ÚvodÚzemní plánováníÚzemní studieÚzemní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

Kontaktní informace

Ing. Jitka Hánová

Vedoucí Úseku územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euPro lokalitu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany byly vytvořeny následující územní studie a územně analytické podklady. Jejich kompletní seznam a znění nalezete ke stažení na webu města Plzně nebo v následujících odstavcích, které vybrané studie krátce shrnují.

Krajinářské studie

Regenerace sídlišť

 

Územní studie Areál Světovar

Areál Světovar (podklady ke stažení) zahrnuje území bývalého pivovaru o rozloze 5,1 ha, které je ve vlastnictví města. Areál leží na jižním okraji oblíbeného rezidenčního městského obvodu Slovany, který má převážně klasické urbanistické uspořádání ulic a bloků a chybí mu jednoznačné urbanistické a společenské centrum. Světovar tak může nabídnout něco nového, tedy čtvrť, kde se v jednom areálu potkají kulturní instituce celostátního významu s obytnými domy, studentským bydlením, kancelářemi, obchody, restauracemi atd. Nejdůležitějším bonusem území je vlastní areál s hodnotnou průmyslovou architekturou silného výrazu. Studie stanovuje zásady regulace, kdy je důraz kladen na výškovou přiměřenost, tedy aby novostavby nepřevyšovaly původní zástavbu a nedošlo k narušení kompozice stávajících staveb a dominanty komína. Je stanoveno i měřítko, regulační čára nebo forma využití parteru, kdy přízemí staveb by mělo být v zásadě určeno pro obchody a služby. Pro každou rozvojovou plochu a objekt je studií navrženo funkční využití, jehož reálnost je prověřena návrhem dispozic jednotlivých objektů. Územní studie Areál Světovar (D3A, spol. s r.o., 12/2011) schválena Zastupitelstvem města Plzně č. u. 317 ze dne 21. června 2012.

Územní studie Plzeň - lokalita U Radbuzy - Zahradní

Lokalita U Radbuzy – Zahradní (podklady ke stažení) je v Územním plánu Plzeň určená pro další rozvoj zástavby pro bydlení a rekreaci. Navržené prostorové uspořádání reaguje na okrajovou údolní polohu v meandru řeky Radbuzy, současně zastavěné území i možnosti napojení na stávající komunikační síť – ulice Liliová a Habrová. Koncepce řešení území se odvíjí od rozšíření komunikačního skeletu tak, aby umožňoval optimální obsluhu řešeného území a zároveň splnil podmínky pro vedení technické infrastruktury. Pro dané území, jeho obsluhu a zahájení výstavby je klíčové vymezení dostatečných dopravních koridorů. Část řešeného území je navržena pro bydlení a část podél řeky Radbuzy, která je částečně zasažená záplavovým územím, je určená pro rekreační využití. Návrhem byl vymezen prostor pro zástavbu i sportovní aktivity a rovněž nezastavitelné území, které je určené pro vedení sítí technické infrastruktury a dopravní obsluhu. Územní studie Plzeň, U Radbuzy – Zahradní z roku 2016 byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 333 ze dne 6. dubna 2017 jako podklad pro rozhodování v území a bude vložena do evidence územně plánovací činnosti obcí.

Územní studie Plzeň – Slovany, lokalita bývalých kasáren

Územní studie Plzeň – Slovany, lokalita bývalých kasáren (podklady ke stažení) byla zpracována jako podklad pro případnou změnu územního plánu. Hlavním cílem bylo stanovit základní principy řešení území. Lokalita bývalých kasáren Slovany je jedním z nejrozsáhlejších takzvaných „brownfields“ na území Plzně. Zpracovaná studie navrhuje řešit území bývalých kasáren Slovany tak, aby zde vznikla nová zajímavá živá městská část a byla odstraněna nepropustná bariéra mezi zástavbou Slovan a zástavbou na Bručné a Čechurově. V lokalitě je navržen park o ploše minimálně 2 hektary, který je umístěn v centru nově navržené městské časti a navazuje na plochy bydlení a občanské vybavenosti. Pro obsluhu území městskou hromadnou dopravou bylo navrženo prodloužení tramvajové trati v trase Nepomucká–Jasmínová až do nové konečné stanice v ulici Mezi Řekami, kde by mělo v budoucnu vzniknout i parkoviště typu P + R.

Územní studie Plzeň - Nepomucká

Územní studie Plzeň - Nepomucká (podklady ke stažení).  Řešené území se nachází v nezastavěné části mezi příměstskými částmi Bručná a Černice, je vhodné pro výstavbu urbanisticky kvalitního celku. Území je dostupné z přilehlé komunikační sítě a má dobré podmínky pro zástavbu i novou dopravní a technickou infrastrukturu z hlediska konfigurace terénu. Základní urbanistická koncepce podtrhuje skutečnost, že osu řešeného území tvoří ulice Nepomucká. Navrhovanou formu Nepomucké jako městské třídy podporuje požadavek na umístění veřejně přístupného parteru. Návrhem komunikační sítě je území rozděleno na jednotlivé bloky, pro které jsou stanoveny podrobné prvky prostorové regulace. Navržená struktura zástavby zhodnocuje potenciál území a podtrhuje urbanistickou kompozici a vhodně navazuje na stávající zástavbu. Umožňuje vytvoření veřejného prostranství jak formou náměstí, tak parku vzájemně propojenými pěší zónou. Navržený rozsáhlý rozvoj bytové zástavby s sebou přináší nutnost doplnit území občanskou vybaveností. V návrhu je uvažováno s umístěním mateřské školy v jihozápadní části území a základní školy ve východní části, zázemí pro volnočasové aktivity se uvažuje v plochách veřejného prostranství. V rámci bloků se uvažuje s umístěním mobiliáře (tj. pískoviště, herní prvky atd.). Komunikační síť je tvořená obslužnými a obytnými ulicemi, které jsou navrhovány v dimenzích, které umožní jak vedení sítí TI, tak veřejné dopravy nebo pěších a cyklistů. Doprava v klidu bude řešena v rámci bloků a na vlastním pozemku. Pro parkování návštěvníků bude možné využít parkovací pruhy podél obslužných komunikací. Navržený rozvoj území vyžaduje obsluhu území pravidelnou radiální linkou propojující obytnou zástavbu s centrem města. Pro vedení trolejbusové linky je využita Nepomucká ulice procházející zhruba středem navrženého obytného komplexu. Nová trolejbusová trať povede od křižovatky se Štefánikovou ulicí po křižovatku s ulicí K Plzenci. Územní studie „Plzeň, Nepomucká 2_15a byla odsouhlasena Radou města Plzně usnesením č. 642 dne 27. 06. 2022 jako podklad pro rozhodování v území a byla vložena do evidence územně plánovací činnosti obcí.

Územní studie Plzeň – Papírna

Územní studie Plzeň – Papírna (podklady ke stažení) se věnuje lokalitě, která je v Územním plánu Plzeň vymezena jako přestavbová plocha určená pro využití smíšené obytné. Jedná se o samostatnou lokalitu 2_16 Papírna. Lokalitu tvoří areál bývalé papírny, který vymezuje meandr řeky Radbuzy a ulice Cyklistická a Zahradní. Jedná se o jedno z velmi důležitých přestavbových území vnitřního města, které má potenciál pro doplnění a posílení rezidenčního charakteru této části města. Studie zohledňuje jedinečnost a identitu lokality, zejména respektováním a zachováním objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 104998. Návrh stanovuje podmínky pro možný rozvoj území, včetně prostorové regulace možné zástavby a podmínky pro dopravní a technickou infrastrukturu. Územní studie Plzeň – Papírna byla odsouhlasena Radou města Plzně usnesením č.  1146 ze dne 9. listopadu 2017 jako podklad pro rozhodování v území a bude vložena do evidence územně plánovací činnosti obcí.  

7002