ÚvodÚzemní plánováníÚzemní studieÚzemní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 1

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 1

Kontaktní informace

Ing. Jitka Hánová

úsek územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euPro lokalitu městského obvodu Plzeň 1 byly vytvořeny následující územní studie (více informací ke čtení a stažení níže):

Pořízení Územní studie Karlovarská předepisuje Územní plán Plzeň jako závaznou podmínku pro rozhodování v území. Řešené území o cca 41,8 ha je tzv. území přestavbové pro způsob využití plochy smíšené obytné. Územím prochází kapacitní komunikace, jediná spojnice mezi severem a centra města, která není s územím provázána a její fyzické řešení nevytváří uliční prostor. Charakteristickým rysem tohoto území je zásadní rozpor mezi jednoznačně centrální polohou území a velmi narušenou, či nevhodnou urbanistickou strukturou. Dalším specifikem je fenomén, kdy krajina v podobě nivních luk vstupuje hluboko do města až do kontaktu s centrem. V území chybí (kromě systému protipovodňové ochrany) urbanisticky jasné vymezení hranice mezi těmito přírodními plochami a plochami zastavitelnými. Územní studie navrhuje pro přestavbovou část lokality prostorovou regulaci a další podmínky pro zástavbu tak, aby posílila polyfunkční charakter lokality s důrazem na doplnění a obestavění Karlovarské třídy kompaktní městskou zástavbou tak, aby podpořila rozvoj Karlovarské jako městské třídy a rozvoj kvalitní městské zástavby s vazbou na krajinné zázemí. Studie dále prověřuje napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Územní studie "Plzeň, Karlovarská" (9/2015) byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 174 ze dne 2. 3. 2017.

Územní studie Plzeň – Sylván a Vinice-sever, tvoří komplexní návrh urbanistického řešení pro dané území. Územní studie je zpracována pro rozvojové území, které je určeno z velké části pro bydlení a jeho doprovodné funkce. Jedná se o rozsáhlé (cca 100 ha) území, ležící na severním okraji města, s velmi atraktivní polohou jižního svahu s výhledem na centrum města. Osou celého území je prodloužená alej Svobody pokračující směrem k západnímu okruhu. Na tuto páteřní komunikaci se napojují další městské ulice, které řešené území člení na několik menších částí (bloků), pro každou část je stanovena samostatná regulace. Pro dopravní obsluhu území je navrhována tramvaj v ulici Na Chmelnicích, její konečná je řešena variantně, a to buď jako úvrať ve stávajícím koridoru ulice Na Chmelnicích, nebo jako smyčkové obratiště v přímě vazbě na tuto ulici. Zástavba v této lokalitě je však limitována několika faktory, a to nutností vybudovat nové dostatečné dopravní napojení území (v prodloužení aleje Svobody, napojení na západní okruh), a řešení odkanalizování (vybudování retenční nádrže Vinice).  Územní studie byla schválena Radou města Plzně č. u. 598 ze dne 21. a 25. 5. 2015.
Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.  

Územní studie pro lokalitu U statku na Košutce prověřuje řešené území z hlediska možného způsobu zástavby a napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Stanovuje základní funkční a prostorové podmínky pro výstavbu, podmínky pro řešení dopravní a technické infrastruktury a vytvořit předpoklady pro vznik kvalitní zástavby. Podmínky pro zástavbu jsou stanoveny ve dvou variantách, a to buď pro celé území se zachováním košuteckého statku (varianta A), nebo v případě jeho demolice (varianta B). Koncepce řešení a návrh základních regulačních prvků vychází jak z polohy území na okraji zástavby v severozápadní části Plzně, tak jeho limit, tedy především vedení vodovodních řadů a respektování tras radioreleových spojů. V území je možné situovat vícepodlažní zástavbu, halové objekty a v jednom bloku také bytové domy. Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování o budoucích záměrech v území. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Územní studie pro lokalitu Pod Fakultní nemocnicí na Lochotíně řeší území, které se nachází severně od centra města mezi čtvrtí Roudná a areálem fakultní nemocnice. Cílem studie bylo získat koncepční názor na řešení lokality v širším kontextu území. Studie, se stala jedním z podkladů pro návrh nového územního plánu, stanovila základní principy využití území, členění na zastavitelné a nezastavitelné plochy a specifikovala objemovou a plošnou strukturu možné zástavby v daném území. Základem vyváženého řešení, které studie navrhuje, je definice dominantních nezastavitelných území a zhodnocení kvality lokality. Studie také prověřila výhledové řešení zástavby v místech dnes již nevhodně zastavěných např. hromadnými garážemi a také v místech, kde je již zástavba plánovaná, avšak v odlišné stopě a objemu. Studie dále obsahuje návrh dopravního řešení napojení na stávající a navrhovanou komunikační síť, základní řešení inženýrských sítí a doporučenou etapizaci rozvoje zástavby.

Územní studie pro lokalitu Viničné terasy stanovuje regulační podmínky, pro rozhodování o zástavbě části území. Pro řešené území byl navržen takový typ zástavby, který nenaruší stávající ojedinělý charakter kulturní krajiny. Pro budoucí regulaci je uvažována maximální plocha zastavění vycházející ze stávající hustoty zastavění v území, minimální podíl zeleně, maximální a zároveň i minimální velikost jednotlivých objektů a vzdálenost mezi nimi. Návrh prostorové regulace byl prověřen zákresy do fotografií a vizualizacemi. Dále bylo prověřeno dopravní napojení pozemku, které je řešeno navrženou obslužnou komunikací. Zásobování řešeného území vodou je možné ze zásobního řadu z vodojemu Vinice v místě, kde řad již není uložen ve štole. Odkanalizování řešeného území do kanalizační sítě není možné, splaškové vody bude tedy nutno likvidovat odvozem ze žumpy. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Území Malý Bolevec se nachází v severní části Plzně, v atraktivní oblasti Boleveckých rybníků. Územní studie prověřila možnost zástavby rodinnými domy v uvedené lokalitě a vymezila funkční, prostorové a objemové regulace včetně základní koncepce napojení na technickou infrastrukturu. Návrh řešení zástavby vychází především ze stávajících prostorových vazeb v území a dochovaných stavebně historických hodnot a charakteru venkovské zástavby Malého Bolevce. Jedná se o vhodné skloubení lidové architektury Malého Bolevce se soudobými požadavky na novou zástavbu. Po vyhodnocení těchto skutečností je v daném území navržena výstavba rodinných domů na parcelách větších rozměrů tak, aby byl v lokalitě zachován charakter venkovského bydlení.


1260

Dokumenty ke stažení