ÚvodÚzemní plánováníÚzemní studieÚzemní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 6 – Litice

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 6 – Litice

Kontaktní informace

Ing. arch. Zuzana Froňková

ateliér urbanismu a architektury II

tel. :+420 378 035 026
e-mail: fronkovaz@plzen.euÚzemní studie řeší historicky, architektonicky i urbanisticky hodnotné území prostoru Budilova náměstí. Území se nachází ve stabilizované zástavbě, na hranici historického jádra Litic. Dominantami v území jsou historické objekty kostela a fary. Studie stanovuje prostorovou a dopravní koncepci místa a regulační podmínky pro dostavbu objektu mateřské školy. Rovněž definuje funkční i materiálové požadavky pro úpravu stávajících i doplnění nových zpevněných ploch a navrhuje plochy pro umístění mobiliáře.

Územní studie stanovuje podmínky pro rozvoj prostoru bývalého vrchnostenského Litického dvora vymezeného hospodářskými budovami a přilehlou plochu bývalého ovocného sadu. Území leží na severovýchodním okraji části Plzeň-Litice. Celý areál dříve sloužil pro zemědělskou produkci. V souvislosti s dokončením směny pozemků mezi firmou Agrofarma Litice s.r.o. a statutárním městem Plzeň vyvstala potřeba zpracování podrobnější dokumentace, mimo jiné s ohledem na záměr úřadu městského obvodu přesídlit do bývalé správní budovy areálu a vytvořit zde nové centrum obce.

9145

Dokumenty ke stažení