Plzeň, Americká–Sirková 2014

Kontaktní informace

Ing. Stanislava Maronová, MBA

vedoucí ekonomického úseku

a koordinace stanovisek

tel. :+420 378 035 019
e-mail: maronova@plzen.euVýsledky soutěže
Porota architektonicko-urbanistické soutěže "Plzeň, Americká - Sirková" na svém zasedání dne 13. května 2014 ocenila tři soutěžní návrhy. Neudělila první cenu, druhou cenu však získaly dva návrhy, a to soutěžní návrh číslo 6 (autorský tým: Ing. arch. Pavel Buryška, Bc. Zdeňka Havlová, Ing. arch. Robert Jelínek, Ing. akad. arch. Václav Králíček, Ing. arch. Barbora Mikitová) a soutěžní návrh číslo 9 (autor: Ing. arch. Petr Starčevič). Třetí cenu získal soutěžní návrh č. 10, který zpracoval autorský tým plzeňských architektů: Ing. arch. Martin Spěváček, Ing. arch. Bohuslav Strejc, Bc. Filip Kastl, spolupracovníci: Ing. Ondřej Janout, Ing. Martin Hájek, Jan Lusk.

Do soutěže bylo odevzdáno jedenáct soutěžních návrhů. Jeden návrh nebyl připuštěn do řádného posuzování pro porušení závazných podmínek. Porota konstatuje, že úroveň soutěžních návrhů nedosahuje takových kvalit, aby mohl být jeden návrh doporučen jako výchozí podklad pro zpracování územní studie. Z tohoto důvodu porota neudělila první cenu, ale rozhodla o udělení dvou druhých cen. Soutěžní návrhy však obsahovaly řadu námětů, které porota zformulovala do základních urbanistických principů, které doporučila jako podklad pro zpracování územní studie.

Podrobné informace o soutěži naleznete v protokolu o průběhu soutěže, v dokumentech ke stažení.

1. cena – nebyla udělena

2. cena: 150 000 Kč
návrh č. 6 – autorský tým: Ing. arch. Pavel Buryška, Bc. Zdeňka Havlová, Ing. arch. Robert Jelínek, Ing. akad. arch. Václav Králíček, Ing. arch. Barbora Mikitová

Hodnocení poroty:
Návrh reprezentuje skupinu návrhů, které vycházejí z pravoúhlé geometrie ulic Americká – Sirková bez diagonální osy protínající území. Návrh potvrzuje Americkou ulici jako bulvár. Porota souhlasí s tvrzením obsaženým v autorské zprávě, že návrh si klade za cíl vymezit hmotami veřejné prostory, definovat jejich měřítka a vzájemné vazby, což porota vnímá jako kvalitu. Návrh nejvíce respektuje stávající i navrženou dopravní a technickou infrastrukturu. Návrh zachovává a tvůrčím způsobem využívá stávající podchod pro další propojení do území. Ilustrace reálné architektury jsou nepřesvědčivé, včetně ilustrací potenciálních veřejných prostorů. Deklarované principy a popis se dostatečně nepromítá v trojrozměrném návrhu.


2. cena: 150 000 Kč
návrh č. 9 – autor: Ing. arch. Petr Starčevič

Hodnocení poroty:
Návrh reprezentuje skupinu návrhů, které vycházejí z pravoúhlé geometrie ulic Americká – Sirková bez diagonální osy protínající území. Pro návrh je typická čitelná a atraktivní struktura veřejných prostor, včetně parkově upraveného veřejného prostoru navazujícího na lávku a sadový okruh, velkoryse řešený přednádražní prostor, razantní řešení bloku mezi Sirkovou a Nádražní ulicí. K prověření je ekonomický dopad jinak pozitivního bloku Sirková – Nádražní ve vztahu k dopravním stavbám a infrastruktuře. Za zásadní chybu považujeme navrženou výškovou hladinu zástavby, neadekvátní významu místa a potřebám města. Dopravní řešení Sirkové ulice vyžaduje podrobnější analýzu.


3. cena: 100 000 Kč
návrh č. 10 – autorský tým: Ing. arch. Martin Spěváček, Ing. arch. Bohuslav Strejc, Bc. Filip Kastl, spolupracovníci: Ing. Ondřej Janout, Ing. Martin Hájek, Jan Lusk

Hodnocení poroty:
Jedná se o jeden ze skupiny návrhů pracující s diagonální pohledovou a komunikační osou muzeum – hlavní vlakové nádraží. Návrh zakládá jasnou kompoziční strategii ulic a budov podél Americké a Sirkové s veřejným prostranstvím před stávajícím Tescem. Pohledová osa je tvořena soustavou rozmanitých veřejných prostorů řazených volným způsobem. Zástavba na nábřeží a řešení promenády není přesvědčivé. Lávková sestava nad křižovatkou U Jána není adekvátním řešením pohybu chodců v této lokalitě. Rovněž není řešen pohyb chodců před nádražím a nejasná je typologie objektů v přednádražním prostoru.


Informace o soutěži
Město Plzeň vyhlašuje prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně veřejnou jednokolovou architektonicko-urbanistickou ideovou soutěž na zpracování návrhu řešení území Americká – Nádražní – křižovatka U Jána – Denisovo nábřeží. Ideový návrh v českém jazyce mohou v posledním dubnovém týdnu odevzdat autorizovaní architekti nejen z České republiky, ale i dalších evropských zemí. Výsledek soutěže se promítne do návrhu nového územního plánu Plzně.

Vyhlašovatel
statutární město Plzeň

Zmocněný zástupce vyhlašovatele
Ing. Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

Předmět a účel soutěže
Předmětem vyhlašované soutěže je zpracování návrhu na řešení území Americká – Nádražní – křižovatka U Jána – Denisovo nábřeží, s důrazem na urbanistickou strukturu a vymezení veřejných prostranství a stanovení základních principů řešení. Řešené území leží v jedné z nejexponovanějších částí Plzně mezi historickým centrem a hlavním vlakovým nádražím.

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech.

Poskytování soutěžních podmínek a soutěžních podkladů
Soutěžní podmínky a podklady jsou účastníkům poskytovány bezplatně. Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (text ve formátu *.doc, *.pdf, grafické podklady ve formátech *.dwg) a jsou ke stažení na těchto stránkách (dokumenty ke stažení vpravo nebo níže). Na požádání u sekretáře soutěže budou poskytovány i na CD, případně poštou.

Podklady jsou poskytovány pouze pro účely soutěže. Soutěžící se zavazuje, že neposkytne tato data v žádné formě třetím osobám ani je nepoužije ke zpracování datových souborů, programů a jiných materiálů určených k užití mimo účel soutěže. Pokud budou v rámci soutěže publikovány ortofotomapy, je nutné uvést logo společnosti GEOREAL, která snímky pořizovala.

Termíny
• 3. února 2014 – vyhlášení soutěže
• 7. března 2014 – termín pro zaslání písemných dotazů soutěžících k předmětu soutěže
• 12. března 2014 – schůzka k zodpovězení písemných dotazů soutěžících
• 25. – 30. dubna 2014 – lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů
• 13. – 14. května 2014 – hodnotící zasedání poroty
• 15. května 2014 – předběžné datum zveřejnění výsledků

Soutěžní porota
Členové poroty závislí
Ing. Petr Rund, člen Zastupitelstva města Plzně
Ing. Petr Sova, člen Zastupitelstva města Plzně
Ing. arch. Irena Králová, architekt Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

Členové poroty nezávislí
Ing. arch. Jan Sedlák
Ing. arch. Lada Kolaříková
prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer
Ing. arch. Petr Hlaváček

Náhradníci poroty závislí
Ing. arch. Irena Langová, architekt Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. Jitka Hánová, vedoucí úseku územního plánování Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. arch. Petr Nosek, člen Komise Rady města Plzně pro koncepci a rozvoj

Náhradníci poroty nezávislí
Ing. arch. Jan Aulík
Ing. arch. Michal Bartošek
Ing. arch. Zdeněk Fikar

Znalec pro otázky dopravy
Ing. Ondřej Vohradský, Správa veřejného statku města Plzně

Odevzdání soutěžních návrhů
Soutěžní návrhy lze odevzdávat od 25. dubna 2014 do 30. dubna 2014. Soutěžní návrhy budou doručeny buď osobně do místa pro odevzdání soutěžních návrhů, nebo poštou popř. zásilkovou službou na adresu sekretáře soutěže. Místem pro odevzdání soutěžních návrhů je sídlo sekretáře soutěže, tedy Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, II. patro, kancelář č. 51 nebo 53. Soutěžní návrhy se doručují v pracovní dny od 25. dubna 2014 do 30. dubna 2014 v době od 8:00 do 16:00 hodin a v konečný den lhůty k odevzdání od 8.00 do 18. hod. Návrhy odevzdané po stanoveném termínu budou vyloučeny ze soutěže. V případě odeslání návrhu poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek je odesílatel ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh doručen na výše uvedenou adresu ve stanovené lhůtě.

Soutěžní podmínky a podklady
• Zápis - dotazy soutěžících 12. 3. 2014
• Soutěžní podmínky v pdf
• Soutěžní podklad P.1 Vymezení řešeného území
• Soutěžní podklad P.2 Výřez z katastrální mapy, výškopis, povrchová situace, 3D model, ortofotomapy (grafická data)
• Soutěžní podklad P.3 Výřez z ortofotomapy s vyznačenou hranicí řešeného území
• Soutěžní podklad P.4 Principy nového územního plánu – text + výřezy
• Soutěžní podklad P.5 Informace o referendu, výsledku referenda a informace o zpracování definice obchodního zařízení
• Soutěžní podklad P.6 Informace vlastníků nemovitostí o jejich záměrech v území
• Soutěžní podklad P.7 Řešené území s vyznačením rozsahu vydaných územních rozhodnutí
• Soutěžní podklad P.8 Výkres sítí technické infrastruktury
• Soutěžní podklad P.9 Výkres majetkových vztahů
• Soutěžní podklad P.10 Místa pohledů pro zpracování výkresu dle bodu 8.2.1. e)
• Soutěžní podklad P.11 Tabulka bilance ploch pro zpracování bodu 8.4.1. b)
• Soutěžní podklad  P.12 Historické mapy
• Soutěžní podklad  P.13 Situace vydaných územních rozhodnutí

 

 

 


1475

Dokumenty ke stažení

Soutěžní podmínky(pdf, 419,15 kB)

Odkazy

Katalog architektonicko-urbanistické soutěže na řešení území Plzeň, Americká-Sirková


Tisková zpráva z 15. 5. 2014 - výsledky architektonicko-urbanistické soutěže


Tisková zpráva z 3. 2. 2014 - vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže