Památník generála Pattona 2009

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euKatalog soutěžních návrhů

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně vydal katalog hodnocených soutěžních návrhů, který je k dispozici na těchto stránkách.

Informace o soutěži

Město Plzeň vyhlašuje prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně výtvarnou a architektonickou soutěž na řešení památníku generála Pattona.

Vyhlašovatel
město Plzeň

Zmocněný zástupce vyhlašovatele
Ing. Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně


Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování návrhu výtvarně architektonického řešení památníku generála Pattona ve vymezeném prostoru v jihozápadní části sadového okruhu historického jádra města Plzně v blízkosti Divadla J. K. Tyla., v sadech Pětatřicátníků. Celé toto území je nově řešeno na úrovni dokumentace pro územní řízení. Účelem soutěže je nalezení nejvhodnějšího výtvarně architektonického návrhu památníku a zahájení jednání o zadání projektové dokumentace, vedoucí k realizaci díla.


Místo vyzvednutí soutěžních podmínek
Soutěžní podmínky jsou vydávány na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, v kanceláři č. 56 sekretářkou soutěže Ing. Evou Brejchovou, v pracovních dnech od 9:00 do 15:30, v době její nepřitomnosti na sekretariátu Útvaru koncepce a rozvoje města v kanceláři č. 51 tamtéž.


Termíny
  27. července 2009 – vyhlášení soutěže
  do 16. října 2009 lhůta k vyzvednutí soutěžních podkladů
  do 26. srpna 2009 lhůta pro písemné podání dotazů soutěžících
  2. září 2009 schůzka poroty se soutěžícími
  19. až 23. října 2009 odevzdání soutěžních návrhů
  29. a 30 října 2009 zasedání poroty
  do 10. listopadu 2009 vyhlášení výsledků


Hodnocení návrhů
Předložené návrhy mají podle poroty velmi vysokou úroveň. „Po formální stránce splnilo soutěžní podmínky všech 37 doručených návrhů. Při jejich studiu porota vyřadila z řádného posuzování dva návrhy, jeden z důvodu umístění památníku mimo vymezené území a druhý z důvodu porušení anonymity v textové zprávě uvedením jmen konzultantů,“ vysvětlil předseda poroty Ing. arch. Milan Košař.


Hodnocení vítězných návrhů
Ceny
1. místo – návrh č. 25
Ing. arch. Václav Zůna, Mgr. Lubomír Čermák, Tomáš Beneš

Návrh z početné skupiny z řešením tvaru stély zvolil navíc klasickou podobu „vítězného oblouku“ v odlehčené formě. Osobnost generála Pattona je tu připomenuta zdvojenou siluetou portrétu v nadživotním měřítku v protilehlé poloze. Použitý motiv siluety profilu odkazuje jednoznačně k fyzické podobě generála Pattona, aniž by portrét byl zatížen zažitými formami pomníku minulých desetiletí. Základním materiálem pomníku je corten – volně odkazující na materiál pancíře generálových tanků. Navržené řešení plně respektuje koncepci úprav celého prostoru navazujícího na budovu divadla. Tento navržený koncept vhodně doplňuje, završuje a vytváří s ním harmonický celek. Navrženým řešením – dvojitou siluetou profilu – je klasický motiv stély vtipně povýšen. Použitý materiál ve formě zúženého „vítězného oblouku“ svojí subtilností umožnil vytvoření závěrečného dominantního prvku, aniž by vznikla v uvolněném prostoru historického sadového okruhu prostorová bariéra. Přestože zvolená podoba řešení je výrazně jednoduchá nabízí z různých pohledů překvapivé a měnící se formy. Navržené řešení se jeví pozitivně i z hlediska pořizovacích nákladů a zejména z hlediska údržby a vlivu vandalismu.
 

2. místo – návrh č. 1
Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Pavel Ullmann, Ing. arch. Radovan Kupka, Ing. arch. Ondřej Smolík, Ing. arch. Jaromír Kosnar

Návrh velmi citlivě vstupuje do určeného prostoru a plně využívá i možnosti částečného zásahu do zelené plochy. Svým hmotovým těžištěm však nezasahuje rušivě do průhledů na divadlo ani na budoucí kavárnu. Navržené řešení nijak neomezuje intenzivní pěší provoz v tomto místě a přitom důstojným způsobem do této frekventované plochy vysouvá pancéřovou desku s významnými životopisnými daty generála Pattona. Vlastní stéla je umístěna mimo komunikační plochy a je tvořena pancířem s kruhovými otvory, které se při dálkovém pohledu skládají do podoby generálovy tváře. Výška stély i rozměry podnože svým měřítkem harmonizují s budoucí úpravou celého prostoru. Použitý materiál – pancíř představující tankovou divizi naznačuje zároveň demarkační linii a jeho předností je v neposlední řadě i to, že je v podstatě bezúdržbový. Kladem je i skutečnost, že se autor zabýval také nočním nasvícením celého díla. Celkové náklady díla jsou přiměřené.
 
 

3. místo – návrh č. 28
Mgr. Josef Duchan ak. mal., Ing. arch. Petr Dolejší, Ing. arch. Jaroslav Hlásek, Ing. arch. Miroslav Tupý
Navržený objekt je památníkem – výtvarným dílem (sochou), databankou a učební pomůckou v jednom. Vypráví příběh, který je zakódován v jeho tvaru a grafických potiscích. Jeho tvar je inspirován protitankovými zátarasy – křížem. Zajímavá je shoda devítiramenného kříže a faktu, že se tento počet shoduje s devíti divizemi Pattonovy třetí armády. Díky tomu může být symbolicky na devíti plochách zaznamenán postup devíti armádních divizí. Důležitým momentem a projevem úcty k položeným životům je zaznamenání jednotlivých jmen do jedné ze stěn. Památník je vlastně učební pomůckou, ze které lze dešifrovat vnímavým a poučeným pozorovatelem řadu zajímavých souvislostí. Není na něm nic zbytečného a také nic neschází. Grafický postup sítotisku přivezla poprvé do Čech americká armáda. Shodou okolností moderní americké umění je založeno na technice sítotisku a mohla tak vzniknout velice významná výtvarná díla. Bez sítotisku by nevznikly obrazy Roye Lichtensteina nebo Andy Warhola. Tento objekt má tedy řadu významů a přesahu a je důstojným pomníkem generálu Pattonovi. Porota doporučuje ověřit autenticitu portrétu generála.
 

Odměny
návrh č. 8: Ing. arch. Petr Šneberk, Ing. Jiří Nenadál
návrh č. 16: Mgr. Marcel Hron, Ing. arch. Vít Kándl

Soubory ke stažení