ÚvodÚzemní plánováníÚzemní studieÚzemní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 5 – Křimice

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 5 – Křimice

Kontaktní informace

Ing. arch. Irena Langová

ateliér urbanismu a architektury II

tel. :+420 378 035 024
e-mail: langovai@plzen.euÚzemní studie U Statku řeší dosud nezastavěnou plochu na jihozápadním okraji městské části Plzeň–Křimice vhodnou k realizaci především nízkopodlažní obytné zástavby. Pozemek, který má klíčový význam pro napojení celé rozvojové lokality, však přešel do soukromého vlastnictví, vlastník pozemek oplotil a v jeho jižní části nechal navršit zemní val. S ohledem na tuto skutečnost bylo dopravní napojení řešeného území navrženo ve dvou variantách, a to v původní trase, nebo přes stávající areál výroby a služeb. Koncepce celkového řešení území je dána trasou hlavní obslužné komunikace a je doplněna sítí obytných ulic. Území je rozděleno do jednotlivých bloků, pro které jsou stanoveny regulační podmínky pro zástavbu a to především v samostatných rodinných domech. Zástavbu lze však zahustit realizací dvojdomů nebo řadových či bytových domů.

Územní studie Žitná řeší území na západním okraji městské části Plzeň–Křimice. V rámci schvalovaných změn Územního plánu města Plzně došlo v roce 2006 k rozšíření stávající rozvojové lokality Žitná pro bydlení. Dokumentace již bere v úvahu širší území, navrhuje základní regulační podmínky pro zástavbu, navazuje na navrženou komunikační síť a prověřuje především možnosti odkanalizování. Návrh respektuje blokovou urbanistickou strukturu. Podél Chebské ulice se vzhledem k zatížení území hlukem z provozu na přilehlé komunikaci předpokládá umístění nebytových objektů – služeb apod. Část území při Chebské ulici je nutné ponechat jako nezastavitelný koridor za účelem vedení všech řadů technické infrastruktury a umístění čerpací stanice.

 

 

4175

Dokumenty ke stažení