ÚvodÚzemní plánováníÚzemní studieÚzemní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 5 – Křimice

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 5 – Křimice

Kontaktní informace

Ing. arch. Irena Langová

ateliér urbanismu a architektury II

tel. :+420 378 035 024
e-mail: langovai@plzen.euÚzemní studie U Statku řeší dosud nezastavěnou plochu na jihozápadním okraji městské části Plzeň–Křimice vhodnou k realizaci především nízkopodlažní obytné zástavby. Pozemek, který má klíčový význam pro napojení celé rozvojové lokality, však přešel do soukromého vlastnictví, vlastník pozemek oplotil a v jeho jižní části nechal navršit zemní val. S ohledem na tuto skutečnost bylo dopravní napojení řešeného území navrženo ve dvou variantách, a to v původní trase, nebo přes stávající areál výroby a služeb. Koncepce celkového řešení území je dána trasou hlavní obslužné komunikace a je doplněna sítí obytných ulic. Území je rozděleno do jednotlivých bloků, pro které jsou stanoveny regulační podmínky pro zástavbu a to především v samostatných rodinných domech. Zástavbu lze však zahustit realizací dvojdomů nebo řadových či bytových domů. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

Územní studie Žitná řeší území na západním okraji městské části Plzeň–Křimice. V rámci schvalovaných změn Územního plánu města Plzně došlo v roce 2006 k rozšíření stávající rozvojové lokality Žitná pro bydlení. Dokumentace již bere v úvahu širší území, navrhuje základní regulační podmínky pro zástavbu, navazuje na navrženou komunikační síť a prověřuje především možnosti odkanalizování. Návrh respektuje blokovou urbanistickou strukturu. Podél Chebské ulice se vzhledem k zatížení území hlukem z provozu na přilehlé komunikaci předpokládá umístění nebytových objektů – služeb apod. Část území při Chebské ulici je nutné ponechat jako nezastavitelný koridor za účelem vedení všech řadů technické infrastruktury a umístění čerpací stanice.

 

 

4580

Dokumenty ke stažení