ÚvodÚzemní plánováníÚzemní studieÚzemní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 10 – Lhota

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 10 – Lhota

Kontaktní informace

Ing. arch. Irena Králová

ateliér urbanismu a architektury I

tel. :+420 378 035 030
e-mail: kralova@plzen.euPro lokalitu městského obvodu Plzeň 10 – Lhota byly vytvořeny následující územní studie a územně analytické podklady. Jejich kompletní seznam a znění nalezete ke stažení na webu města Plzně nebo v následujících odstavcích, které vybrané studie krátce shrnují.

Územní studie

Územní studie Plzeň – Lhota – Na Dolíkách II.

Územní studie Plzeň – Lhota – Na Dolíkách II. (podklady ke stažení) stanovuje regulační podmínky, pro vznik kvalitní obytné čtvrti. Území navazuje na zastavěnou část obce a je zde možné situovat rodinné domy samostatně stojící a dvojdomy, vyloučena je zástavba řadovými domy. Koncepce řešení a návrh regulačních prvků vychází především z polohy území na okrajích zástavby Lhoty v kontaktu s lesem Mokřiny, charakteru okolní zástavby, a dále z jeho limit, tedy především trasy vzdušného vedení vysokého napětí a ochranného pásma lesa. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

 

Územní studie Plzeň - Lhota

Předmětem řešení této urbanistické studie z roku 2006 bylo upřesnění podmínek pro výstavbu v zastavitelných plochách a nutnost stanovení závazných regulačních prvků pro výstavbu v jednotlivých rozvojových lokalitách. Regulační prvky jsou závazným podkladem pro další podrobnější dokumentace a slouží pro koordinaci záměrů v území.

Řešené území se nachází v jihozápadní části města Plzně na katastrálním území Lhota u Dobřan. Ze správního hlediska je Lhota městský obvod Plzeň 10. Území Plzně - Lhoty je určeno územním plánem především pro rodinné bydlení a individuální rekreaci s přiměřenými lokálními plochami pro občanskou vybavenost, služby a výrobu. Výrazný podíl území tvoří zeleň zastoupená v různých formách - urbanistická zeleň, krajinná zeleň, travní porosty a lesy.

Důvodem pro zvolený rozsah území, řešeného v US, je vytvoření logických, především dopravních vazeb mezi jednotlivými návrhovými plochami. Řešené území je v  urbanistické studii rozděleno do jednotlivých očíslovaných lokalit, jejichž urbanistická koncepce reaguje v přímé vazbě na existenci nadřazených tras technické infrastruktury a existujících limit území, ale i na celkovou prostupnost území po stránce logické provázanosti komunikačních sítí a propojení technické infrastruktury. Dominujícím prvkem v území bude zástavba samostatnými rodinnými domy.

V současné době zpracovává ÚKRMP novou územní studii, která výše uvedenou studii nahradí. Předpoklad vložení do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR je cca 06/2019.

1345