ÚvodÚzemní plánováníÚzemní studieÚzemní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 8 – Černice

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 8 – Černice

Kontaktní informace

Ing. arch. Irena Langová

ateliér urbanismu a architektury II

tel. :+420 378 035 024
e-mail: langovai@plzen.euPro lokalitu městského obvodu Plzeň 8 – Černice byly vytvořeny následující územní studie a územně analytické podklady. Jejich kompletní seznam a znění nalezete ke stažení na webu města Plzně nebo v následujících odstavcích, které vybrané studie krátce shrnují.

Územní studie

Územní studie Plzeň - Černice Cihelna

Územní studie „Plzeň, Černice Cihelna“ (ÚKRMP, 2017) je podkladem (podklady ke stažení)  pro rozhodování v území v jižním sektoru města, které je vymezeno Územním plánem Plzeň pro plochy s rozdílným způsobem využití výroby a skladování a plochy obchodu, služeb a výroby. Pro řešené území, které je součástí lokalit 8_3 Černice Cihelna a 8_10 Zóna Černice a je částečně tvořeno současně zastavěným územím, jsou stanoveny podmínky pro využití území, včetně prostorové regulace možné zástavby a podmínky pro dopravní a technickou infrastrukturu. Důležitým aspektem návrhu je návaznost na charakteristickou strukturu stávající zástavby. Významnou roli hraje skutečnost, že přichází do styku plochy s různým způsobem využití jako je bydlení – výroba – občanské vybavení (sport). Navržená struktura zástavby (volná areálová) bude uplatněna jak pro rozvoj na zastavitelných plochách, tak pro revitalizaci nebo přestavbu dnes stabilizovaných částí. Měřítko nových objemů bude navazovat na kontext okolní zástavby a převládající výškovou hladinu zastavění. Velikost objektů, především hal, je stanovena jako závazná. Návrhem jsou chráněny vymezené plochy pro občanské vybavení a koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu. Návrhem nové točky MHD je řešen problém s nevyhovující polohou té stávající.

Územní studie Plzeň - Nepomucká

V jihovýchodní části Plzně je několik rozvojových území s různým funkčním využitím, avšak se společným řešením dopravy a sítí technické infrastruktury. Jedná se jednak o zastavitelné části lokality Nepomucká (2_15) a Písecká (2_19), pro které byl v roce 2010 zpracován společný návrh, studie Plzeň – Nepomucká (podklady ke stažení). V územní studii jsou navrženy podmínky pro zástavbu a dopravní a technickou infrastrukturu. V části území, které leží při dálnici  na jihovýchodním okraji Černic (8_3 Černice cihelna, 8_10 Zóna Černice) a je určeno pro rozvoj výroby i obchodu, je územním plánem předepsáno zpracování nové územní studie. Ve studii bude navrženo posílení produkčního charakteru a obchodně-produkčního charakteru s důrazem na obchod a služby. Studie například upřesní trasy navržených vodovodních řadů Vodárenského souboru Ostrá Hůrka TV-2.

 

 

1111