Významné krajinné prvky

Kontaktní informace

Ing. Markéta Gregarová

ateliér životního prostředí

tel. :+420 378 035 023
e-mail: gregarova@plzen.euVýznamný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, rozeznává dva typy VKP. Ze zákona podle § 3 to jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Druhým typem je pak registrace VKP podle § 6 na základě projednání a vyhlášení s vlastníky pozemků příslušným orgánem ochrany přírody. Jedná se o jiné části krajiny zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

6034