ÚvodÚzemní plánováníÚzemní studieÚzemní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 1

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 1

Kontaktní informace

Ing. Jitka Hánová

úsek územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euÚzemní studie Plzeň – Sylván a Vinice-sever, tvoří komplexní návrh urbanistického řešení pro dané území. Územní studie je zpracována pro rozvojové území, které je určeno z velké části pro bydlení a jeho doprovodné funkce. Jedná se o rozsáhlé (cca 100 ha) území, ležící na severním okraji města, s velmi atraktivní polohou jižního svahu s výhledem na centrum města. Osou celého území je prodloužená alej Svobody pokračující směrem k západnímu okruhu. Na tuto páteřní komunikaci se napojují další městské ulice, které řešené území člení na několik menších částí (bloků), pro každou část je stanovena samostatná regulace. Pro dopravní obsluhu území je navrhována tramvaj v ulici Na Chmelnicích, její konečná je řešena variantně, a to buď jako úvrať ve stávajícím koridoru ulice Na Chmelnicích, nebo jako smyčkové obratiště v přímě vazbě na tuto ulici. Zástavba v této lokalitě je však limitována několika faktory, a to nutností vybudovat nové dostatečné dopravní napojení území (v prodloužení aleje Svobody, napojení na západní okruh), a řešení odkanalizování (vybudování retenční nádrže Vinice).

Územní studie pro lokalitu U statku na Košutce prověřuje řešené území z hlediska možného způsobu zástavby a napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Stanovuje základní funkční a prostorové podmínky pro výstavbu, podmínky pro řešení dopravní a technické infrastruktury a vytvořit předpoklady pro vznik kvalitní zástavby. Podmínky pro zástavbu jsou stanoveny ve dvou variantách, a to buď pro celé území se zachováním košuteckého statku, nebo v případě jeho demolice. Koncepce řešení a návrh základních regulačních prvků vychází jak z polohy území na okraji zástavby v severozápadní části Plzně, tak jeho limit, tedy především vedení vodovodních řadů a respektování tras radioreleových spojů. V území je možné situovat vícepodlažní zástavbu, halové objekty a v jednom bloku také bytové domy. Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování o budoucích záměrech v území.

Územní studie pro lokalitu pod fakultní nemocnicí na Lochotíně řeší území, které se nachází severně od centra města mezi čtvrtí Roudná a areálem fakultní nemocnice. Cílem studie bylo získat koncepční názor na řešení lokality v širším kontextu území. Studie, se stala jedním z podkladů pro návrh nového územního plánu, stanovila základní principy využití území, členění na zastavitelné a nezastavitelné plochy a specifikovala objemovou a plošnou strukturu možné zástavby v daném území. Základem vyváženého řešení, které studie navrhuje, je definice dominantních nezastavitelných území a zhodnocení kvality lokality. Studie také prověřila výhledové řešení zástavby v místech dnes již nevhodně zastavěných např. hromadnými garážemi a také v místech, kde je již zástavba plánovaná, avšak v odlišné stopě a objemu. Studie dále obsahuje návrh dopravního řešení napojení na stávající a navrhovanou komunikační síť, základní řešení inženýrských sítí a doporučenou etapizaci rozvoje zástavby.

Základní regulační podmínky pro využití území Plzeň – Lochotínská byly zpracovány na základě požadavku Městského obvodu Plzeň 1. Předpokládá se zástavba bytovými domy. V případě jiného využití území je nutno regulační podmínky upravit. Lokalita při Lochotínské ulici se nachází v těsné blízkosti centra města a řeky Mže. Na větší části území býval areál výrobny lihu a droždí z poloviny 19. století, který byl původně oplocen kamennou zdí, jež se částečně zachovala. Zeď dnes plní funkci ochrany proti velkým vodám. Regulační podmínky doporučují využití objektů k bydlení s možností integrace obchodu, služeb a garážových stání v prvním nadzemním podlaží. Byty je možné navrhnout od druhého nadzemního podlaží. Zpracované regulační podmínky slouží jako územně-plánovací podklad pro vznik plnohodnotné obytné zástavby v kvalitním krajinném prostředí.

Územní studie pro lokalitu Viničné terasy stanovuje regulační podmínky, pro rozhodování o zástavbě části území. Pro řešené území byl navržen takový typ zástavby, který nenaruší stávající ojedinělý charakter kulturní krajiny. Pro budoucí regulaci je uvažována maximální plocha zastavění vycházející ze stávající hustoty zastavění v území, minimální podíl zeleně, maximální a zároveň i minimální velikost jednotlivých objektů a vzdálenost mezi nimi. Návrh prostorové regulace byl prověřen zákresy do fotografií a vizualizacemi. Dále bylo prověřeno dopravní napojení pozemku, které je řešeno navrženou obslužnou komunikací. Zásobování řešeného území vodou je možné ze zásobního řadu z vodojemu Vinice v místě, kde řad již není uložen ve štole. Odkanalizování řešeného území do kanalizační sítě není možné, splaškové vody bude tedy nutno likvidovat odvozem ze žumpy.

Území Malý Bolevec se nachází v severní části Plzně, v atraktivní oblasti Boleveckých rybníků. Územní studie prověřila možnost zástavby rodinnými domy v uvedené lokalitě a vymezila funkční, prostorové a objemové regulace včetně základní koncepce napojení na technickou infrastrukturu. Návrh řešení zástavby vychází především ze stávajících prostorových vazeb v území a dochovaných stavebně historických hodnot a charakteru venkovské zástavby Malého Bolevce. Jedná se o vhodné skloubení lidové architektury Malého Bolevce se soudobými požadavky na novou zástavbu. Po vyhodnocení těchto skutečností je v daném území navržena výstavba rodinných domů na parcelách větších rozměrů tak, aby byl v lokalitě zachován charakter venkovského bydlení.


1091

Dokumenty ke stažení