ÚvodÚzemní plánováníÚzemní studieÚzemní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 4

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 4

Kontaktní informace

Ing. arch. Irena Langová

ateliér urbanismu a architektury II

tel. :+420 378 035 024
e-mail: langovai@plzen.euPro lokalitu městského obvodu Plzeň 4 byly vytvořeny následující územní studie a územně analytické podklady. Jejich kompletní seznam a znění nalezete ke stažení na webu města Plzně nebo v následujících odstavcích, které vybrané studie krátce shrnují.

Územní studie

Krajinářské studie

Regenerace sídlišť

Územní studie Plzeň, Bukovec a Bukovec – K Úvozu

Územní studie Plzeň, Bukovec a Bukovec – K Úvozu (podklady ke stažení) stanovuje podmínky pro možný rozvoj území, včetně prostorové regulace možné zástavby a podmínky pro dopravní a technickou infrastrukturu. Studie řeší dvě území, které jsou v Územním plánu Plzeň vymezeny jako zastavitelné plochy určené pro rozdílný způsob využití plochy smíšené obytné. Jedná se o části lokalit 4_2a Bukovec a 4_3a Bukovec K Úvozu. Řešená území se nacházejí na severovýchodním okraji města Plzně v městské části Bukovec. Zastavitelné území lokality 4_2a Bukovec ležící při ulici K Papírně, navazuje na původní nízkopodlažní zástavbu rodinných domů. Hlavním principem návrhu zastavění dosud nezastavěného území je snaha o propojení historické části Bukovce a navazujících míst s územím Chlumku a taktéž možné doplnění občanské vybavenosti typu drobný obchod, služby. Návrh člení území na jednotlivé bloky. Pro každý blok je stanovena prostorová a plošná regulace. V řešeném území je navržena nízkopodlažní zástavba rodinnými izolovanými či řadovými domy. Územní studie byla Územní studie byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 163 ze dne 22. února 2018a je vložena do evidence územně plánovací činnosti obcí.

Územní studie Plzeň, Hřbitovní – Hrádecká

Územní studie Plzeň, Hřbitovní – Hrádecká (podklady ke stažení) řeší návrh budoucí zástavby v území původní výtopny, jejíž provoz byl před několika lety zastaven, které leží na okraji městské čtvrti Doubravka. Rozsáhlé území je dnes částečně využíváno.  Návrh revitalizace představuje soulad navrženého využití a struktury zástavby s využitím a strukturou zástavby navazující. Idea vytvoření komunikační osy území, která rozdělí řešené území na funkčně odlišné celky, formuje nejen možnosti obsluhy území, ale také funkční a prostorové podmínky. V návaznosti na stabilizované výrobní území při Hřbitovní ulici je vymezen blok určený pro služby, drobné provozovny, administrativu nebo volný čas. Druhý blok navazující na krajinné zázemí podél vodoteče je určený zejména pro bydlení. V rámci územní studie byly prověřeny rozdílné formy zástavby. Pro jednotlivé bloky je stanovena prostorová regulace a podmínky pro připojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Územní studie Hřbitovní - Hrádecká dokončená v březnu 2016 byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 332 ze dne 6. dubna 2017 jako podklad pro rozhodování v území a bude vložena do evidence územně plánovací činnosti obcí.

Územní studie Plzeň, Rokycanská – Spolková

Územní studie Plzeň, Rokycanská – Spolková (podklady ke stažení) je zpracovaná pro území navazující na Rokycanskou ulici v úseku mezi mostem přes řeku Úslavu a křížením s Masarykovou a Dlouhou ulicí. Studie navrhuje řešení úprav Rokycanské a Spolkové ulice, které zahrnují zejména řešení příčných propojení přes Rokycanskou včetně prověření možnosti propojení ulic Sousedská a Rodinná lávkou. Úpravy Rokycanské zahrnují například vyčlenění nových ploch pro statickou a cyklistickou dopravu nebo úpravu křižovatky s místy pro přecházení. Návrh uspořádání Spolkové ulice zahrnuje možnost otáčení vozidel a vhodnými prostředky zajišťuje oddělení předprostoru Divadla ALFA. Je také řešeno parkování pro autobusy návštěvníků Divadla ALFA. Dále jsou řešeny možnosti využití území, které navazuje na Rokycanskou ulici a vztahy na krajinné zázemí bloků při Spolkové a Živnostenské ulici, které zasahuje do nivy řeky Úslavy. Územní studie Plzeň, Rokycanská - Spolková z roku 2014 byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 1031 ze dne 11. září 2014.

Územní studie pro lokalitu Červený Hrádek – lokalita Vesnická

Územní studie pro lokalitu Červený Hrádek – lokalita Vesnická (podklady ke stažení) stanovuje základní funkční a prostorové podmínky pro výstavbu, podmínky pro řešení dopravní a technické infrastruktury a vytváří předpoklad pro vznik kvalitní obytné čtvrti pro bydlení v rodinných domech. Jihozápadně orientovaná mírně svažitá lokalita o rozloze cca 6 ha se nachází na východním okraji Červeného Hrádku a navazuje na stávající zástavbu rodinnými domy. Koncepce řešení vychází z polohy lokality a základních limit území, především trasy vzdušného vedení VN a meliorace. Součástí lokality je i veřejné prostranství a plochy zeleně. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.   

Územní studie Plzeň – Cvokařská – Doubravecká

Územní studie Plzeň – Cvokařská – Doubravecká (podklady ke stažení) se věnuje lokalitě, která je v Územním plánu Plzeň vymezena jako plocha určená pro využití obchod, služby a výrobu. Jedná se o samostatnou lokalitu 4_42 Zóna Cvokařská. Lokalita je z jedné strany ohraničena železniční tratí a z druhé řekou Úslavou. Její využití výrazně ovlivňují jak stávající komunikace Rokycanská a Jateční, tak plánovaná komunikace I. třídy - I/20. Urbanistickým těžištěm lokality je uliční prostor Rokycanské ulice, která je jednou z hlavních tříd při vstupu do města. Cílem návrhu je vytvořit zde městský charakter zástavby, odpovídající výšky a typologie objektů. Je navrhováno doplnění zástavby hlavně obestavění Rokycanské ulice. Návrh je zpracován variantně. První varianta respektuje veškeré technické limity v území a navrhuje možnou dostavbu pouze tam, kde nedochází ke kolizi s jejich trasou. Výhledová varianta předpokládá přeložení významných kanalizačních řadů a vodovodu.  Návrh též uvažuje o rozšíření stávajícího systému pěších tras a cyklostezek podél řeky Úslavy s propojením do centra města. Územní studie slouží jako podklad pro rozhodování v území a bude vložena do evidence územně plánovací činnosti obcí.

9325