Plzeň, náměstí Emila Škody 2014

Kontaktní informace

Ing. Stanislava Maronová MBA

vedoucí ekonomického úseku a koordinace stanovisek

tel. :+420 378 035 019
e-mail: maronova@plzen.euVýsledky soutěže
Porota urbanisticko-architektonické soutěže na řešení prostoru „Plzeň, náměstí Emila Škody“ na svém zasedání dne 28. srpna 2014 ocenila tři soutěžní návrhy. První cenu získal návrh č. 4 autorského týmu Ing. arch. Petr Bouřil, Bc. Sandra Gulázsiová, Ing. arch. Magdalena Nováková, Ing. arch. Filip Fišer. Druhá cena byla udělena návrhu č. 2, který zpracoval autorský kolektiv „20-21 architekti“ – Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Marián Lucký, Alexandra Kvasnicová, Bc. Miroslav Styk. Třetí cenu si odnáší soutěžní návrh č. 6, jehož autory jsou Ing. arch. Jakub Smolka a Ing. arch. Vít Polák.

Do soutěže bylo odevzdáno šest soutěžních návrhů, které byly všechny posuzovány. Přes nevelké množsví posuzovaných návrhů nabídla soutěž různorodé spektrum pojetí od úplného ponechání volného prostoru po intenzivní zástavbu území. Stejně široké spektrum názorů se projevilo v diskusi poroty. V porotě převážil názor na intenzivnější dostavbu řešeného území, proto v oceněných návrzích tedy není náměstí dominantním prvkem v řešeném území.

Podrobné informace o soutěži naleznete v protokolu o průběhu soutěže (viz Dokumenty ke stažení vpravo).

1. cena: 190 000 Kč
Návrh č. 4 – autorský tým: Ing. arch. Petr Bouřil, Bc. Sandra Gulázsiová, Ing. arch. Magdalena Nováková, Ing. arch. Filip Fišer
Hodnocení poroty:
Vítězný návrh chápe řešené území v širším kontextu jako jizvu ve struktuře města, kterou je třeba zacelit. Léčí ji analogickým navazováním ulic, kterými krájí území, kterými navazuje na uliční osy v okolí a na bránu č. 1 Škodovky. Na rozdíl od většiny soutěžních návrhů necítí vhodné nově definované náměstí situovat hranicí řešeného území, ale vkládá ho do těžiště nově navržené zástavby. Významově ho propojuje s bránou Škodovky pobytovou propojovací ulicí se zelení. Toto poměrně odvážné řešení vyvolalo značnou diskusi. Pozitivně bylo chápáno, že nové náměstí bezprostředně nekonkuruje a neodčerpává energii Husovu náměstí. Na druhou stranu vyvolalo obavy, zda se tak neodsouvá vytvoření klíčového městského prostoru do daleké budoucnosti. Projekt má smysl, pokud je realizován jako celek, tj. s oběma veřejnými prostory. Nicméně přihlášení se k tradičnímu blokovému urbanismu je natolik jasným a nadčasovým principem nezávislým na architektonickém ztvárnění, že unese i nyní nepředpokládatelné eventuality. Návrh artikuluje město jednoznačnými pojmy – ulice, náměstí, blok, které budou platné a srozumitelné i v budoucnu. Oproti urbanistickým kvalitám návrhu nepříliš přesvědčivě působilo schematické pojetí parteru navrženého náměstí, na vizualizacích nepůsobí přívětivě. Porota doporučuje v další fázi ověřit reálnost navržené redukce CAN, aby realizování navrženého kvalitního prostředí nebylo podmíněno nereálnými předpoklady.

2. cena: 130 000 Kč
návrh č. 2 – autorský kolektiv „20-21 architekti“: Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Marián Lucký, Alexandra Kvasnicová, Bc. Miroslav Styk
Hodnocení poroty:
Autoři návrhu č. 2 se rozhodli dnešní prostor náměstí Emila Škody zastavět pomocí blokové zástavby s regulovanou výškou a jasně danou uliční čárou. Necítili potřebu ponechat v těchto místech otevřený veřejný prostor. Vsadili na trvalé obsazení území obyvateli v nově vybudovaných bytech. Připouští různé konkrétní způsoby zastavění v rámci dané regulace. Stávající povrchové parkoviště přemísťují do tří podzemních podlaží jednoho z nově navržených bloků. Dříve veřejně přístupná plocha je nahrazena sérií čtyř dvorů s různými funkcemi. Jednotlivé dvory nejsou v pojetí autorů soukromé a zcela uzavřené, ale pomocí série prostupů na celou výšku bloku se snaží vytvořit propojení mezi okolním prostorem města a dvory, které by jinak byly chápány jako vnitrobloky. Doufají, že energie okolí a nově navržené zástavby bude taková, aby dokázala uživit komerční parter v celém přízemí novostaveb. Širším vztahům mimo zájmové území se autoři věnovali jen velmi schematicky. Ambivalentí charakter dvorů byl předmětem ocenění, ale také kritiky poroty, která plně nedůvěřovala jejich budoucí otevřenosti a propustnosti.

3. cena: 80 000 Kč
návrh č. 6 – autorský tým: Ing. arch. Jakub Smolka, Ing. arch. Vít Polák
Hodnocení poroty:
Návrh, inspirovaný prostředím blízkého průmyslového komplexu, sympatickým způsobem kombinuje volnou urbanistickou strukturu s uzavřenými bloky. Střídání výškové hladiny zástavby v nepravidelném rytmu přináší příznivý prostorový efekt. Důraz na architektonický detail v přísně industriálním pojetí lze pokládat spíše za nežádoucí předefinování oslabující jinak dobrý koncept. Zahloubená otevřená plocha ospravedlňuje existenci podchodu pod Tylovou ulicí spolu se střelnicí a současně slibuje vznik atraktivního nekonvenčního městského prostoru. Porota ocenila soudobý konceptuální přístup k řešení úlohy a udělila návrhu 3. cenu.Informace o soutěži
Město Plzeň vyhlašuje prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně veřejnou jednokolovou urbanisticko-architektonickou ideovou soutěž na řešení prostoru náměstí Emila Škody v Plzni. Ideový návrh v českém jazyce mohou v polovině srpna odevzdat autorizovaní architekti nejen z České republiky, ale i dalších evropských zemí. Na soutěž bude navazovat zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s podmínkami uvedenými v soutěžních podmínkách.

Vyhlašovatel
statutární město Plzeň

Zmocněný zástupce vyhlašovatele
Ing. Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

Předmět a účel soutěže
Předmětem vyhlašované soutěže je zpracování návrhu na řešení prostoru náměstí Emila Škody v Plzni, s důrazem na doplnění a intenzifikaci urbanistické struktury a vymezení veřejného prostranství.  Stanovené základní principy řešení budou zahrnovat nalezení nové podoby významné části města i významného veřejného prostoru širší centrální oblasti. Návrhem bude vytvořen odpovídající prostor organicky zapojený do struktury města, slučující charakter historické blokové zástavby se současnými společenskými aktivitami vytvářející polyfunkční prostředí a umožňující komfortní průchod, zastavení i pobyt. Zároveň budou řešeny potřeby dopravy v klidu.

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech.

Poskytování soutěžních podmínek a soutěžních podkladů
Soutěžní podmínky a podklady jsou účastníkům poskytovány bezplatně. Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (text ve formátu *.doc, *.pdf, grafické podklady ve formátech *.dwg) a jsou ke stažení na těchto stránkách (dokumenty ke stažení vpravo nebo níže). Na požádání u sekretáře soutěže budou poskytovány i na CD, případně poštou.

Podklady jsou poskytovány pouze pro účely soutěže. Soutěžící se zavazuje, že neposkytne tato data v žádné formě třetím osobám ani je nepoužije ke zpracování datových souborů, programů a jiných materiálů určených k užití mimo účel soutěže. Pokud budou v rámci soutěže publikovány ortofotomapy, je nutné uvést logo společnosti GEOREAL, která snímky pořizovala.

Termíny
• 13. června 2014 – vyhlášení soutěže
• 11. července 2014 – termín pro zaslání písemných dotazů soutěžících k předmětu soutěže
• 18. července 2014 – termín pro zodpovězení písemných dotazů soutěžících
• 18. – 20. srpna 2014 – lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů
• 27. – 29. srpna 2014 – hodnotící zasedání poroty
• 4. září 2014 – předběžné datum zveřejnění výsledků

Soutěžní porota
Členové poroty závislí
Mgr. Pavel Šindelář, technický náměstek primátora města Plzně
Ing. arch. Petr Nosek, člen Komise pro koncepci a rozvoj Rady města Plzně
Ing. arch. Irena Langová, architekt Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

Členové poroty nezávislí
Ing. arch. Adam Gebrian
doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.
Ing. arch. Mikoláš Vavřín
Ing. arch. Jaroslav Wertig

Náhradníci poroty závislí
Ing. Hana Hrdličková, vedoucí oddělení urbanistické zeleně Správy veřejného statku města Plzně
Ing. Jiří Kozohorský, ředitel Technického úřadu Magistrátu města Plzně
Ing. arch. Zuzana Froňková, architekt Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

Náhradníci poroty nezávislí
Ing. arch. Tomáš Hradečný
Ing. arch. Miroslava Břízová
Ing. arch. Igor Kovačević

Znalec pro otázky dopravy
Ing. Petr Raška, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Znalec pro otázky veřejného prostoru v rámci projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury
RNDr. Milan Svoboda, společnost Plzeň 2015 o.p.s.

Odevzdání soutěžních návrhů
Soutěžní návrhy lze odevzdávat od 18. srpna 2014 do 20. srpna 2014. Soutěžní návrhy budou doručeny buď osobně do místa pro odevzdání soutěžních návrhů, nebo poštou popř. zásilkovou službou na adresu sekretáře soutěže. Místem pro odevzdání soutěžních návrhů je sídlo sekretáře soutěže, tedy Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, II. patro, kancelář č. 51 nebo 53. Soutěžní návrhy se doručují v pracovní dny od 18. srpna 2014 do 20. srpna 2014 v době od 8:00 do 16:00 hodin a v konečný den lhůty k odevzdání od 8.00 do 18.00 hod. Návrhy odevzdané po stanoveném termínu budou vyloučeny ze soutěže. V případě odeslání návrhu poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek je odesílatel ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh doručen na výše uvedenou adresu ve stanovené lhůtě.

Soutěžní podmínky a podklady
• Zápis - dotazy soutěžících 17. 7. 2014
• Soutěžní podmínky v pdf
• Soutěžní podklad P.1 Grafické podklady s vymezením řešeného území
• Soutěžní podklad P.2 Záměry v řešeném i navazujícím území - aktualizovaný
• Soutěžní podklad P.3 Výkres majetkových vztahů, informace o objektu krytu civilní obrany a podchodu
• Soutěžní podklad P.4 Výkres sítí technické infrastruktury (.pdf) - aktualizovaný
• Soutěžní podklad P.5 Principy řešení dopravních vztahů
• Soutěžní podklad P.6 Inventarizace stromů na náměstí Emila Škody
• Soutěžní podklad P.7 Informace z návrhu územního plánu
• Soutěžní podklad P.8 Historické mapy
• Soutěžní podklad P.9 Potřeby města pro dopravu v klidu
• Soutěžní podklad P.10 Fotodokumentace řešeného území
• Soutěžní podklad P.11 Fotografie pro zpracování výkresu dle bodu 8.2.1. f)
• Soutěžní podklad P.12 Layout
• Soutěžní podklad P.13 Tabulka bilance ploch pro zpracování bodu 8.4.2. b)
• Soutěžní podklad P.14 Doplnění podkladů dle dotazů soutěžících - 17. 7. 2014

 

Odkazy

Katalog urbanisticko-architektonické soutěže na řešení prostoru nám. Emila Škody v Plzni


Pozvánka na výstavu soutěžních návrhů: 22. 9. - 5. 10. 2014, Centrální autobusové nádraží Plzeň


Tisková zpráva z 2. 9. 2014 - výsledky urbanisticko-architektonické soutěže


Tisková zpráva z 13. 6. 2014 - vyhlášení urbanisticko-architektonické soutěže

Soubory ke stažení