ÚvodÚzemní plánováníÚzemní studieÚzemní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

Kontaktní informace

Ing. arch. Irena Langová

ateliér urbanismu a architektury II

tel. :+420 378 035 024
e-mail: langovai@plzen.euPro lokalitu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany byly vytvořeny následující územní studie a územně analytické podklady. Jejich kompletní seznam a znění nalezete ke stažení na webu města Plzně nebo v následujících odstavcích, které vybrané studie krátce shrnují.

Územní studie

Krajinářské studie

Regenerace sídlišť

 

Územní studie Areál Světovar

Areál Světovar (podklady ke stažení) zahrnuje území bývalého pivovaru o rozloze 5,1 ha, které je ve vlastnictví města. Areál leží na jižním okraji oblíbeného rezidenčního městského obvodu Slovany, který má převážně klasické urbanistické uspořádání ulic a bloků a chybí mu jednoznačné urbanistické a společenské centrum. Světovar tak může nabídnout něco nového, tedy čtvrť, kde se v jednom areálu potkají kulturní instituce celostátního významu s obytnými domy, studentským bydlením, kancelářemi, obchody, restauracemi atd. Nejdůležitějším bonusem území je vlastní areál s hodnotnou průmyslovou architekturou silného výrazu. Studie stanovuje zásady regulace, kdy je důraz kladen na výškovou přiměřenost, tedy aby novostavby nepřevyšovaly původní zástavbu a nedošlo k narušení kompozice stávajících staveb a dominanty komína. Je stanoveno i měřítko, regulační čára nebo forma využití parteru, kdy přízemí staveb by mělo být v zásadě určeno pro obchody a služby. Pro každou rozvojovou plochu a objekt je studií navrženo funkční využití, jehož reálnost je prověřena návrhem dispozic jednotlivých objektů. Územní studie Areál Světovar (D3A, spol. s r.o., 12/2011) schválena Zastupitelstvem města Plzně č. u. 317 ze dne 21. června 2012.

Územní studie Plzeň - lokalita U Radbuzy - Zahradní

Lokalita U Radbuzy – Zahradní (podklady ke stažení) je v Územním plánu Plzeň určená pro další rozvoj zástavby pro bydlení a rekreaci. Navržené prostorové uspořádání reaguje na okrajovou údolní polohu v meandru řeky Radbuzy, současně zastavěné území i možnosti napojení na stávající komunikační síť – ulice Liliová a Habrová. Koncepce řešení území se odvíjí od rozšíření komunikačního skeletu tak, aby umožňoval optimální obsluhu řešeného území a zároveň splnil podmínky pro vedení technické infrastruktury. Pro dané území, jeho obsluhu a zahájení výstavby je klíčové vymezení dostatečných dopravních koridorů. Část řešeného území je navržena pro bydlení a část podél řeky Radbuzy, která je částečně zasažená záplavovým územím, je určená pro rekreační využití. Návrhem byl vymezen prostor pro zástavbu i sportovní aktivity a rovněž nezastavitelné území, které je určené pro vedení sítí technické infrastruktury a dopravní obsluhu. Územní studie Plzeň, U Radbuzy – Zahradní z roku 2016 byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 333 ze dne 6. dubna 2017 jako podklad pro rozhodování v území a bude vložena do evidence územně plánovací činnosti obcí.

Územní studie Plzeň – Slovany, lokalita bývalých kasáren

Územní studie Plzeň – Slovany, lokalita bývalých kasáren (podklady ke stažení) byla zpracována jako podklad pro případnou změnu územního plánu. Hlavním cílem bylo stanovit základní principy řešení území. Lokalita bývalých kasáren Slovany je jedním z nejrozsáhlejších takzvaných „brownfields“ na území Plzně. Zpracovaná studie navrhuje řešit území bývalých kasáren Slovany tak, aby zde vznikla nová zajímavá živá městská část a byla odstraněna nepropustná bariéra mezi zástavbou Slovan a zástavbou na Bručné a Čechurově. V lokalitě je navržen park o ploše minimálně 2 hektary, který je umístěn v centru nově navržené městské časti a navazuje na plochy bydlení a občanské vybavenosti. Pro obsluhu území městskou hromadnou dopravou bylo navrženo prodloužení tramvajové trati v trase Nepomucká–Jasmínová až do nové konečné stanice v ulici Mezi Řekami, kde by mělo v budoucnu vzniknout i parkoviště typu P + R.

Územní studie Plzeň - Nepomucká

V jihovýchodní části Plzně je několik rozvojových území s různým funkčním využitím, avšak se společným řešením dopravy a sítí technické infrastruktury. Jedná se o rozvojová území Bručná – Barvínková – Nepomucká-východ a Nepomucká-západ. Pro všechna tato území je zpracován společný návrh Plzeň – Nepomucká (podklady ke stažení). V roce 2002 byla zpracována urbanistická studie Plzeň, Nepomucká – západ. Vzhledem k tomu, že se změnily některé podmínky z hlediska dopravní a technické infrastruktury a část území byla zastavěna (např. obchodní komplex Olympia), byla v roce 2010 aktualizována a byla řešena jako jeden celek. Aktualizace navrhuje podmínky pro další zástavbu, dopravní a technickou infrastrukturu.

Územní studie Plzeň – Papírna

Územní studie Plzeň – Papírna (podklady ke stažení) se věnuje lokalitě, která je v Územním plánu Plzeň vymezena jako přestavbová plocha určená pro využití smíšené obytné. Jedná se o samostatnou lokalitu 2_16 Papírna. Lokalitu tvoří areál bývalé papírny, který vymezuje meandr řeky Radbuzy a ulice Cyklistická a Zahradní. Jedná se o jedno z velmi důležitých přestavbových území vnitřního města, které má potenciál pro doplnění a posílení rezidenčního charakteru této části města. Studie zohledňuje jedinečnost a identitu lokality, zejména respektováním a zachováním objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 104998. Návrh stanovuje podmínky pro možný rozvoj území, včetně prostorové regulace možné zástavby a podmínky pro dopravní a technickou infrastrukturu. Územní studie Plzeň – Papírna byla odsouhlasena Radou města Plzně usnesením č.  1146 ze dne 9. listopadu 2017 jako podklad pro rozhodování v území a bude vložena do evidence územně plánovací činnosti obcí.  

3092