ÚvodÚzemní plánováníÚzemní studieÚzemní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

Kontaktní informace

Ing. arch. Irena Langová

ateliér urbanismu a architektury II

tel. :+420 378 035 024
e-mail: langovai@plzen.euÚzemní studie Plzeň-Slovany, lokalita bývalých kasáren byla zpracována jako podklad pro případnou změnu územního plánu. Hlavním cílem bylo stanovit základní principy řešení území. Lokalita bývalých kasáren Slovany je jedním z nejrozsáhlejších takzvaných „brownfields“ na území Plzně. Zpracovaná studie navrhuje řešit území bývalých kasáren Slovany tak, aby zde vznikla nová zajímavá živá městská část a byla odstraněna nepropustná bariéra mezi zástavbou Slovan a zástavbou na Bručné a Čechurově. V lokalitě je navržen park o ploše minimálně 2 hektary, který je umístěn v centru nově navržené městské časti a navazuje na plochy bydlení a občanské vybavenosti. Pro obsluhu území městskou hromadnou dopravou bylo navrženo prodloužení tramvajové trati v trase Nepomucká–Jasmínová až do nové konečné stanice v ulici Mezi Řekami, kde by mělo v budoucnu vzniknout i parkoviště typu P + R.

Jedná se o území bývalého pivovaru o rozloze 5,1 ha, které je ve vlastnictví města. Areál Světovar leží na jižním okraji oblíbeného rezidenčního městského obvodu Slovany, který má převážně klasické urbanistické uspořádání ulic a bloků a chybí mu jednoznačné urbanistické a společenské centrum. Světovar tak může nabídnout něco nového, tedy čtvrť, kde se v jednom areálu potkají kulturní instituce celostátního významu s obytnými domy, studentským bydlením, kancelářemi, obchody, restauracemi atd. Nejdůležitějším bonusem území je vlastní areál s hodnotnou průmyslovou architekturou silného výrazu. Studie stanoví zásady regulace, důraz je kladen na výškovou přiměřenost, tedy aby novostavby nepřevyšovaly původní zástavbu a nedošlo k narušení kompozice stávajících staveb a dominanty komína. Je stanoveno i měřítko, regulační čára nebo forma využití parteru, kdy přízemí staveb by mělo být v zásadě určeno pro obchody a služby. Pro každou rozvojovou plochu a objekt je studií navrženo funkční využití, jehož reálnost je prověřena návrhem dispozic jednotlivých objektů.

V jihovýchodní části Plzně je několik rozvojových území s různým funkčním využitím, avšak se společným řešením dopravy a sítí technické infrastruktury. Jedná se o rozvojová území Bručná – Barvínková – Nepomucká-východ a Nepomucká-západ. Pro všechna tato území je zpracován společný návrh. V roce 2002 byla zpracována urbanistická studie Plzeň, Nepomucká – západ. Vzhledem k tomu, že se změnily některé podmínky z hlediska dopravní a technické infrastruktury a část území byla zastavěna (např. obchodní komplex Olympia), byla v roce 2010 aktualizována a byla řešena jako jeden celek. Aktualizace navrhuje podmínky pro další zástavbu, dopravní a technickou infrastrukturu.

 

 

2575

Dokumenty ke stažení

Vizualizace - Světovar(PNG, 928,43 kB)