Plzeň – vnitřní město 2011

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euVýsledky soutěže

Porota urbanistické soutěže "Plzeň - vnitřní město", po svém dvoudenním zasedání (20. a 21. března 2012) vybrala dva vítěze, a to soutěžní návrhy číslo 2 (MOBA studio s.r.o.) a číslo 7 (Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o.).

Do soutěže bylo odevzdáno dvacet soutěžních návrhů. Jeden návrh nebyl připuštěn do řádného posuzování pro porušení závaznách podmínek a byl posouzen mimo soutěž. Celková úroveň odevzdaných návrhů byla velmi vysoká. Porota oceňuje úsilí účastníků a považuje soutěž za cenný zdroj úvah a informací o městě a jeho možném vývoji. Podrobné informace o soutěži naleznete v protokolu o průběhu soutěže, v dokumentech ke stažení.

1. cena 325 000 Kč
návrh č. 2 - MOBA studio s.r.o.
autorský tým: Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D., Ing. arch. Yvette Vašourková, Ing. arch. Kateřina Šrámková, Ing. arch. Barbora Šimonová, Ing. arch. Tereza Dufková, Ing. arch. Zuzana Kuldová, Michele Porsia, Federica Peruzzi

Hodnocení poroty:
Propracovaný návrh, který klidným způsobem zdánlivě bez razantní vize doplňuje městskou strukturu a je nejlepším reprezentantem těch návrhů, které akcentují téma „ostrovů“ a pracují s přírodními podmínkami a morfologií. Citlivost jednotlivých zásahů a promyšlení jejich strukturálních i krajinných souvislostí však povyšuje dokončení a „doléčení“ městské struktury na vlastní vizi. Esence návrhu je současně pregnantně vyjádřena v jeho grafické zkratce – třech navazujících čtvercích, které jsou doplněny přesvědčivou prací s měřítky jednotlivých zásahů. Dalším kladem návrhu je rovněž fakt, že autoři domýšlí způsoby a metodiku dalšího zacházení s městskou strukturou a fázování jednotlivých kroků. Naopak slabinou návrhu je slabší integrace severních částí města včetně zpracování oblasti Roudné a nábřeží Mže v těsném dotyku s historickou zástavbou a také funkční zatřídění zásadních dostaveb v centru výhradně pro rekreační aktivity.

1. cena 325 000 Kč
Návrh č. 7 - Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o.
autorský tým: Ing. arch. Roman Koucký, Šárka Malá, Ing. arch. Edita Lisecová, Ing. arch. Jana Školníková, Ing. arch. Petr Štěpánek, Ing. arch. Annamaria Bohuniczky, Ing. akad. arch. Libor Kábrt, Bc. Zdeňka Havlová, Ing. Jan Špilar, RNDr. Martin Kubeš, Ing. Petr Hrdlička

Hodnocení poroty:
Návrh je nejlepším reprezentantem těch řešení, která jsou založena na podpoře kompaktnosti a srůstání struktur ve vnitřním městě. Dobře popisuje problémy města (poškozená místa městské struktury) a pojmenovává i vhodné nástroje jejich řešení (imploze městské struktury), přitom naznačuje i metodiku dalšího postupu. Vhodně pracuje s bohatostí městské struktury (prolínání topografie a geografie místa). Návrh se z velké části zabývá centrem města a obnovením jeho struktury, kde i porota spatřuje hlavní příčinu nepříznivého obrazu a nefunkčnosti vnitřní části města. Naproti tomu naznačená homogenizace a centralizace struktury v rámci širšího středu města může v důsledku vést až ke ztrátě specifických charakteristik a kvalit města ("ostrovní" charakter jeho struktury, vnímatelnost přírodních partií pronikajících hluboko do zastavěné struktury). Návrh jako jeden z mála pracuje v relativně plochém reliéfu města i s výškovým uspořádáním městské struktury. Silnou stránkou návrhu je i jeho důraz na metodologii a z ní plynoucí znalost nástrojů a procesů. Slabou stránkou je náročnost nabízeného řešení v propojení obou částí města ve složité inundační situaci.


2. cena 250 000 Kč
Návrh č. 9
autorský tým: Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Libor Pánek

Hodnocení poroty:
Návrh představuje snahu o jemné a detailní vyhmatání a pojmenování problémů i vlastností městské struktury a je v tomto smyslu metodologicky neobyčejně propracovanou a cennou sondou do charakterů a významů městské struktury. Přitom neupadá do popisnosti a vnímá různá měřítka a celky města v jejich odlišných významech a souvislostech. Metodicky založená práce obsahující řadu cenných postřehů především v grafické části. Textová část obsahuje některé - v daném kontextu - málo srozumitelné a kompatibilní partie a pojmy (pole, oběh, pohyb). Zde si teoretické založení autora vybralo jistou daň.

Odměna 60 000 Kč
Návrh č. 17, který byl hodnocen mimo soutěž - MS architekti s.r.o.
autorský tým: Ing. arch. Michal Šourek, Ing. arch. Milan Ševčík, Idan Zveibil MSc.

Hodnocení poroty:
Návrh poučeně analyzuje stav města a kultivovaným popisem (jímž se řadí do skupiny návrhů zdůrazňujících kompaktní urbanizovaný prostor) definuje rozhodné parametry postupné obnovy města odstraňováním stávajících bariér s využitím krajinných podmínek s konkrétní představou dostavby kriticky dotčených částí města (pražské předměstí, saské předměstí). Výslovně zmiňuje v grafické i textové části téma sociální mobility uvnitř města jako formového urbánního činitele.

Odměna 40 000 Kč
Návrh č. 3
autorský tým: Ing. Tomáš Cendelín, Ing. arch. Petr Jehlík, Mgr. Ing. arch. Petr Klíma, Marek Sivák, MArch. RNDr. Milan Svoboda, MgA. Mgr. Roman Černík, Mgr. Ida Kaiserová, Ph.D., Barbora Klimszová

Hodnocení poroty:
Návrh pracuje s motivem „dokončení“ města, ve kterém je chodec hlavní měřítkem vytvářených prostor. Cenné je rovněž vnímání historického jádra nikoliv jako nutně samostatné entity, ale jako součásti širší centrální oblasti přirozeně navazující na přilehlé městské čtvrtě. Návrh vymezuje hlavní místa budoucích intervencí, nutných pro zlepšení prostředí v centru města i zjasnění jeho obrazu. Některá nabízená řešení, především v detailu jsou však nekompatibilní s reálnými soudobými procesy vzniku města. Jinak velmi kvalitní návrh vykazuje určité disproporce mezi řešením jižní a severní části města i dílčí nepřesnosti v textu.

Odevzdávání soutěžních návrhů

Soutěžní návrhy budou doručeny buď osobně do místa pro odevzdání soutěžních návrhů, nebo poštou popř. zásilkovou službou na adresu sekretáře soutěže. Místem pro odevzdání soutěžních návrhů je sídlo sekretáře soutěže, tedy Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, II. patro, kancelář č. 56. Soutěžní návrhy se doručují v pracovní dny od 12. 3. 2012 do 16. 3. 2012 v době od 9:00 do 15:00 hodin. V případě odeslání návrhu poštou je odesílatel ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh doručen na výše uvedenou adresu ve stanovené lhůtě. Sekretář soutěže opatří doručené návrhy potvrzením o datu a čase doručení a na požádání vystaví doručiteli písemné potvrzení o doručení, označené pouze pořadovým číslem podaného návrhu bez uvedení údajů o doručiteli.

Schůzka poroty k dotazům soutěžících

Dne 19. ledna 2012 proběhla schůzka poroty k dotazům soutěžících. Zápis z této schůzky naleznete v dokumentech ke stažení. Dne 6. února 2012 byly doplněny odpovědi na první dvě otázky.

Informace o soutěži

Město Plzeň vyhlašuje prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně urbanistickou soutěž na zpracování ideového návrhu urbanistického řešení území vnitřní části města Plzně.
 
Město Plzeň připravuje zpracování nového územního plámu města, který musí být schválen do roku 2015. Formou veřejné ideové jednokolové urbanistické soutěže chce město získat nové názory na řešení urbanistické koncepce města, především jeho vnitřní části, jako základního podkladu pro tento územní plán. Současně hledá pro naplnění tohoto záměru architekta/architekty, se kterými bude možné na tvorbě nového územního plánu spolupracovat.

Vyhlašovatel

město Plzeň

Zmocněný zástupce vyhlašovatele

Ing. Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je urbanistická vize města Plzně.
Soutěž se musí věnovat stávajícímu obrazu města jako celku s důrazem na jeho vnitřní část (dle vymezené hranice řešeného území). Vymezené území je podle názoru města prioritní z hlediska jeho budoucího rozvoje.
Soutěžní návrhy se budou věnovat tématům, která jsou vnímaná jako vážná (stěžejní) viz bod 2.3.3. soutěžních podmínek.
Město předpokládá rozvoj především v rámci zastavěného území (struktura, intenzita využití území).

Místo vyzvednutí soutěžních podmínek

Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě v českém jazyce a budou poskytovány prostřednictvím sekretáře soutěže Ing. Brejchové (brejchova@plzen.eu). Soutěžní podmínky a podklady lze též na základě písemné žádosti sekretáři soutěže vydat v tištěné podobě. Podklady v tištěné podobě budou vydávány pouze osobně, a to na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, v kanceláři č. 56 sekretářem soutěže Ing. Brejchovou po předchozí domluvě. V období od 22. prosince 2011 do 2. ledna 2012 nebudou soutěžní podklady vydávány z důvodu dovolené. Soutěžní podmínky jsou k dispozici i v anglickém jazyce.

Termíny

12. prosince 2011 – vyhlášení soutěže
13. ledna 2012 – termín pro zaslání písemných dotazů soutěžících k předmětu soutěže
19. ledna 2012 – schůzka k zodpovězení písemných dotazů soutěžících
9. března 2012 – lhůta k vyzvednutí soutěžních podkladů
12. až 16. března 2012 – lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů
20. až 21. března 2012 – hodnotící zasedání poroty

Soutěžní porota

Členové poroty závislí

Ing. Petr Rund, náměstek primátora města Plzně
Ing. Petr Sova, předseda Komise pro koncepci a rozvoj města
Ing. arch. Irena Králová, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Členové poroty nezávislí

doc. Ing. arch. Jan Jehlík
Ing. arch. Jan Sedlák
Ing. arch. Kateřina Szentesiová
Ing. arch. Pavel Hnilička

Náhradníci poroty závislí

Ing. arch. Irena Langová, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. Jitka Hánová, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. arch. Jan Toman, člen Komise pro koncepci a rozvoj města

Náhradníci poroty nezávislí

JUDr. PhDr. Jiří Plos
Ing. arch. Petr Hlaváček
doc. Ing. arch. Michal Kohout

 

Odkazy

Katalog soutěžních návrhů "Plzeň - vnitřní město"

Tisková zpráva z 21. 3. 2012 - výsledky urbanistické soutěže

Tisková zpráva z 12. 12. 2011 - vyhlášení urbanistické soutěže

Soubory ke stažení