ÚvodÚzemní plánováníÚzemní studieÚzemní studie s celoměstským významem

Územní studie s celoměstským významem

Kontaktní informace

Ing. arch. Irena Králová

ateliér urbanismu a architektury I

tel. :+420 378 035 030
e-mail: kralova@plzen.euVýtvarné umění na veřejných prostranstvích

Vyhodnotit možnosti využití veřejných prostor ve městě pro umístění výtvarných děl bylo hlavním cílem studie Výtvarné umění na veřejných prostranstvích. Studie zpracovaná v roce 2010 určuje základní koncepci a směr při rozhodování o způsobu úpravy a možnostech využití veřejných prostranství v centrální části města zahrnující jak historické jádro, tak bloky na něj navazující, přičemž hranici tvořila komunikace U Trati na jihu a řeka Mže na severu. Pro jednotlivá veřejná prostranství je zpracován pasport. Ten zahrnuje v analytické části charakteristiku jednotlivých veřejných prostranství, jejich silné a slabé stránky a dnes již umístěná výtvarná díla. Návrhová část pasportu obsahuje úpravy nebo možnosti jejich využití pro výtvarné aktivity, jako jsou například dočasné výstavy nebo události. Materiál lze považovat za manuál nikoliv za jednoznačný regulativ.

Výškové zónování, umisťování výškových staveb v Plzni

Dokumentace Výškové zónování, umisťování výškových staveb v Plzni řeší možné umísťování vyšších objektů tzv. výškových staveb na území města zvlášť v kompaktním zastavěném víceméně stabilizovaném území. Jedná se především o atraktivní lokality v rámci centrální oblasti, ale někdy také v okrajových částech města s předměstskou strukturou a nízkopodlažní zástavbou. Cílem dokumentace bylo definovat základní výškové hladiny jednotlivých urbanistických celků na území města, vyhodnotit možnosti jejich případného navýšení včetně umístění výškových staveb a jiných dominant (komíny, stožáry, reklamní poutače apod.) v území. Součástí práce je rozbor a definice pojmu výšková stavba, výšková dominanta na území města Plzně a dalších souvisejících pojmů. Dokumentace se stala podkladem pro objektivní rozhodování o umístění výškových staveb na území města a pro zadávání podrobnějších dokumentací. Dále byl tento dokument podkladem při zpracování nového územního plánu. 

Studie barevnosti fasád - Plzeň-Slovany

Zpracovaná Studie barevnosti fasád – Plzeň-Slovany, se stane vodítkem pro vlastníky domů v případě jejich zájmu o poradenství v dané věci. Sídliště Slovany v Plzni vznikalo převážně v 50. až 60. letech 20. století. V současné době zde stejně jako v jiných lokalitách probíhá rekonstrukce domů. Jedná se zejména o výměnu oken, opravu plochých střech a zateplování fasád včetně nových povrchových úprav, přičemž téměř všechny stavební úpravy jsou motivovány úsporami energií. U fasád převažuje řešení na individuální bázi po jedné nebo více sekcích často bez ohledu na původní koncepci domů jako součásti celku.

Revitalizace centrální oblasti

Plzeň má nový koncepční dokument „Revitalizace centrální oblasti“, který se zaměřuje na rozvoj a obnovu centrální části města. Tato nová koncepce zpracovaná Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně je aktualizací a rozšířením dokumentu „Plzeň, centrální oblast města a její oživení“ z roku 2010.

Dokument navrhuje vizi centrální oblasti na příštích 10 a více let a koncepci revitalizace za účelem navrácení „dobré adresy“ do středu města a zpříjemnění života jeho obyvatel všech věkových kategorií. Revitalizace si klade za cíl především zvýšení počtu obyvatel trvale žijících v této části města, zejména vytvořením podmínek pro možnou novou zástavbu. Dále navrhuje zklidnění automobilové dopravy a zkvalitnění veřejných prostranstvích pro trávení volného času. Tato koncepce také vytváří podmínky pro usnadnění pohybu pěších uvnitř centrální oblasti, i ve vztahu k navazujícímu okolí, k řekám a dále do krajiny. Centrální oblast je vymezena dle lokalit stanovených Územním plánem Plzeň a oproti dokumentu z roku 2010 tuto oblast rozšiřuje o lokality U Škodovky, Jíkalka a Hamburk. Dokument revitalizace se skládá ze dvou částí: analytické a návrhové. Analytická část rozebírá stav a podmínky v území v kontextu se Strategickým plánem města Plzně. Dále také shromažďuje stávající dokumentace, vyhodnocuje opatření předchozího dokumentu a identifikuje problémy a potenciály struktury a infrastruktury města. Mezi základní problémy centrální oblasti patří především její fyzické poškození, kdy na více než pětině jejího území zástavba buď zcela chybí nebo je nestabilizovaná a neodpovídající. S výjimkou historického jádra je velmi nízká i kvalita veřejných prostranství. To jsou hlavní příčiny její nízké hustoty osídlení, která je méně než 50 obyv./ha. Celkové vyhodnocení analýzy je doplněno souhrnným výkresem problémů a potenciálů, který je výchozím podkladem pro návrh.

Návrhová část stanovuje obecné požadavky na strukturu města, tedy veřejná prostranstvích a zástavbu a požadavky na infrastrukturu, tj. požadavky na modro-zelenou, dopravní a technickou infrastrukturu a veřejné vybavení. Návrh tvoří textová a výkresová část a karty plošných a jednotlivých opatření.Plošná opatření se zaměřují na problematiku, která je společná pro celou centrální oblast. Jedná se celkem o devět témat, zadání samostatných úkolů, vycházejících z návrhu (např. cyklostrategie, umění ve veřejném prostoru, městský mobiliář atd.). Jednotlivá opatření se oproti těm plošným týkají jen menších částí řešeného území – jednotlivých lokalit, ulic nebo stavebních bloků. Celkem 22 karet s podrobným zadáním identifikuje nejdůležitější místa, kde je nezbytné aktualizovat nebo pořídit plánovací dokumentaci (např. Náměstí E. Škody, Pallova/Pražská), anebo rovnou zajistit projektovou dokumentaci a navazující realizaci (např. Anglické nábřeží, Náměstí T.G.M).

Interaktivní odkaz na řešení centrální oblasti on-line naleznete zde.

8392

Dokumenty ke stažení