ÚvodÚzemní plánováníÚzemní studieÚzemní studie s celoměstským významem

Územní studie s celoměstským významem

Kontaktní informace

Ing. Jitka Hánová

Vedoucí Úseku územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euVýtvarné umění na veřejných prostranstvích

Vyhodnotit možnosti využití veřejných prostor ve městě pro umístění výtvarných děl bylo hlavním cílem studie Výtvarné umění na veřejných prostranstvích. Studie zpracovaná v roce 2010 určuje základní koncepci a směr při rozhodování o způsobu úpravy a možnostech využití veřejných prostranství v centrální části města zahrnující jak historické jádro, tak bloky na něj navazující, přičemž hranici tvořila komunikace U Trati na jihu a řeka Mže na severu. Pro jednotlivá veřejná prostranství je zpracován pasport. Ten zahrnuje v analytické části charakteristiku jednotlivých veřejných prostranství, jejich silné a slabé stránky a dnes již umístěná výtvarná díla. Návrhová část pasportu obsahuje úpravy nebo možnosti jejich využití pro výtvarné aktivity, jako jsou například dočasné výstavy nebo události. Materiál lze považovat za manuál nikoliv za jednoznačný regulativ.

Výškové zónování, umisťování výškových staveb v Plzni

Dokumentace Výškové zónování, umisťování výškových staveb v Plzni řeší možné umísťování vyšších objektů tzv. výškových staveb na území města zvlášť v kompaktním zastavěném víceméně stabilizovaném území. Jedná se především o atraktivní lokality v rámci centrální oblasti, ale někdy také v okrajových částech města s předměstskou strukturou a nízkopodlažní zástavbou. Cílem dokumentace bylo definovat základní výškové hladiny jednotlivých urbanistických celků na území města, vyhodnotit možnosti jejich případného navýšení včetně umístění výškových staveb a jiných dominant (komíny, stožáry, reklamní poutače apod.) v území. Součástí práce je rozbor a definice pojmu výšková stavba, výšková dominanta na území města Plzně a dalších souvisejících pojmů. Dokumentace se stala podkladem pro objektivní rozhodování o umístění výškových staveb na území města a pro zadávání podrobnějších dokumentací. Dále byl tento dokument podkladem při zpracování nového územního plánu.

 

Studie barevnosti fasád - Plzeň-Slovany

Zpracovaná Studie barevnosti fasád – Plzeň-Slovany, se stane vodítkem pro vlastníky domů v případě jejich zájmu o poradenství v dané věci. Sídliště Slovany v Plzni vznikalo převážně v 50. až 60. letech 20. století. V současné době zde stejně jako v jiných lokalitách probíhá rekonstrukce domů. Jedná se zejména o výměnu oken, opravu plochých střech a zateplování fasád včetně nových povrchových úprav, přičemž téměř všechny stavební úpravy jsou motivovány úsporami energií. U fasád převažuje řešení na individuální bázi po jedné nebo více sekcích často bez ohledu na původní koncepci domů jako součásti celku.

3134

Dokumenty ke stažení