ÚvodÚzemní plánováníÚzemní studieÚzemní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 4

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 4

Kontaktní informace

Ing. arch. Irena Langová

ateliér urbanismu a architektury II

tel. :+420 378 035 024
e-mail: langovai@plzen.euÚzemní studie pro lokalitu Červený Hrádek – Vesnická stanovuje základní funkční a prostorové podmínky pro výstavbu, podmínky pro řešení dopravní a technické infrastruktury a vytváří předpoklad pro vznik kvalitní obytné čtvrti pro bydlení v rodinných domech. Jihozápadně orientovaná mírně svažitá lokalita o rozloze cca 6 ha se nachází na východním okraji Červeného Hrádku a navazuje na stávající zástavbu rodinnými domy. Koncepce řešení vychází z polohy lokality a základních limit území, především trasy vzdušného vedení VN a meliorace. Součástí lokality je i veřejné prostranství a plochy zeleně.

S ohledem na změny v železniční dopravě, změnu provozu v areálu bývalé papírny, majetkoprávní vztahy a záměry nových vlastníků došlo v roce 2007 ke zpracování územní studie pro lokalitu Plzeň–Bukovec, která aktualizuje rozvojové možnosti v této lokalitě. Územní studie je zaměřena na řešení dvou základních částí, a to části mezi severní zástavbou Újezdu a stávající tratí ČD a dále na území bývalé papírny. Jedním z hlavních úkolů studie bylo prověřit možnosti využití stávajícího koridoru rušené železniční trati (po realizaci III. tranzitního železničního koridoru) pro nové komunikace a jejich napojení na stávající komunikační síť. Území bývalé papírny bylo posuzováno na základě dostupných informací o stávajících aktivitách v areálu a dle rozvojových záměrů současných vlastníků. Byly rámcově prověřeny možnosti sportovně-rekreačního využití území a posouzena reálnost využití stávajících objektů jako zázemí pro sportovně-rekreační funkci.

Územní studie rozvojové lokality Hřbitovní představuje komplexní dokumentaci, která shrnuje a doplňuje závěry dříve zpracovaných dokumentací pro lokalitu, která má velký potenciál především pro rozvoj výrobních aktivit. Při návrhu řešení bylo třeba respektovat především dopravní napojení území z Rokycanské a Hřbitovní ulice, a vedení zásobních a výtlačných řadů. Ve studii jsou navrženy regulace pro zástavbu lokality a podmínky pro dopravní i technickou infrastrukturu. Z územní studie mimo jiné vyplývá, že území, které leží zcela v oblasti druhého a třetího tlakového pásma vodovodu, bude možné gravitačně zásobit vodou až po výstavbě vodárenských souborů Švabiny a Holý vrch. Provizorní zásobení části území vodou lze zajistit po dokončení výstavby vodárenského souboru Lobzy.

9155

Dokumenty ke stažení