ÚvodÚzemní plánováníÚzemní studieÚzemní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 5 – Křimice

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 5 – Křimice

Kontaktní informace

Ing. arch. Irena Langová

ateliér urbanismu a architektury II

tel. :+420 378 035 024
e-mail: langovai@plzen.euPro lokalitu městského obvodu Plzeň 5 – Křimice byly vytvořeny následující územní studie a územně analytické podklady. Jejich kompletní seznam a znění nalezete ke stažení na webu města Plzně nebo v následujících odstavcích, které vybrané studie krátce shrnují.

Územní studie

Krajinářské studie

Územní studie Křimice – Skleníky

Pořízení územní studie Křimice – Skleníky (podklady ke stažení) předepisuje Územní plán Plzeň jako závaznou podmínku pro rozhodování v území. Cílem studie je podrobné ověření možností a podmínek změn v lokalitě.  Řešené území má rozlohu cca 11,75 ha. Jedná se o plochu, která je v územním plánu navržena jako přestavbová, se způsobem využití „plocha smíšená obytná“. V současnosti se na většině předmětného území rozkládá areál zahradnictví. Vzhledem k blízkosti historického centra obce a potřebě dalších veřejných prostranství se zelení na území obvodu, studie navrhuje nízkopodlažní zástavbu s větším podílem veřejných prostranství a zeleně. Jako vhodná struktura zástavby je doporučena bloková volná,  tvořená nízkopodlažní zástavbou se samostatně stojícími domy, dvojdomy nebo malými skupinami řadových domů. V návrhu je kladen důraz na variabilitu, možnost umístění různých typů domů a vytváření různě velkých parcel. Pro tento účel byl navržen základní modul bloků o hloubce cca 66 m a délce nepřevyšující 160 m. Zároveň, dle požadavku MO 5, byla prověřena možnost umístění malého obchodního zařízení v území. ÚS Křimice - Skleníky" (ÚKRMP, 3/2016) byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 507 ze dne 11. května 2017.

Územní studie Plzeň – Křimice, lokalita U Statku

Územní studie Plzeň – Křimice, lokalita U Statku (podklady ke stažení) řeší dosud nezastavěnou plochu na jihozápadním okraji městské části Plzeň–Křimice vhodnou k realizaci především nízkopodlažní obytné zástavby. Pozemek, který má klíčový význam pro napojení celé rozvojové lokality, však přešel do soukromého vlastnictví, vlastník pozemek oplotil a v jeho jižní části nechal navršit zemní val. S ohledem na tuto skutečnost bylo dopravní napojení řešeného území navrženo ve dvou variantách, a to v původní trase, nebo přes stávající areál výroby a služeb. Koncepce celkového řešení území je dána trasou hlavní obslužné komunikace a je doplněna sítí obytných ulic. Území je rozděleno do jednotlivých bloků, pro které jsou stanoveny regulační podmínky pro zástavbu a to především v samostatných rodinných domech. Zástavbu lze však zahustit realizací dvojdomů nebo řadových či bytových domů. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

Územní studie Plzeň – Křimice, Prvomájová

Územní studie Plzeň – Křimice, Prvomájová (podklady ke stažení) řeší území na západním okraji městské části Plzeň–Křimice. V rámci schvalovaných změn Územního plánu města Plzně došlo v roce 2006 k rozšíření stávající rozvojové lokality Žitná pro bydlení. Dokumentace již bere v úvahu širší území, navrhuje základní regulační podmínky pro zástavbu, navazuje na navrženou komunikační síť a prověřuje především možnosti odkanalizování. Návrh respektuje blokovou urbanistickou strukturu. Podél Chebské ulice se vzhledem k zatížení území hlukem z provozu na přilehlé komunikaci předpokládá umístění nebytových objektů – služeb apod. Část území při Chebské ulici je nutné ponechat jako nezastavitelný koridor za účelem vedení všech řadů technické infrastruktury a umístění čerpací stanice.

 

4171