ÚvodÚzemní plánováníÚzemní studieÚzemní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 4

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 4

Kontaktní informace

Ing. arch. Irena Langová

ateliér urbanismu a architektury II

tel. :+420 378 035 024
e-mail: langovai@plzen.euPro lokalitu městského obvodu Plzeň 4 byly vypracovány následující územní studie (více informací ke čtení a stažení níže):

Územní studie Hřbitovní - Hrádecká řeší návrh budoucí zástavby v území původní výtopny, jejíž provoz byl před několika lety zastaven, které leží na okraji městské čtvrti Doubravka. Rozsáhlé území je dnes částečně využíváno.  Návrh revitalizace představuje soulad navrženého využití a struktury zástavby s využitím a strukturou zástavby navazující. Idea vytvoření komunikační osy území, která rozdělí řešené území na funkčně odlišné celky, formuje nejen možnosti obsluhy území, ale také funkční a prostorové podmínky. V návaznosti na stabilizované výrobní území při Hřbitovní ulici je vymezen blok určený pro služby, drobné provozovny, administrativu nebo volný čas. Druhý blok navazující na krajinné zázemí podél vodoteče je určený zejména pro bydlení. V rámci územní studie byly prověřeny rozdílné formy zástavby. Pro jednotlivé bloky je stanovena prostorová regulace a podmínky pro připojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Územní studie Hřbitovní - Hrádecká dokončená v březnu 2016 byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 332 ze dne 6. 4. 2017 jako podklad pro rozhodování v území a bude vložena do evidence územně plánovací činnosti obcí.

Územní studie Plzeň, Rokycanská - Spolková je zpracovaná pro území navazující na Rokycanskou ulici v úseku mezi mostem přes řeku Úslavu a křížením s Masarykovou a Dlouhou ulicí. Studie navrhuje řešení úprav Rokycanské a Spolkové ulice, které zahrnují zejména řešení příčných propojení přes Rokycanskou včetně prověření možnosti propojení ulic Sousedská a Rodinná lávkou. Úpravy Rokycanské zahrnují například vyčlenění nových ploch pro statickou a cyklistickou dopravu nebo úpravu křižovatky s místy pro přecházení. Návrh uspořádání Spolkové ulice zahrnuje možnost otáčení vozidel a vhodnými prostředky zajišťuje oddělení předprostoru Divadla ALFA. Je také řešeno parkování pro autobusy návštěvníků Divadla ALFA. Dále jsou řešeny možnosti využití území, které navazuje na Rokycanskou ulici a vztahy na krajinné zázemí bloků při Spolkové a Živnostenské ulici, které zasahuje do nivy řeky Úslavy. Územní studie Plzeň, Rokycanská - Spolková z roku 2014 byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 1031 ze dne 11. 9. 2014.

Územní studie pro lokalitu Červený Hrádek – Vesnická stanovuje základní funkční a prostorové podmínky pro výstavbu, podmínky pro řešení dopravní a technické infrastruktury a vytváří předpoklad pro vznik kvalitní obytné čtvrti pro bydlení v rodinných domech. Jihozápadně orientovaná mírně svažitá lokalita o rozloze cca 6 ha se nachází na východním okraji Červeného Hrádku a navazuje na stávající zástavbu rodinnými domy. Koncepce řešení vychází z polohy lokality a základních limit území, především trasy vzdušného vedení VN a meliorace. Součástí lokality je i veřejné prostranství a plochy zeleně. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.   

S ohledem na změny v železniční dopravě, změnu provozu v areálu bývalé papírny, majetkoprávní vztahy a záměry nových vlastníků došlo v roce 2007 ke zpracování územní studie pro lokalitu Plzeň - Bukovec, která aktualizuje rozvojové možnosti v této lokalitě. Územní studie je zaměřena na řešení dvou základních částí, a to části mezi severní zástavbou Újezdu a stávající tratí ČD a dále na území bývalé papírny. Jedním z hlavních úkolů studie bylo prověřit možnosti využití stávajícího koridoru rušené železniční trati (po realizaci III. tranzitního železničního koridoru) pro nové komunikace a jejich napojení na stávající komunikační síť. Území bývalé papírny bylo posuzováno na základě dostupných informací o stávajících aktivitách v areálu a dle rozvojových záměrů současných vlastníků. Byly rámcově prověřeny možnosti sportovně-rekreačního využití území a posouzena reálnost využití stávajících objektů jako zázemí pro sportovně-rekreační funkci. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.    

Územní studie rozvojové lokality Hřbitovní představuje komplexní dokumentaci, která shrnuje a doplňuje závěry dříve zpracovaných dokumentací pro lokalitu, která má velký potenciál především pro rozvoj výrobních aktivit. Při návrhu řešení bylo třeba respektovat především dopravní napojení území z Rokycanské a Hřbitovní ulice, a vedení zásobních a výtlačných řadů. Ve studii jsou navrženy regulace pro zástavbu lokality a podmínky pro dopravní i technickou infrastrukturu. Z územní studie mimo jiné vyplývá, že území, které leží zcela v oblasti druhého a třetího tlakového pásma vodovodu, bude možné gravitačně zásobit vodou až po výstavbě vodárenských souborů Švabiny a Holý vrch. Provizorní zásobení části území vodou lze zajistit po dokončení výstavby vodárenského souboru Lobzy. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.  

5202

Dokumenty ke stažení