. Druhým úkolem je navrhnout vhodné řešení prostoru. Dle územního plánu je lokalita součástí smíšeného území centrálního. Jedná se tedy o území, které umožňuje lokalizaci velmi pestrého spektra činností od kultury, přes administrativu, po obchod a bydlení. Může zde ale také vzniknout příjemné veřejné prostranství.
 
Vyhlašovatel

město Plzeň

Zmocněný zástupce vyhlašovatele

Ing. Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je zpracování ideového urbanisticko architektonického návrhu na řešení území Anglické nábřeží – prostor před stávající Komerční bankou. Lokalita je vymezen Americkou třídou, blokem zástavby podél Goethovy ulice, Kopeckého sady a Anglickým nábřežím. Cílem je nalezení způsobu využití dané lokality v kontextu města.

Místo vyzvednutí soutěžních podmínek

Soutěžní podmínky jsou vydávány na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, v kanceláři č. 56 sekretářkou soutěže Ing. Evou Brejchovou, v pracovních dnech od 9:00 do 15:30, v době její nepřítomnosti na sekretariátu Útvaru koncepce a rozvoje města v kanceláři č. 51 tamtéž. 

Termíny
  • 30. dubna 2009 – vyhlášení soutěže
  • do 4. září 2009 lhůta k vyzvednutí soutěžních podkladů
  • do 5. června 2009 lhůta pro písemné podání dotazů soutěžících
  • 12. června 2009 schůzka poroty se soutěžícími
  • 7. až 11. září 2009 odevzdání soutěžních návrhů
  • 17. a 18. září 2009 zasedání poroty
  • do 30. září 2009 vyhlášení výsledků

 

Soubory ke stažení